0
1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
%

Global Privacy Policy (Estonian)

Viimane ajakohastus: january 21, 2022

Select language

Choreograph on üleilmne andme- ja tehnoloogiaettevõte, mis pakub oma toote- ja teenusevalikus klientidele mitmesuguseid andmepõhiseid turunduslahendusi. Oleme WPP tütarettevõte ning teeme tihedat koostööd teiste WPP võrgustikku kuuluvate ettevõtetega, sealhulgas GroupM-i ja selle agentuuridega ning teiste spetsialiseerunud ettevõtetega, nagu GroupM Nexus ja Resolve Aps, ning kasutame GroupM-i tehnoloogialahendusi ja tooteid. Kui soovite lisateavet WPP kohta, klõpsake siia, kui GroupM-i kohta, siis siia.

Selle privaatsuspoliitika eesmärk on pakkuda teile kui tarbijale teavet selle kohta, kuidas me kogume ja käsitleme teie isikuandmeid (mida vahel nimetatakse isikuteabeks või isikut tuvastavaks teabeks). See hõlmab nii veebipõhiseid kui ka võrguväliseid isikuandmeid, nagu on selgitatud meie tarbijaeelistuste portaalis.

See on üldine privaatsuspoliitika. Kui loete seda privaatsuspoliitikat EL-is, siis tutvuge ka jaotisega, mis käsitleb üksikisikute privaatsusõigusi Ühendkuningriigis, EMP-s ja Šveitsis. Kui olete California elanik, siis tutvuge ka jaotisega, mis käsitleb üksikisikute privaatsusõigusi Californias.

Muud privaatsuspoliitikad

Siinne privaatsuspoliitika ei hõlma isikuandmeid, mida kogutakse Choreographi veebisaidi www.choreograph.com kasutamise ajal. Seda puudutava teabe leiate siit.

Kui soovite teada, kuidas kasutatakse teie isikuandmeid värbamisprotsessis, tutvuge värbamist puudutava privaatsuspoliitikaga siin.

Soovitame teil läbi lugeda terve privaatsuspoliitika, kuid soovi korral võite kasutada ka alltoodud sisukorralinke, mis viivad teid konkreetse jaotise juurde.

Meie teenused

Selles jaotises on toodud teave teenuste kohta, mida me oma klientidele pakume. Meie kliendid on ettevõtted, kes suhtlevad tarbijatega otse (nt reklaamijad, kes müüvad oma tooteid ja teenuseid tarbijatele). Me ei osuta oma teenuseid tarbijatele otse. Töötame oma klientidega otse või kliendi nimel tegutseva esindaja kaudu (nt andme- või meediavaldkonnas tegutsev ostuesindaja).

Kliendid kasutavad meie teenuseid selleks, et aidata tagada oma veebipõhiste ja võrguväliste reklaamide tõhusus ning asjakohasus. Aitame reklaamijatel selgitada välja oma olemasoleva klientuuri huvid, eelistused ja vajadused ning hõlbustame neil uute potentsiaalsete sihtrühmade leidmist kõigis meediakanalites. Meie teenused pakuvad klientidele ühtset ülevaadet oma olemasoleva klientuuri ja potentsiaalsete sihtrühmade kohta ning aitavad neil esitada oma reklaame sellistele tarbijatele, kes on nende toodetest ja teenustest tõenäolisemalt huvitatud.

Meie teenused saab üldjoontes jagada kolme tegevusvaldkonda: sünkroonimine, koostamine ja teostamine. Neid on täpsemalt kirjeldatud allpool.

Sünkroonimine Koostamine Teostamine
Andmete üleviimine Andmete rikastamine Plaanimine
Andmehügieen Statistika Aktiveerimine
Andmete vastendamine Modelleerimine Optimeerimine
ID-de lahendamine Segmentimine Mõõtmine ja aruandlus
Profiilimine
Simuleerimine

Iga ülalpool loetletud teenuse kirjelduse leiate jaotisest Töötlemise eesmärgid.

Meie tehnoloogialahendused ja tooted

Allpool on ülevaade toodetest ja tehnoloogialahendustest, mille abil me oma teenuseid osutame.

Teenuse nimi Teenuse kirjeldus
ID-skeem Identiteediskeemis on kasutatud graafilise esitluse lahendusi koos masinõppega, et selgitada välja inimeste-, kohtade- ja tegevustevahelisi seoseid ning suhteid. See annab ülevaate tarbija identiteedist, kombineerides esimese ja kolmanda osapoole andmevarad, et koostada põhjalik kogum tarbija või leibkonna omadustest (see võib hõlmata näiteks demograafilist teavet, psühhograafilist teavet, huvisid, ostukäitumisi, tervisestatistikat jms). See võimaldab Choreographil pakkuda andmete vastendamise, ID-de lahendamise, tarbijastatistika, andmete rikastamise, modelleerimise ja segmentimise teenuseid.
ID-skeemi võrgustik (IDN) Identiteediskeem põhineb identiteediskeemi võrgustikul. See hõlmab mitmesuguseid andmevarasid, mis pakuvad skeemile sisendit, ja nende alla kuuluvad muu hulgas kliendi esimese osapoole andmed, kolmanda osapoole litsentsitud andmed ning Choreographile kuuluvad andmevarad, mida on täpsemalt kirjeldatud allpool ja mis hõlmavad muu hulgas järgmist: Audience Origin, iBehavior (USA, Kanada, Ühendkuningriik), Conexance (Prantsusmaa), AmeriLINK (USA) ja mPlatform (üleilmne).
Audience Origin Audience Origin on meie kvartalipõhine tarbijauuring, mille korraldamisel kasutame usaldatud uuringupaneeliteenuse pakkujaid kõikjal maailmas. Esitame tarbijatele hulga kohandatud küsimusi, mis puudutavad nende meediakäitumist, ostukategooriaid, meedia puutepunkte, psühhograafilist ja demograafilist teavet, et saada parem ülevaade nende motiividest, käitumisviisidest ja suhtumisest. Küsitluse vastused liidetakse (või koondatakse), et saada parem ülevaade üldisest tarbijakäitumisest ning kasutada tulemusi meediaplaanimise ja ostustrateegia huvides. Mõnel juhul saame modelleerimises kasutamiseks ka üksikvastaja tasandil andmeid.
Andmete ühitamine Andmete ühitamisel kasutatakse tehisintellektil põhinevaid tehnoloogialahendusi, et pakkuda klientidele andmete rikastamise ja vastendamise teenuseid, kasutades selleks Audience Origini uuringus kogutud andmeid ning mPlatformilt ja muudest litsentsitud kolmanda osapoole andmeallikatest pärit vaatajaskonnaandmeid.
Strateegiasimulaator Strateegiasimulaator aitab simuleerida või prognoosida tarbijakäitumise ja turudünaamika muutuste mõju kliendi ärile, kasutades selleks Audience Origini abil kogutud andmetel põhinevaid sünteetilisi populatsioone. See aitab meie klientidel teha meediaostude plaanimisel teadlikke otsuseid.
Conexance (Prantsusmaa)
iBehavior (Ühendkuningriik)
Choreograph France (varem Conexance ja iBehavior) on meie koostööandmebaas Prantsusmaal ja Ühendkuningriigis.

Choreograph on isikuandmete kaitse üldmääruse järgi volitatud töötleja, kes tegutseb ainult oma liikmete nõudel ja nimel, et töödelda isikuandmeid järgmiste teenuste pakkumiseks: modelleerimisteenused (uute sihtrühmade leidmiseks), uuesti aktiveerimise ja optimeerimise teenused (kunagiste klientidega uuesti suhtlemiseks) ning andmete rikastamine (andmemuutujate lisamine liikmete olemasolevat klientuuri hõlmavale failile). See aitab liikmetel korraldada turunduskampaaniaid posti, meili, SMS-i või veebi teel.

Lisateavet isikuandmete töötlemise toimingute kohta, mida Choreograph France teeb partnerluse raames, leiate aadressilt:

AmeriLINK
(USA)
AmeriLINK on meile kuuluv tarbijateabe andmebaas USA-s tarbijaid ja leibkondi puudutava teabe kogumiseks, talletamiseks ja korrastamiseks. See hõlmab demograafilist ja psühhograafilist teavet, tervist ja heaolu puudutavaid andmeid, teavet elusündmuste kohta, tehinguid ja oste puudutavaid andmeid, suhtumuslikke andmeid ning finantsnäitajaid. Choreograph pakub tarbijateabe andmebaasi abil AmeriLINKi klientidele modelleerimisteenuseid, sealhulgas sarnasusel põhinevat modelleerimist, andmete rikastamise teenuseid (andmemuutujate lisamine liikmete olemasolevat klientuuri hõlmavale failile), andmehügieeni teenuseid (nt aadressivormingute ühtsustamine, andmete kustutamine) ning listirentimise teenuseid.

 

Oleme registreeritud teabemaakler Californias ja Vermontis.

AmeriLINK Activate Activate on üks Choreographi aktiveerimiskanalitest. Klientidel on võimalik kasutada Activate’i iseseisvalt või hallatud teenusena ja laadida platvormile üles oma esimese osapoole andmed, pääseda juurde täiendavatele kolmanda osapoole litsentsitud või kolmandale osapoolele kuuluvatele andmetele ning tõugata vaatajaskondi veebipõhiseks aktiveerimiseks reklaamiostu platvormile ja sotsiaalkanalitesse.
mPlatform [m]PLATFORM on vaatajaskonnateabe lahendus, mis loob isikupärastatud tarbijasuhteid ulatuslikul tasemel. See kogub andmeid meediatarbimiskäitumise kohta, mis võimaldab Choreographil saada statistikat tarbijate huvide, eelistuste ja elustiilide kohta ning koostada tarbijaprofiile. Kasutame seda tööriista selleks, et pakkuda oma klientidele tarbijastatistikat ja modelleerimislahendusi (sh sarnasusel põhinevat modelleerimist). mPlatform on samuti aktiveerimisplatform, mis lubab meil tõugata vaatajaskondi aktiveerimiseks reklaamiostu platvormile. Lisateavet mPlatformi kohta leiate siit.
Proteus Proteus töötleb suuremahulise meediaostu programmilisi andmeid. See valmendab, vastendab ja normaliseerib kõigi meie agentuuride programmiliste tegevuste logitasemel andmed, mis võimaldab meil pakkuda oma klientidele järgmisi teenuseid: modelleerimine, statistika, meediaplaanimine ja kampaaniaaruandlus.
Geograph GeoGraph on georuumilise kaardistamise platvorm, mis valmendab asukoha- ja muid andmeid, et visualiseerida neid kohti maailmas, kus tarbijad elavad või reisivad. Nende andmepunktide kombineerimisel saadud pilti saab kasutada analüüsiks, ülevaadeteks, planeerimiseks, rikastamiseks või asukohapõhiseks sihtimiseks.
Choreograph Create Choreograph Create on nutikas reklaamiplatvorm, mis hõlbustab reklaamide dünaamilist optimeerimist. Kliendid saavad sellel kujundada ja luua isikupärastatud reklaamisisu, mõõta ja analüüsida kampaania toimivust, muu hulgas mõõta kontakthetki sageduspiiriku jaoks, ja tuvastada kliendi teekonda, et mõista reklaamide toimivust parandavaid elemente.

 

Meie kogutav teave

Me kogume ja kasutame oma teenuste osutamisel mitmesugust teavet, sealhulgas isikuandmeid.

Identifikaatorid (ID-d).

 • Võrguvälised ID-d, sealhulgas täisnimi, telefoninumber.
 • Veebipõhised ID-d, sealhulgas meiliaadress, IP-aadress, küpsise ID-d, seadme ID-d, sealhulgas mobiilseadmepõhised reklaami-ID-d, nagu Apple’i IDFA ja Google’i reklaami-ID.
 • Choreographi enda ID-d, mis tagavad tarbijate kordumatu tuvastuse Choreographi identiteedikeskkonnas, sealhulgas K-LINK, ChoreoID, [mP]ID.
 • Muud ID-d, mille võime saada kolmandatelt osapooltelt, sealhulgas küsitlusele vastavate tarbijate uuringu- või paneeli-ID-d või ID-d kolmanda osapoole üleviimisteenuse pakkujatelt.

Tehingu- ja ostuandmed, sealhulgas tootekategooria (nt ehted, riided, lemmikloomad, reisimine, sport) ja ostu üksikasjad (nt tellimuste arv, kulutatud väärtus, maksetüüp, ostuviis). Me ei kogu pangateavet, maksekaardiandmeid ega muid kontotasemel finantsandmeid. Samuti kasutame modelleeritud tehinguandmeid tarbija tõenäosuse kohta osta konkreetset kaubamärki või toodet.

Teave seadme ja brauseri kohta, sealhulgas brauseri tüüp ja versioon, brauseri keel, operatsioonisüsteem ja ühenduse tüüp (nt juhtmega ühendus või Wi-Fi).

Veebitegevuse teave, sealhulgas lehe URL (või lehe URL-i kategooria), sait või leht, kus tarbija enne reklaami vaatamist viibis, veebitegevuse kuupäev ja kellaaeg, saidi külastussagedus, saidil kasutatud otsinguterminid, reklaamiinteraktsioon (nt kas reklaamil klõpsatakse ning reklaami sisu ning reklaami- või avaldaja saidiinfo, sealhulgas toote ID-na salvestatud tooteteave.

Demograafiline teave, sealhulgas vanus, sugu, sissetulek, perekonnaseis, leibkonnaseis, haridus.

Psühhograafiline teave, sealhulgas huvi, elustiil, suhtumine, iseloom.

Asukohateave, sealhulgas sihtnumber, IP-aadress (mis konverditakse riigi-, piirkonna- või sihtnumbritasemel asukohateabeks) ning andmed kinnisvara või hoonete laius- ja pikkuskraadi kohta (USA-s).

Tundlikud andmed, sealhulgas sooidentiteet, seksuaalne sättumus, puue, usutunnistus, etniline kuuluvus, terviseandmed (vt allpool). Choreograph ei luba kasutada tundlikke andmeid sihtimiseks või taassihtimiseks.

Terviseandmed – teave terviseseisundite või saadava ravi kohta üksikisiku tasandil.  Meie terviseandmed ei hõlma USA tervisekindlustuse ülekantavuse ja aruandluse seadusega (HIPAA) reguleeritud kaitstud terviseandmeid.

Ülalmainitud andmeid ei koguta kõigis piirkondades, kus meie teenuseid osutatakse. Kui soovite teada, milliseid isikuandmeid oleme teie kohta kogunud, külastage meie tarbijaeelistuste portaali.

Teabe kasutusviisid

Allolevas tabelis kirjeldatakse eesmärke, milleks me oma teenuse osutamisel eri tüüpi andmeid kasutame. Iga eesmärgi täpsema kirjelduse leiate jaotisest Töötlemise eesmärgid. Peale alltoodud eesmärkide võime kasutada kõiki kogutavaid andmeid või nende kombinatsiooni pettuste tuvastamiseks või ennetamiseks, oma seadusjärgsete õiguste kaitsmiseks ning õigusaktide järgimiseks.

Sünkroonimine

Teabe tüüp Teabe kasutusviisid
Andmete üleviimine Andmehügieen Andmete vastendamine ID-de lahendamine
Täisnimi Postiaadress E-posti aadress Telefoninumber
Veebipõhised ID-d, sealhulgas IP-aadress, küpsise ID, mobiilseadmepõhine reklaami-ID, seadme ID
Uuringu- või paneeli-ID ✓ (kustutamine)
Küsitluse vastused
Ostu- ja tehinguandmed
Seadme- ja brauseriteave
Teave veebitegevuse kohta
Asukohateave
Tundlik teave

Koostamine

Teabe tüüp Teabe kasutusviisid
Andmete rikastamine Statistika Modelleerimine Segmentimine Profiilimine Simuleerimine
Täisnimi Postiaadress E-posti aadress Telefoninumber
Veebipõhised ID-d, sealhulgas IP-aadress, küpsise ID, mobiilseadmepõhine reklaami-ID, seadme ID
Uuringu- või paneeli-ID
Küsitluse vastused
Ostu- ja tehinguandmed
Seadme- ja brauseriteave
Teave veebitegevuse kohta
Asukohateave
Tundlik teave  ✗  ✗  ✗

Teostamine

Teabe tüüp Teabe kasutusviisid
Plaanimine Aktiveerimine Optimeerimine Mõõtmine ja aruandlus
Täisnimi Postiaadress E-posti aadress Telefoninumber
Veebipõhised ID-d, sealhulgas IP-aadress, küpsise ID, mobiilseadmepõhine reklaami-ID, seadme ID
Uuringu- või paneeli-ID
Küsitluse vastused
Ostu- ja tehinguandmed
Seadme- ja brauseriteave
Teave veebitegevuse kohta
Asukohateave
Tundlik teave  ✗  ✗

 

Töötlemise eesmärgid

Teenused Töötlemise eesmärgid Eesmärkide kirjeldus
Sünkroonimine Andmete üleviimine Kliendi andmete viimine Choreographi andmekeskkonda või kolmanda osapoole majutatud puhtasse keskkonda. Kolmanda osapoole litsentsitud andmete viimine Choreographi tehnoloogiaplatvormidele.
Andmehügieen Kliendi andmete puhastamine, sealhulgas liitmine ja andmekoristus, aadressivormingute ühtsustamine, andmete kustutamine.
Andmete vastendamine Kliendi andmete vastendamine Choreographi enda andmebaasis olevate tarbijatega. Võrguväliste andmete vastendamine veebiandmetega, näiteks võrguväliselt kogutud andmete (nt nimi, postiaadress jne) vastendamine veebitegevuse või veebipõhiste ID-dega (nt seadme ID, küpsise ID). Seadmeülene vastendamine, et tuvastada, kas samale kasutajale või leibkonnale kuulub kaks või rohkem seadet.
ID-de lahendamine Kliendile kuuluva üksikisiku tasandil kuvatava klientuurivaate loomine, mis hõlmab nii tuntud kui ka tundmatut klientuuri. Tarbijatele kordumatu ID määramine (sealhulgas Choreographi enda ID).
Koostamine Andmete rikastamine Kliendi andmete täiustamine, lisades nendele Choreographi enda andmebaasi tarbijaandmeid.
Statistika Andmekogumi kasutamine selleks, et paremini mõista või saada ülevaade tarbijate huvidest, motivatsiooniallikatest, käitumisviisidest ja eelistustest. Seda võidakse teha üksiktarbija, koondrühma või üldkogumi tasandil.
Modelleerimine Mudelite (reeglite kogumi) loomine tarbijakäitumise prognoosimiseks või tarbijate tõenäoliste omaduste tuvastamiseks.
Segmentimine Tarbijarühmade loomine (neid nimetatakse vahel ka segmentideks, vaatajaskondadeks või loenditeks) samade või sarnaste omaduste, tingimuste, vajaduste või eelistuste põhjal, lähtudes tegelikust või järeldatud teabest.
Profiilimine Tarbijate sildistamine või kirjeldamine nende tõenäoliste omaduste, käitumisviiside ja/või demograafilise teabe põhjal, mida kasutatakse modelleerimisel, segmentimisel ja aktiveerimisel.
Simuleerimine Populatsiooni käitumise simuleerimine võimalike tulemuste katsetamiseks, kasutades kliendi ja Choreographi andmeid.
Teostamine Plaanimine Meediaostu plaanimine kõigis kanalites, sealhulgas automaatsete lahenduste abil.
Aktiveerimine Vaatajaskondade edastamine meediaostu- ja sotsiaalplatvormidele veebipõhiseks reklaamimiseks. Loendite edastamine kliendi enda või kolmanda osapoole tellimuste täitmise keskustele võrguväliseks reklaamimiseks (nt meili või telefoni teel).
Optimeerimine Selliste reklaamide loomine, mis on tarbijatele olulised nende huvide, asukoha, keele-eelistuste jms põhjal
Reklaamide optimeerimine (sh reaalajas) muude andmetega (nt ilmateave, eelnevalt vaadatud tooted jne.)
Tarbijateekonna mõistmine alates esmakontaktist kuni müügini / tarbijakogemuse isikupärastamiseks ümbersuunamiseni
Mõõtmine ja aruandlus Reklaamikampaania toimivuse mõõtmine ja aruandlus.

 

Teabeallikad

Me hangime teavet mitmesugustest allikatest, sealhulgas järgmistest.

 • Meie klientidelt, kes võivad kasutada meie teenuseid oma andmete viimiseks meie platvormidele ning kasutada meie küpsiseid ja piksleid andmete kogumiseks oma veebi- ja rakendusevarasid külastavatelt tarbijatelt. Lisateavet meie kasutatavate küpsiste kohta leiate jaotisest Küpsised.
 • Otse tarbijatelt, sh tarbijatelt, kes nõustuvad osalema meie uuringutes (või meie kolmandast osapoolest partnerite hallatavates uuringutes), ning kasutades küpsiseid, piksleid või muid sarnaseid veebipõhiseid tehnoloogialahendusi veebi- ja rakendusevarades. Kogume tundlikke andmeid ainult tarbijauuringute kaudu, kus tarbijad on andmeid vabatahtlikult esitanud (või rahvusliku kuuluvuse andmete puhul modelleeritud demograafilistest või geograafilistest andmetest).  Lisateavet meie kasutatavate küpsiste kohta leiate jaotisest Küpsised.
 • Meie ettevõtte eri harudest. Näiteks saame oma koostööpõhistelt ettevõtetelt (iBehavior ja Conexance) liikmete esitatud tehinguandmed, mille me teisendame teabeks üldiste tootekategooriate kohta (nt „Naisteriided“) ning mõõdikuteks (nt „Värskus“, „Sagedus“ ja „Rahaline väärtus“), nagu viimase naisteriiete tellimuse kuupäev, naisteriiete tellimuste arv viimase 12 kuu jooksul, naisteriietele viimase 12 kuu jooksul kulutatud kogusumma ja keskmine kulutatud summa jne.
 • Avalikest andmebaasidest, olenevalt nende olemasolust eri riikides, sealhulgas andmed äriliste tegevuslubade ja harrastustegevuste lubade kohta (nt kalapüügiload), postiandmed (aadressivormingute ühtsustamiseks), andmesummutusloendid (nt helistamiskeelu registrid) ja rahvaloendusandmed.
 • Usaldusväärsetelt kolmanda osapoole partneritelt. Mõni nendest partneritest võib kombineerida mitmest allikast pärit andmeid.

Küpsised

Selles jaotises on kirjeldatud küpsiseid, mida me kasutame klientidele oma teenuste osutamiseks, sealhulgas huvi- või käitumispõhiseks reklaamimiseks. See hõlmab küpsiseid, mis võidakse lisada teie brauserisse siis, kui külastate meie klientide veebivarasid või veebivarasid, millel kuvatakse meie klientide reklaame. Teavet küpsiste kohta, mida kasutame ainult oma ettevõtte veebisaidil, leiate meie küpsiste kasutamise eeskirjast.

Küpsis on väike tähtnumbriline tekstifail, mille talletab brauserisse veebisait, kolmanda osapoole server või mõni muu kolmas osapool, ning mis võimaldab sellel veebisaidil või kolmandal osapoolel seda brauserit tuvastada ja salvestada kasutaja kohta teatud andmeid. Me kasutame püsiküpsiseid (st need talletatakse seni, kuni need aeguvad või kasutaja need kustutab või eemaldab) ning need sisaldavad kordumatuid juhuslikult genereeritud väärtusi, mis võimaldavad meie teenustel brausereid ja seadmeid eristada, ning on seotud teatud kasutajaandmetega. Kasutame küpsiseid koos seotud kasutajaandmetega meie teenuste osutamiseks, sealhulgas huvipõhiseks reklaamimiseks.

Järgmises tabelis on toodud teave meie küpsiste kohta.

Küpsise nimi Domeen Küpsise kehtivusaeg Kas küpsist värskendatakse? Küpsisesse talletatud teave Kasutuseesmärgid IAB läbipaistvus- ja nõusolekuraamistikus sätestatud eesmärgid (ainult isikuandmete kaitse üldmäärus)
id mookie1.com 395 päeva Jah Universaalne seerianumber Aktiveerimine
Optimeerimine
Aruandlus
Mõõtmine (omistamine)
Turvalisus
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
ov mookie1.com 395 päeva Jah Kordumatu identifikaator Aruandlus
Mõõtmine (omistamine)
Turvalisus
1, 7, 8, 10
mdata mookie1.com 395 päeva Jah Kordumatu seerianumber
, loomise ajatempel, küpsise versioon
Aktiveerimine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10
syncdata_<PARTNER> mookie1.com 10 päeva Jah Kordumatu seerianumber
Loomise ajatempel
Andmepartneri külastaja ID
Andmete vastendamine
Aktiveerimine
1, 2, 3, 4, 5, 6, 10
ibkukiuno ib.mookie1.com 365 päeva Jah Räsitud e-post
Seansi ID
Coreograph ID (kutsutakse Velo ID-ks)
Küpsise kasutamise viimane kuupäev
Offerpath ID
Velo profiili otsimisviis
E-posti räsi otsimisviis
Küpsise loomise kuupäev
Küpsise nägemise korrad
M/k
ibkukinet ib.mookie1.com 365 päeva Jah IP-aadress
Kuupäev
M/k
src0_xxxx d.lemonpi.io 30 päeva Jah Nende toodete ID, mida tarbija on reklaamija veebisaidil vaadanud Optimeerimine M/k
lpc d.lemonpi.io 30 päeva Jah Ajatempel
Reklaamija kampaania konversiooni ID
Optimeerimine, aruandlus M/k
lpuid Lemonpi.io 365 päeva Jah Kordumatu kasutaja ID Andmete vastendamine M/k
_ud Lemonpi.io 30 päeva Jah Nende toodete ID, mida tarbija on reklaamija veebisaidil vaadanud, ostukorvi lisanud ja/või ostnud. Optimeerimine M/k

Rakenduskeskkonnas määratakse teie seadmele reklaami-ID (küpsise ID asemel). See on tähtnumbriline identifikaator, mida pakub platvorm või operatsioonisüsteem (nt Apple iOS või Google Android), ning mis võimaldab rakenduse arendajatel ja kolmandatel osapooltel tuvastada rakendusekeskkonnas konkreetset seadet ja sellega seotud teatud andmeid kasutaja kohta. Reklaami-ID-d on näiteks mobiilseadmepõhised reklaami-ID-d, nagu Apple’i IDFA ja Google’i reklaami-ID.  Reklaami-ID-d ja selle kogutud kasutajaandmeid kasutatakse meie teenuste osutamiseks, sealhulgas huvipõhiseks reklaamimiseks.

Kuidas me teavet jagame

Teabe jagamine meie teenuste osutamisel

Kliendid. Me kasutame selles privaatsusteatises kirjeldatud teavet, et osutada teenuseid meie klientidele (või klientide nimel tegutsevatele esindajatele), mis võib hõlmata selle teabe jagamist, litsentsimist või meie klientidele sellele teabele juurdepääsu võimaldamist. Koostööpõhiste andmebaaside puhul (iBehavior ja Conexance) jagame teavet andmebaasisiseselt koostööandmebaasi liikmetega ning Choreographi ettevõtte muude harudega (vt jaotist Teabeallikad, kus on kirjeldatud, kuidas me hangime teavet oma ettevõtte teistest harudest).

Kontserni kuuluvad ettevõtted. Jagame teavet samuti meie kontserni siseselt ettevõtete WPP ja GroupM-iga ning nende agentuuridega (sh Mindshare, MediaCom, Wavemaker, Essence, m/SIX, GroupM Nexus, GTB ja CMI).

Teenusepakkujad. Samuti jagame oma teenuste osutamise raames teavet kolmanda osapoole teenusepakkujatega, kes pakuvad oma teenuseid ja täidavad ülesandeid meie nimel ja/või meie klientide nimel. Need hõlmavad näiteks reklaamiedastuse eest vastutavaid ettevõtteid (sealhulgas nii reklaamiostu platvormid, reklaamivõrgustikud, reklaamivahetusplatvormid ja reklaamiserverid kui ka tellimuste täitmise keskused võrguvälisteks turunduskampaaniateks), teenusepakkujaid, kes tegelevad tehnoloogia- või klienditoe, toimingute, veebi- või andmemajutuse ja -talletuse, arveldamise, raamatupidamise, turbe, turunduse, andmehalduse, -valideerimise, -täiustuse või -hügieeniga või aitavad meil oma teenuseid ja tooteid muul viisil pakkuda, arendada, korras hoida ning paremaks muuta.

Muud. Coreograph Create'i puhul võime jagada YouTube'iga YouTube API teenuste kaudu loomingulist videosisu, mida meie klientide huvides YouTube'i platvormil kuvatakse. Nendele teenustele kehtivad YouTube'i teenusetingimused (https://www.youtube.com/t/terms, privaatsuspoliitika (http://www.google.com/policies/privacy) ja YouTube API teenuste tingimused (https://developers.google.com/youtube/terms/api-services-terms-of-service). Me ei vastuta kolmanda osapoole teenuste sisu või privaatsuspõhimõtete eest. Soovitame teil hoolikalt tutvuda kõigi kasutatavate kolmanda osapoole teenuste privaatsuspoliitikatega. Saate tühistada juurdepääsu YouTube API teenustele Google'i turvaseadete lehe kaudu aadressil https://myaccount.google.com/permissions.

Teabe jagamine õiguslikel eesmärkidel.

Võime jagada isikuandmeid kolmandate osapooltega (sh õiguskaitseorganite, audiitorite ja järelevalveorganitega) selleks, et teha järgmist.

 • Täita nõudeid seoses õiguslike menetluste või uurimistegevustega (nt kohtukutse või kohtumäärus).
 • Jõustada meie teenusetingimusi, siinset privaatsuspoliitikat või muid teiega sõlmitud lepinguid, sealhulgas nende võimalike rikkumiste uurimiseks.
 • Vastata väidetele, et teatud sisu rikub kolmandate osapoolte õigusi.
 • Kaitsta meie, meie platvormi, meie klientide, meie esindajate ja sidusreklaamijate, kasutajate ja/või avalikkuse õigusi, vara või isiklikku turvalisust. Samuti võime esitada teavet muudele ettevõtetele ja organisatsioonidele (sealhulgas õiguskaitseorganitele) pettuste vastaseks kaitseks, rämpssisu ja pahavara ennetamiseks ning muudeks sarnasteks eesmärkideks.

Teabe jagamine ettevõtluse eesmärgil

Andmete edastamine omaniku muutumisel. Kui mõni muu ettevõte omandab meid või kõik või sisuliselt kõik meie ettevõtte varad konsolideerimise, ühinemise, varade ostu või muu tehingu kaudu, on meil õigus edastada kogu meile kuuluv või meie kasutuses olev teave (sh teave, mille olete meile esitanud kontaktlehe kaudu) omandavale osapoolele ning omandav osapool võib seda teavet kasutada oma äritegevuses.

Teabe jagamine ettevõtte äritehingu raames. Võime isikuandmeid jagada ka olulise äritehingu raames, mis võib olla näiteks ühinemine, investeerimine, omandamine, ümberstruktureerimine, konsolideerimine, pankrot, likvideerimine või meie varade täielik või osaline müük, või sellise tehinguga seotud nõuetele vastamise tagamise eesmärgil.

Andmete turvalisus

Tarbijate isikuandmete privaatsuse tagamine on meile ülioluline, mistõttu pöörame erilist tähelepanu turvameetmetele, mille abil neid andmeid rikkumiste eest kaitsta. Järgime valdkonnastandardeid, et kaitsta andmeid volitamata juurdepääsu, säilitamise ja avaldamise eest. Need standardid hõlmavad füüsilisi, elektroonilisi ja juhtimisega seotud tegevusi, et kaitsta andmete terviklikkust, kasutust ja juurdepääsu neile.

Choreograph mõistab põhjaliku andmeturvalisusprogrammi olulisust ning vajadust tagada, et töödeldavaid andmeid säilitataks täpselt ja turvaliselt. Rakendame tehnilisi, korralduslikke ja haldusalaseid ettevaatusabinõusid, et kaitsta meie käsutuses oleva teavet. Kasutame mitut turbekihti, ühendades tipptasemel tulemüürikaitse, range juurdepääsukontrolli ja muud turvameetmed, et kaitsta andmeid volitamata kasutamise või muutmise eest.

Säilitamine

Choreograph järgib WPP andmete säilitamise ja teabe eeskirja ega säilita andmeid, mida pole vaja meie igapäevaseks äritegevuseks või klientidele teenuste osutamiseks. Andmete säilitamise aeg on varieeruv, sõltudes andmete tüübist, nende eesmärgist toodete ja teenuste pakkumisel meie klientidele ning kliendi lepinguliste kohustuste täitmisest. Igal juhul järgime kohalduvaid seadusi ja määrusi, lepingulisi kohustusi ja kustutame andmed vastava nõude korral.

Choreograph võib samuti talletada ja säilitada isikuandmeid, mis on tuvastamatuks muudetud või täielikult anonüümitud nii, et need ei ole enam isikuandmed. Need võivad olla andmed, mis on koondatud isiku tuvastamist mittevõimaldaval viisil ning mida kasutatakse peamiselt ülevaadete saamise ja planeerimise eesmärgil.

Isikuandmete rahvusvaheline edastamine

Choreograph on rahvusvaheline ettevõte ja pakub oma teenuseid klientidele paljudes piirkondades ja riikides.

Võimaluse korral talletame isikuandmeid kohalikult, näiteks EL-is (Euroopa, Lähis-Ida ja Aafrika piirkonna ning Ühendkuningriigi andmed), Taiwanis, Singapuris ja Hiinas (Aasia ja Vaikse ookeani piirkonna andmed) ning USA-s (Põhja-Ameerika andmed), olenevalt tarbija asukohast.

Siiski võib meil olla tarvis edastada isikuandmeid nendest asukohtadest väljapoole järgmistel juhtudel.

 • Kui peame edastama oma klientidele või teenusepakkujatele teavet asukohtadesse, mis erinevad meie andmetalletuse asukohtadest.
 • Kui meie tehniline meeskond või tugitiim vajab juurdepääsu (sh kaugjuurdepääsu) isikuandmetele väljaspool oma töökohta, et luua, hooldada ja/või jälgida meie süsteeme ja platvorme.
 • Kui meie teenuseid pakub mitut osakonda või mitut agentuuri hõlmav meeskond, mille liikmed võivad olla eri asukohtades ja vajada juurdepääsu isikuandmetele mitmest asukohast.

Selliste rahvusvaheliste edastuste tegemisel tagame vastavuse kõigi kohaldatavate kohalike andmekaitset ja privaatsust puudutavate õigusaktidega.

Liikmesus valdkonna ettevõtjate ühendustes

Choreograph on tegev liige oma valdkonna ettevõtjate ühendustes, mis juhivad tarbijate veebiprivaatsust puudutavaid küsimusi seoses veebipõhise reklaamimisega. Need ühendused on näiteks Digital Advertising Alliance (DAA), European Digital Advertising Alliance (eDAA) ning IAB Transparency and Consent Framework (IAB TCF). Choreograph järgib DAA eneseregulatsiooni põhimõtteid ja IAB TCF-i eeskirju. Usume, et need eeskirjad ja põhimõtted aitavad kaitsta tarbijate privaatsust.

Külastage meie tarbijaeelistuste portaali, et saada lisateavet selle kohta, kuidas DAA loobumiskorra kohaselt oma privaatsusõigusi kasutada.

 

Tarbijaeelistuste portaal

Choreographi eesmärk on pakkuda oma klientidele privaatust prioriseerivaid lahendusi ja põimida privaatsus oma toodete ja teenuste disaini. Usume, et teile tuleb anda võimalus juhtida otsuseid, mida me teie isikuandmete kasutamisega seoses teeme. See eelistuskeskus on loodud selleks, et anda teile lihtne ja läbipaistev viis oma privaatsusseaduste järgsete õiguste kasutamiseks.

Soovime anda teile teadliku otsuse tegemiseks võimalikult palju teavet. Selles portaalis on teil oma õiguste kasutamiseks mitu võimalust. Võimalused olenevad teie elukohariigist ja nende andmete tüübist, mis meil teie kohta on.

Tingituna nende teenuste olemusest, mida me oma klientidele pakume, käitleme teie veebipõhiseid ja võrguväliseid andmeid erinevalt. Lisateavet meie teenuste kohta leiate privaatsuspoliitika jaotisest Meie teenused. Tarbijaeelistuste portaali kaudu saate kasutada oma õigusi seoses nii veebipõhiste kui ka võrguväliste andmetega. Püüame teie taotlusele vastata esimesel võimalusel, kuid kindlasti selle ajavahemiku jooksul, mis on sätestatud teie riigi privaatsusseadustes.

Teie teave

Oleme teie jaoks loonud kasutajasõbraliku portaali, milles saate määrata, kuidas me teie digitaalseid andmeid kasutame.  Need on nii isikuandmed, mida me kogume teie kohta veebis ja mis võivad hõlmata veebipõhiseid ID-sid, teavet seadme ja brauseri kohta, teavet veebitegevuse kohta ja asukohateavet (nende andmetüüpide kirjelduse leiate jaotisest x), kui ka näiteks nimi, telefoninumber ja postiaadress.

Teie kohta kogutavate andmete tüüp võib teie asukohast olenevalt muutuda, kuna me ei paku kõiki oma teenuseid kõigis piirkondades.  Kui soovite lisateavet selle kohta, milliseid andmeid meil teie kohta on ja kuidas oma andmeid hallata, klõpsake siin.  Meie portaali kaudu tehtud valikud selle kohta, kuidas me saame teie digitaalseid isikuandmeid kasutada, kehtivad ainult teie kasutatava brauseri või seadme kohta. Teisi võimalusi oma õiguste kasutamiseks vt allpool.

Kui asute Hiinas, tuleb teil oma andmete haldamiseks ja õiguste kasutamiseks saata meil aadressile privacy@choreoraph.com.

Kuidas me kasutame teie andmeid teie isiku kinnitamiseks

Enne teile andmete väljastamist võime teie isiku kinnitamiseks paluda teil esitada isikut tõendava dokumendi. Teeme seda tagamaks, et esitaksime teie andmed ainult teile, ja kaitsmaks teie andmeid volitamata kolmanda osapoolte juurdepääsu eest. Me ei jaga ega kasuta teie isikut tõendavat dokumenti üheski meie teenuses ega ühelgi muul eesmärgil peale teie isiku kinnitamise.

Muud viisid oma õiguste kasutamiseks

Brauserikeskkonnas võite küpsistest keelduda või need eemaldada järgmistel viisidel.

 • Brauserisätete kohandamine küpsistest keeldumiseks või nende eemaldamiseks, järgides brauseri sätetes esitatud juhiseid. Lisateavet selle kohta, kuidas seda teha, leiate siit
 • Küpsisesätete kohandamine veebisaidi omaniku tasandil. Nende sätete valikud võivad olenevalt veebisaidi omanikust erineda.
 • Huvipõhisest reklaamist loobumine Digital Advertising Alliance’i (DAA) veebikeskkondadele mõeldud programmi „YourAdChoices“ kaudu, mis on saadaval järgmistel aadressidel.
  - USA-s: https://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN
  - Kanadas: https://youradchoices.com/control
  - Euroopas ja Ühendkuningriigis: https://youronlinechoices.com/ (klõpsates lingil "Your ad choices" (Enda valikud) pärast enda asukohariigi valimist)

Samuti on teil võimalik piirata reklaamijälgimist teie reklaami-ID-ga ühendatud mobiiliseadmete ja Over The Top (OTT) TV-seadmete rakendusekeskkondades järgmistel viisidel.

 • Reklaamijälgimise piiramise valiku tegemine oma mobiilseadme ja/või oma OTT TV-seadme privaatsussätetes, et peatada huvipõhiste reklaamide esitamine asjakohase reklaami-ID kaudu. Märkus: oma seadmete kaudu huvipõhisest reklaamist loobumiseks kõige tõhusama ja ajakohasema viisi leidmiseks tutvuge oma seadme tootja juhistega.
 • Huvipõhisest reklaamist loobumine Digital Advertising Alliance’i (DAA) rakendusekeskkondadele mõeldud programmi „YourAdChoices“ kaudu, mis on saadaval järgmistel aadressidel.
  - USA-s: https://youradchoices.com/control
  - Kanadas: https://youradchoices.ca/en/tools

Üksikisikute privaatsusõigused Ühendkuningriigis, EMP-s ja Šveitsis

Teil on õigus oma isikuandmetele juurde pääseda, neid värskendada, muuta, kustutada, nende kasutamist piirata või saada nendest koopia lihtsasti loetavas vormingus. Teatud olukordades võite ka Choreographilt taotleda oma isikuandmete edastamist kolmandale osapoolele ning teil võib olla õigus nõuda, et andmeid ei kasutataks turunduseesmärgil. Kui teie isikuandmete töötlemine põhineb teie antud nõusolekul, on teil ka õigus see nõusolek igal ajal tagasi võtta. Pange tähele, et nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta teie isikuandmete meiepoolse töötlemise õiguspärasust nõusoleku tagasivõtmisele eelnenud ajal.

Kui soovite mõnda neist õigustest kasutada, külastage meie tarbijaeelistuste portaali või saatke meile meil aadressil privacy@choreograph.com.

Samuti on teil õigus esitada kaebus järelevalveasutusele, kui te pole rahul sellega, kuidas me teie isikuandmeid käitlesime.

Üksikisikute privaatsusõigused Californias

Vaadake siit.

Kasutajate üldised privaatsusõigused

Pakume kõigile tarbijatele, olenemata piirkonnast, võimalust keelduda oma andmete edaspidisest töötlemisest ja taotleda oma isikuandmete kustutamist meie tarbijaeelistuste portaalis. Kui teil on küsimusi seoses nende õiguste kasutamisega, võtke meiega ühendust aadressil privacy@choreograph.com.

Kaebuste esitamine

Kui teil on kaebusi või soovite meiega ühendust võtta, kasutage veebilehe jaotist Meie kontaktandmed ja me anname endast parima, et vastata teie kaebustele või muredele seoses sellega, kuidas me teie isikuandmeid kogume ja käsitleme.

Kui te mis tahes põhjusel arvate, et me pole teie muredele rahuldavalt vastanud, saate võtta ühendust oma piirkonna asjakohase andmekaitse- või järelevalveasutusega ja esitada ametliku kaebuse.

Meie kontaktandmed

Püüdsime selles privaatsuspoliitikas esitada võimalikult selge teabe, kuid kui miski jäi teile arusaamatuks või soovite lisateavet, võtke meiega ühendust aadressil privacy@choreograph.com. Teise võimalusena võite kasutada oma õigusi tarbijaeelistuste portaalis.

Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP-s) ja Šveitsis on Choreographi kogutavate andmete eest vastutav juriidiline isik Choreograph Limited. Väljaspool EMP-d ja Šveitsi on vastutav juriidiline isik Choreograph LLC. Kui olete EMP-s või Šveitsis elav üksikisik, võtke teadmiseks, et meie andmekaitseametnikuga saab võtta ühendust aadressil dpo@Choreograph.com

Kui teil on selle privaatsuspoliitikaga seoses küsimusi, kommentaare või muresid, saate võtta meiega ühendust meili või posti teel järgmiselt.

Euroopas:
Choreograph Limited
DPO@choreograph.com
Choreograph, Sea Containers, 18 Upper Ground, London, SE1 9PT– Attn: Data Protection Officer

Väljaspool Euroopat:
Choreograph LLC
Privacy@choreograph.com
Choreograph, 3 World Trade Center, 175 Greenwich Street, New York, NY, 10007, USA – Attn: Director of Privacy

Privaatsuspoliitika muudatused

Võtke arvesse, et tulenevalt privaatsusseaduste ja -määruste, digitaalse tehnoloogia ja meie ettevõtte muutuvast olemusest võime seda privaatsuspoliitikat aeg-ajalt muuta. Vaadake privaatsuspoliitika regulaarselt üle, et püsida kursis võimalike muudatustega (värskendame lehe ülaosas toodud jõustumiskuupäeva, et aidata teil näha, millal muudatused tehti).