global privacy policy (estonian)

Viimane ajakohastus: january 21, 2022

Choreograph on üleilmne andme- ja tehnoloogiaettevõte, mis pakub oma toote- ja teenusevalikus klientidele mitmesuguseid andmepõhiseid turunduslahendusi. Oleme WPP tütarettevõte ning teeme tihedat koostööd teiste WPP võrgustikku kuuluvate ettevõtetega, sealhulgas GroupM-i ja selle agentuuridega, kasutades eelkõige GroupM-i tehnoloogialahendusi ning tooteid. Kui soovite lisateavet WPP ja GroupM-i kohta, klõpsake siin.

Selle privaatsuspoliitika eesmärk on pakkuda teile kui tarbijale teavet selle kohta, kuidas me kogume ja käitleme teie isikuandmeid (mida vahel nimetatakse „isikuteabeks“ või „isikutuvastusteabeks“). See hõlmab nii veebipõhiseid kui ka võrguväliseid isikuandmeid, nagu on selgitatud meie tarbijaeelistuste portaalis.

See on üldine privaatsuspoliitika. Kui loete seda privaatsuspoliitikat EL-is, siis tutvuge ka jaotisega, mis käsitleb üksikisikute privaatsusõigusi Ühendkuningriigis, EMP-s ja Šveitsis. Kui olete California elanik, siis tutvuge ka jaotisega, mis käsitleb üksikisikute privaatsusõigusi Californias.

Muud privaatsuspoliitikad

Siinne privaatsuspoliitika ei hõlma isikuandmeid, mida kogutakse Choreographi veebisaidi kasutamise ajal aadressil www.choreograph.com. Seda puudutava teabe leiate siit.

Kui soovite teada, kuidas kasutatakse teie isikuandmeid värbamisprotsessis, tutvuge värbamist puudutava privaatsuspoliitikaga siin.

Soovitame teil läbi lugeda terve privaatsuspoliitika, kuid soovi korral võite kasutada ka alltoodud sisukorralinke, mis viivad teid konkreetse jaotise juurde.

***

Meie teenused

Selles jaotises on toodud teave teenuste kohta, mida me oma klientidele pakume. Meie kliendid on ettevõtted, kes suhtlevad tarbijatega otse (nt reklaamijad, kes müüvad oma tooteid ja teenuseid tarbijatele). Me ei osuta oma teenuseid tarbijatele otse. Töötame oma klientidega otse või kliendi nimel tegutseva esindaja kaudu (nt andme- või meediavaldkonnas tegutsev ostuesindaja).

Kliendid kasutavad meie teenuseid selleks, et aidata tagada oma veebipõhiste ja võrguväliste reklaamide tõhusus ning asjakohasus. Aitame reklaamijatel selgitada välja oma olemasoleva klientuuri huvid, eelistused ja vajadused ning hõlbustame neil uute potentsiaalsete sihtrühmade leidmist kõigis meediakanalites. Meie teenused pakuvad klientidele ühtset ülevaadet oma olemasoleva klientuuri ja potentsiaalsete sihtrühmade kohta ning aitavad neil esitada oma reklaame sellistele tarbijatele, kes on nende toodetest ja teenustest tõenäolisemalt huvitatud.

Meie teenused saab üldjoontes jagada kolme tegevusvaldkonda: sünkroonimine, koostamine ja teostamine. Neid on täpsemalt kirjeldatud allpool.

Sünkroonimine… Koostamine… Teostamine…
Andmete üleviimine Andmete rikastamine Plaanimine
Andmehügieen Statistika Aktiveerimine
Andmete vastendamine Modelleerimine Mõõtmine ja aruandlus
ID-de lahendamine Segmentimine
Profiilimine
Simuleerimine

Iga ülalpool loetletud teenuse kirjelduse leiate jaotisest Töötlemise eesmärgid.

Meie tehnoloogialahendused ja tooted

Allpool on ülevaade toodetest ja tehnoloogialahendustest, mille abil me oma teenuseid osutame.

Teenuse nimi Teenuse kirjeldus
ID-skeem Identiteediskeemis on kasutatud graafilise esitluse lahendusi koos masinõppega, et selgitada välja inimeste-, kohtade- ja tegevustevahelisi seoseid ning suhteid. See annab ülevaate tarbija identiteedist, kombineerides esimese ja kolmanda osapoole andmevarad, et koostada põhjalik kogum tarbija või leibkonna omadustest (see võib hõlmata näiteks demograafilist teavet, psühhograafilist teavet, huvisid, ostukäitumisi, tervisestatistikat jms). See võimaldab Choreographil pakkuda andmete vastendamise, ID-de lahendamise, tarbijastatistika, andmete rikastamise, modelleerimise ja segmentimise teenuseid.
ID-skeemi võrgustik (IDN) Identiteediskeem põhineb identiteediskeemi võrgustikul. See hõlmab mitmesuguseid andmevarasid, mis pakuvad skeemile sisendit, ja nende alla kuuluvad muu hulgas kliendi esimese osapoole andmed, kolmanda osapoole litsentsitud andmed ning Choreographile kuuluvad andmevarad, mida on täpsemalt kirjeldatud allpool ja mis hõlmavad muu hulgas järgmist: Audience Origin, iBehavior (USA, Kanada, Ühendkuningriik), Conexance (Prantsusmaa), AmeriLINK (USA) ja mPlatform (üleilmne).
Audience Origin Audience Origin on meie kvartalipõhine tarbijauuring, mille korraldamisel kasutame usaldatud uuringupaneeliteenuse pakkujaid kõikjal maailmas. Esitame tarbijatele hulga kohandatud küsimusi, mis puudutavad nende meediakäitumist, ostukategooriaid, meedia puutepunkte, psühhograafilist teavet ja demograafilist teavet, et saada parem ülevaade nende motivatsiooniallikatest, käitumisviisidest ja suhtumisest. Küsitluse vastused liidetakse kokku (või koondatakse), et saada parem ülevaade üldisest tarbijakäitumisest ning kasutada tulemusi meediaplaanimise ja ostustrateegia huvides. Mõnel juhul saame ka andmeid üksikvastaja tasandil, et kasutada neid modelleerimises ja nende põhjal tegutseda.
Andmete ühitamine Andmete ühitamisel kasutatakse tehisintellektil põhinevaid tehnoloogialahendusi, et pakkuda klientidele andmete rikastamise ja vastendamise teenuseid, kasutades selleks Audience Origini uuringus kogutud andmeid ning mPlatformilt ja muudest litsentsitud kolmanda osapoole andmeallikatest pärit vaatajaskonnaandmeid.
Strateegiasimulaator Strateegiasimulaator aitab simuleerida või prognoosida tarbijakäitumise ja turudünaamika muutuste mõju kliendi ärile, kasutades selleks Audience Origini abil kogutud andmetel põhinevaid sünteetilisi populatsioone. See aitab meie klientidel teha meediaostude plaanimisel teadlikke otsuseid.
iBehavior (USA ja Kanada) iBehavior on USA- ja Kanada-põhine koostööandmebaas, millesse liikmed saavad lisada oma B2B ja B2C teavet tarbijate kohta teistele liikmetele kasutamiseks. See teave hõlmab isikuandmeid, nagu nimi, aadress, meiliaadress, telefoninumber, ning teavet tehingu või ostu kohta, nagu ostetud kaup ja teenused, tehingu väärtus, tehingu kuupäev jne. Neid andmeid koguvad meie kliendid otse oma klientuurilt ostu tegemise, veebisaidil registreerumise või muu toimingu raames, saades neilt loa isikuandmete jagamiseks selliste kolmandate osapooltega nagu Choreograph. Koostööandmebaasi lisatud andmed võimaldavad liikmetel esitada tarbijatele reklaame (veebis ja võrguväliselt), lähtudes nende varasemast ostutegevusest ning andmetest elustiili, geograafilise asukoha ja demograafilise kuuluvuse kohta. Choreograph pakub iBehaviori kaudu liikmetele modelleerimisteenuseid (uute sihtrühmade leidmiseks), uuesti aktiveerimise ja optimeerimise teenuseid (kunagise klientuuriga uuesti suhtlemiseks) ning andmete rikastamist (andmemuutujate lisamine liikmete olemasolevat klientuuri hõlmavale failile).
Conexance (Prantsusmaa)iBehavior (Ühendkuningriik) Conexance ja iBehavior on meie koostööandmebaasid vastavalt Prantsusmaal ja Ühendkuningriigis. Choreograph on isikuandmete kaitse üldmääruse kohane volitatud töötleja, kes tegutseb ainult oma liikmete palvel ja nende nimel, et töödelda isikuandmeid järgmiste teenuste pakkumiseks: modelleerimisteenused (uute sihtrühmade leidmiseks), uuesti aktiveerimise ja optimeerimise teenused (kunagise klientuuriga uuesti suhtlemiseks) ning andmete rikastamine (andmemuutujate lisamine liikmete olemasolevat klientuuri hõlmavale failile). See aitab liikmetel korraldada turunduskampaaniaid posti, meili, SMS-i või veebi teel.
AmeriLINK (USA) AmeriLINK on meile kuuluv tarbijateabe andmebaas USA-s tarbijaid ja leibkondi puudutava teabe kogumiseks, talletamiseks ja korrastamiseks. See hõlmab demograafilist ja psühhograafilist teavet, tervist ja heaolu puudutavaid andmeid, teavet elusündmuste kohta, tehinguid ja oste puudutavaid andmeid, suhtumuslikke andmeid ning finantsnäitajaid. Choreograph pakub tarbijateabe andmebaasi abil AmeriLINKi klientidele modelleerimisteenuseid, sealhulgas sarnasusel põhinevat modelleerimist, andmete rikastamise teenuseid (andmemuutujate lisamine liikmete olemasolevat klientuuri hõlmavale failile), andmehügieeni teenuseid (nt aadressivormingute ühtsustamine, andmete kustutamine) ning listirentimise teenuseid. Oleme registreeritud teabemaakler Californias ja Vermontis.
AmeriLINK Activate Activate on üks Choreographi aktiveerimiskanalitest. Klientidel on võimalik kasutada Activate’i iseseisvalt või hallatud teenusena ja laadida platvormile üles oma esimese osapoole andmed, pääseda juurde täiendavatele kolmanda osapoole litsentsitud või kolmandale osapoolele kuuluvatele andmetele ning tõugata vaatajaskondi veebipõhiseks aktiveerimiseks reklaamiostu platvormile ja sotsiaalkanalitesse.
mPlatform [m]PLATFORM on vaatajaskonnateabe lahendus, mis loob isikupärastatud tarbijasuhteid ulatuslikul tasemel. See kogub andmeid meediatarbimiskäitumise kohta, mis võimaldab Choreographil saada statistikat tarbijate huvide, eelistuste ja elustiilide kohta ning koostada tarbijaprofiile. Kasutame seda tööriista selleks, et pakkuda oma klientidele tarbijastatistikat ja modelleerimislahendusi (sh sarnasusel põhinevat modelleerimist). mPlatform on ka aktiveerimisplatvorm, mis võimaldab meil tõugata vaatajaskondi aktiveerimiseks reklaamiostu platvormile. Lisateavet mPlatformi kohta leiate siit.
Proteus Proteus töötleb suuremahulise meediaostu programmilisi andmeid. See valmendab, vastendab ja normaliseerib kõigi meie agentuuride programmiliste tegevuste logitasemel andmed, mis võimaldab meil pakkuda oma klientidele järgmisi teenuseid: modelleerimine, statistika, meediaplaanimine ja kampaaniaaruandlus.

Teave, mida kogume

Me kogume ja kasutame oma teenuste osutamisel mitmesugust teavet, sealhulgas isikuandmeid.

Identifikaatorid („ID-d“).

 • Võrguvälised ID-d, sealhulgas täisnimi, telefoninumber.
 • Veebipõhised ID-d, sealhulgas meiliaadress, IP-aadress, küpsise ID-d, seadme ID-d, sealhulgas mobiilseadmepõhised reklaami-ID-d, nagu Apple’i IDFA ja Google’i reklaami-ID.
 • Choreographi enda ID-d, mis tagavad tarbijate kordumatu tuvastuse Choreographi identiteedikeskkonnas, sealhulgas K-LINK, ChoreoID, [mP]ID.
 • Muud ID-d, mille võime saada kolmandatelt osapooltelt, sealhulgas küsitlusele vastavate tarbijate uuringu- või paneeli-ID-d või ID-d kolmanda osapoole üleviimisteenuse pakkujatelt.

Tehingu- ja ostuandmed, sealhulgas tootekategooria (nt ehted, riided, lemmikloomad, reisimine, sport) ja ostu üksikasjad (nt tellimuste arv, kulutatud väärtus, maksetüüp, ostuviis). Me ei kogu pangateavet, maksekaardiandmeid ega muid kontotasemel finantsandmeid. Samuti kasutame modelleeritud tehinguandmeid tarbija tõenäosuse kohta osta konkreetset kaubamärki või toodet.

Teave seadme ja brauseri kohta, sealhulgas brauseri tüüp ja versioon, brauseri keel, operatsioonisüsteem ja ühenduse tüüp (nt juhtmega ühendus või Wi-Fi).

Teave veebitegevuse kohta, sealhulgas lehe URL (või lehe URL-i kategooria), sait või leht, kus tarbija enne reklaami vaatamist viibis, veebitegevuse kuupäev ja kellaaeg, saidi külastussagedus, saidil kasutatud otsinguterminid ning reklaamiinteraktsioon (nt kas reklaamil klõpsatakse).

Demograafiline teave, sealhulgas vanus, sugu, sissetulek, perekonnaseis, leibkonnaseis, haridus, rahvuslik taust.

Psühhograafiline teave, sealhulgas huvi, elustiil, suhtumine, iseloom.

Asukohateave, sealhulgas sihtnumber, IP-aadress (mis konverditakse riigi-, piirkonna- või sihtnumbritasemel asukohateabeks) ning andmed kinnisvara või hoonete laius- ja pikkuskraadi kohta (USA-s).

Kõigis piirkondades, kus meie teenuseid osutatakse, ei koguta tingimata kõiki ülalnimetatud andmeid. Kui soovite teada, milliseid isikuandmeid oleme teie kohta kogunud, külastage meie tarbijaeelistuste portaali.

Kuidas me seda teavet kasutame?

Alltoodud tabelis on kirjeldatud, millistel eesmärkidel me oma teenuse osutamise raames eri tüüpi andmeid kasutame. Iga eesmärgi täpsema kirjelduse leiate jaotisest Töötlemise eesmärgid. Peale alltoodud eesmärkide võime kasutada kõiki kogutavaid andmeid või nende kombinatsiooni pettuste tuvastamiseks või ennetamiseks, oma seadusjärgsete õiguste kaitsmiseks ning õigusaktide järgimiseks.

Sünkroonimine

Teabe tüüp Teabe kasutusviisid
Andmete üleviimine Andmehügieen Andmete vastendamine ID-de lahendamine
Täisnimi
Postiaadress
Meiliaadress
Telefoninumber
Veebipõhised ID-d, sealhulgas IP-aadress, küpsise ID, mobiilseadmepõhine reklaami-ID, seadme ID
Uuringu- või paneeli-ID ✓ (kustutamine)
Küsitluse vastused
Ostu- ja tehinguandmed
Seadme- ja brauseriteave
Teave veebitegevuse kohta
Asukohateave

Koostamine

Teabe tüüp Teabe kasutusviisid
Andmete rikastamine Statistika Modelleerimine Segmentimine Profiilimine Simuleerimine
Täisnimi
Postiaadress
Meiliaadress
Telefoninumber
Veebipõhised ID-d, sealhulgas IP-aadress, küpsise ID, mobiilseadmepõhine reklaami-ID, seadme ID
Uuringu- või paneeli-ID
Küsitluse vastused
Ostu- ja tehinguandmed
Seadme- ja brauseriteave
Teave veebitegevuse kohta
Asukohateave

Teostamine

Teabe tüüp Teabe kasutusviisid
Plaanimine Aktiveerimine Mõõtmine ja aruandlus
Täisnimi
Postiaadress
Meiliaadress
Telefoninumber
Veebipõhised ID-d, sealhulgas IP-aadress, küpsise ID, mobiilseadmepõhine reklaami-ID, seadme ID
Uuringu- või paneeli-ID
Küsitluse vastused
Ostu- ja tehinguandmed
Seadme- ja brauseriteave
Teave veebitegevuse kohta
Asukohateave

Töötlemise eesmärgid

Teenused Töötlemise eesmärgid Eesmärkide kirjeldus
Sünkroonimine Andmete üleviimine Kliendi andmete viimine Choreographi andmekeskkonda või kolmanda osapoole majutatud puhtasse keskkonda.Kolmanda osapoole litsentsitud andmete viimine Choreographi tehnoloogiaplatvormidele.
Andmehügieen Kliendi andmete puhastamine, sealhulgas liitmine ja andmekoristus, aadressivormingute ühtsustamine, andmete kustutamine.
Andmete vastendamine Kliendi andmete vastendamine Choreographi enda andmebaasis olevate tarbijatega.Võrguväliste andmete vastendamine veebiandmetega, näiteks võrguväliselt kogutud andmete (nt nimi, postiaadress jne) vastendamine veebitegevuse või veebipõhiste ID-dega (nt seadme ID, küpsise ID).Seadmeülene vastendamine, et tuvastada, kas samale kasutajale või leibkonnale kuulub kaks või rohkem seadet.
ID-de lahendamine Kliendile kuuluva üksikisiku tasandil kuvatava klientuurivaate loomine, mis hõlmab nii tuntud kui ka tundmatut klientuuri.Tarbijatele kordumatu ID määramine (sealhulgas Choreographi enda ID).
Koostamine Andmete rikastamine Kliendi andmete täiustamine, lisades nendele Choreographi enda andmebaasi tarbijaandmeid.
Statistika Andmekogumi kasutamine selleks, et paremini mõista või saada ülevaade tarbijate huvidest, motivatsiooniallikatest, käitumisviisidest ja eelistustest. Seda võidakse teha üksiktarbija, koondrühma või üldkogumi tasandil.
Modelleerimine Mudelite (reeglite kogumi) loomine tarbijakäitumise prognoosimiseks või tarbijate tõenäoliste omaduste tuvastamiseks.
Segmentimine Tarbijarühmade loomine (neid nimetatakse vahel ka segmentideks, vaatajaskondadeks või loenditeks) samade või sarnaste omaduste, tingimuste, vajaduste või eelistuste põhjal, lähtudes tegelikust või järeldatud teabest.
Profiilimine Tarbijate sildistamine või kirjeldamine nende tõenäoliste omaduste, käitumisviiside ja/või demograafilise teabe põhjal, mida kasutatakse modelleerimisel, segmentimisel ja aktiveerimisel.
Simuleerimine Populatsiooni käitumise simuleerimine võimalike tulemuste katsetamiseks, kasutades kliendi ja Choreographi andmeid.
Teostamine Plaanimine Meediaostu plaanimine kõigis kanalites, sealhulgas automaatsete lahenduste abil.
Aktiveerimine Vaatajaskondade edastamine meediaostu- ja sotsiaalplatvormidele veebipõhiseks reklaamimiseks.Loendite edastamine kliendi enda või kolmanda osapoole tellimuste täitmise keskustele võrguväliseks reklaamimiseks (nt meili või telefoni teel).
Mõõtmine ja aruandlus Reklaamikampaania toimivuse mõõtmine ja aruandlus.

Teabeallikad

Me hangime teavet mitmesugustest allikatest, sealhulgas järgmistest.

 • Oma klientidelt, kes võivad kasutada meie teenuseid oma andmete viimiseks meie platvormidele ning kasutada meie küpsiseid ja piksleid andmete kogumiseks oma veebi- ja rakendusevarasid külastavatelt tarbijatelt. Lisateavet meie kasutatavate küpsiste kohta leiate jaotisest Küpsised.
 • Otse tarbijatelt, sealhulgas tarbijatelt, kes nõustuvad osalema meie uuringutes, ning veebi- ja rakendusevarades küpsiste, pikslite või muude sarnaste veebipõhiste tehnoloogialahenduste abil. Lisateavet meie kasutatavate küpsiste kohta leiate jaotisest Küpsised.
 • Meie ettevõtte eri harudest. Näiteks saame oma koostööpõhistelt ettevõtetelt (iBehavior ja Conexance) liikmete esitatud tehinguandmed, mille me teisendame teabeks üldiste tootekategooriate kohta (nt „Naisteriided“) ning mõõdikuteks (nt „Värskus“, „Sagedus“ ja „Rahaline väärtus“), nagu viimase naisteriiete tellimuse kuupäev, naisteriiete tellimuste arv viimase 12 kuu jooksul, naisteriietele viimase 12 kuu jooksul kulutatud kogusumma ja keskmine kulutatud summa jne.
 • Avalikest andmebaasidest, olenevalt nende olemasolust eri riikides, sealhulgas andmed äriliste tegevuslubade ja harrastustegevuste lubade kohta (nt kalapüügiload), postiandmed (aadressivormingute ühtsustamiseks), andmesummutusloendid (nt helistamiskeelu registrid) ja rahvaloendusandmed.
 • Usaldusväärsetelt kolmanda osapoole partneritelt. Mõni nendest partneritest võib kombineerida mitmest allikast pärit andmeid.

Küpsised

Selles jaotises on kirjeldatud küpsiseid, mida me kasutame klientidele oma teenuste osutamiseks, sealhulgas huvi- või käitumispõhiseks reklaamimiseks. See hõlmab küpsiseid, mis võidakse lisada teie brauserisse siis, kui külastate meie klientide veebivarasid või veebivarasid, millel kuvatakse meie klientide reklaame. Teavet küpsiste kohta, mida kasutame ainult oma ettevõtte veebisaidil, leiate meie veebisaidi eeskirjadest.

Küpsis on väike tähtnumbriline tekstifail, mille talletab brauserisse veebisait, kolmanda osapoole server või mõni muu kolmas osapool, ning mis võimaldab sellel veebisaidil või kolmandal osapoolel seda brauserit tuvastada ja salvestada kasutaja kohta teatud andmeid. Meie sihtimisküpsiseid nimetatakse Mookie’deks ja need toimivad meie domeenis mookie1.com. Need on püsiküpsised (st need talletatakse seni, kuni need aeguvad või kasutaja need kustutab või eemaldab) ning need sisaldavad kordumatuid juhuslikult genereeritud väärtusi, mis võimaldavad meie teenustel brausereid ja seadmeid eristada, ning on seotud teatud kasutajaandmetega. Mookie küpsiseid ja seotud kasutajaandmeid kasutatakse meie teenuste osutamiseks, sealhulgas huvipõhiseks reklaamimiseks.

Järgmises tabelis on toodud teave Mookie küpsiste kohta.

Küpsise nimi Küpsise toimimine Küpsisega kogutud teave Aegumisaeg pärast viimast värskendust (päevades)
Sihtimine (kliendi andmed) Sihtimine ja optimeerimine (kasutajaandmed) Aruandlus, omistamine ja turvalisus
id Y Y Y Kordumatu seerianumber 395 päeva
ov N N Y Kordumatu identifikaator 395 päeva
mdata Y N N Kordumatu seerianumber, loomise ajatempel, küpsise versioon 395 päeva
syncdata_<PARTNER> Y N N Kordumatu seerianumber, loomise ajatempel, andmepartneri külastaja ID 10 päeva

Rakenduskeskkonnas määratakse teie seadmele reklaami-ID (küpsise ID asemel). See on tähtnumbriline identifikaator, mida pakub platvorm või operatsioonisüsteem (nt Apple iOS või Google Android), ning mis võimaldab rakenduse arendajatel ja kolmandatel osapooltel tuvastada rakendusekeskkonnas konkreetset seadet ja sellega seotud teatud andmeid kasutaja kohta. Reklaami-ID-d on näiteks mobiilseadmepõhised reklaami-ID-d, nagu Apple’i IDFA ja Google’i reklaami-ID. Reklaami-ID-d ja selle kogutud kasutajaandmeid kasutatakse meie teenuste osutamiseks, sealhulgas huvipõhiseks reklaamimiseks.

Kuidas me teavet jagame?

Teabe jagamine meie teenuste osutamise raames

Kliendid. Me kasutame selles privaatsusteatises kirjeldatud teavet, et osutada teenuseid meie klientidele (või klientide nimel tegutsevatele esindajatele), mis võib hõlmata selle teabe jagamist, litsentsimist või meie klientidele sellele teabele juurdepääsu võimaldamist. Koostööpõhiste andmebaaside puhul (iBehavior ja Conexance) jagame teavet andmebaasisiseselt koostööandmebaasi liikmetega ning Choreographi ettevõtte muude harudega (vt jaotist Teabeallikad, kus on kirjeldatud, kuidas me hangime teavet oma ettevõtte teistest harudest).

Kontserni kuuluvad ettevõtted. Samuti jagame teavet sisemiselt meie kontserniettevõtete WPP ja GroupM-iga ning nende agentuuridega (sh Mindshare, MediaCom, Wavemaker, Essence, m/SIX, Xaxis, Finecast ja CMI).

Teenusepakkujad. Samuti jagame oma teenuste osutamise raames teavet kolmanda osapoole teenusepakkujatega, kes pakuvad oma teenuseid ja täidavad ülesandeid meie nimel ja/või meie klientide nimel. Need hõlmavad näiteks reklaamiedastuse eest vastutavaid ettevõtteid (sealhulgas nii reklaamiostu platvormid, reklaamivõrgustikud, reklaamivahetusplatvormid ja reklaamiserverid kui ka tellimuste täitmise keskused võrguvälisteks turunduskampaaniateks), teenusepakkujaid, kes tegelevad tehnoloogia- või klienditoe, toimingute, veebi- või andmemajutuse ja -talletuse, arveldamise, raamatupidamise, turbe, turunduse, andmehalduse, -valideerimise, -täiustuse või -hügieeniga või aitavad meil oma teenuseid ja tooteid muul viisil pakkuda, arendada, korras hoida ning paremaks muuta.

Teabe jagamine õiguslikel eesmärkidel

Võime jagada isikuandmeid kolmandate osapooltega (sh õiguskaitseorganite, audiitorite ja järelevalveorganitega) selleks, et teha järgmist.

Täita nõudeid seoses õiguslike menetluste või uurimistegevustega (nt kohtukutse või kohtumäärus).

Jõustada meie teenusetingimusi, siinset privaatsuspoliitikat või muid teiega sõlmitud lepinguid, sealhulgas nende võimalike rikkumiste uurimiseks.

Vastata pretensioonidele selle kohta, et teatud sisu rikub kolmandate osapoolte õigusi.

Kaitsta meie, meie platvormi, meie klientide, meie esindajate ja sidusreklaamijate, kasutajate ja/või avalikkuse õigusi, vara või isiklikku turvalisust. Samuti võime esitada teavet muudele ettevõtetele ja organisatsioonidele (sealhulgas õiguskaitseorganitele) pettuste vastaseks kaitseks, rämpssisu ja pahavara ennetamiseks ning muudeks sarnasteks eesmärkideks.

Teabe jagamine ettevõtluse eesmärgil

Andmete edastamine omaniku muutumisel. Kui mõni muu ettevõte omandab meid või kõik või sisuliselt kõik meie ettevõtte varad konsolideerimise, ühinemise, varade ostu või muu tehingu kaudu, on meil õigus edastada kogu meile kuuluv või meie kasutuses olev teave (sh teave, mille olete meile esitanud kontaktlehe kaudu) omandavale osapoolele ning omandav osapool võib seda teavet kasutada oma äritegevuses.

Teabe jagamine ettevõtte äritehingu raames. Võime isikuandmeid jagada ka olulise äritehingu raames, mis võib olla näiteks ühinemine, investeerimine, omandamine, ümberstruktureerimine, konsolideerimine, pankrot, likvideerimine või meie varade täielik või osaline müük, või sellise tehinguga seotud nõuetele vastamise tagamise eesmärgil.

Andmete turvalisus

Tarbijate isikuandmete privaatsuse tagamine on meile ülioluline, mistõttu pöörame erilist tähelepanu turvameetmetele, mille abil neid andmeid rikkumiste eest kaitsta. Järgime valdkonnastandardeid, et kaitsta andmeid volitamata juurdepääsu, säilitamise ja avaldamise eest. Need standardid hõlmavad füüsilisi, elektroonilisi ja juhtimisega seotud tegevusi, et kaitsta andmete terviklikkust, kasutust ja juurdepääsu neile.

Choreograph mõistab põhjaliku andmeturvalisusprogrammi olulisust ning vajadust tagada, et töödeldavaid andmeid säilitataks täpselt ja turvaliselt. Rakendame tehnilisi, korralduslikke ja haldusalaseid ettevaatusabinõusid, et kaitsta meie käsutuses oleva teavet. Kasutame mitut turbekihti, ühendades tipptasemel tulemüürikaitse, range juurdepääsukontrolli ja muud turvameetmed, et kaitsta andmeid volitamata kasutamise või muutmise eest.

Isikuandmete rahvusvaheline edastamine

Choreograph on rahvusvaheline ettevõte ja pakub oma teenuseid klientidele paljudes piirkondades ja riikides.

Võimaluse korral talletame isikuandmeid kohalikult, näiteks EL-is (Euroopa, Lähis-Ida ja Aafrika piirkonna ning Ühendkuningriigi andmed), Taiwanis, Singapuris ja Hiinas (Aasia ja Vaikse ookeani piirkonna andmed) ning USA-s (Põhja-Ameerika andmed), olenevalt tarbija asukohast.

Siiski võib meil olla tarvis edastada isikuandmeid nendest asukohtadest väljapoole järgmistel juhtudel.

 • Kui peame edastama oma klientidele või teenusepakkujatele teavet asukohtadesse, mis erinevad meie andmetalletuse asukohtadest.
 • Kui meie tehniline meeskond või tugitiim vajab juurdepääsu (sh kaugjuurdepääsu) isikuandmetele väljaspool oma töökohta, et luua, hooldada ja/või jälgida meie süsteeme ja platvorme.
 • Kui meie teenuseid pakub mitut osakonda või mitut agentuuri hõlmav meeskond, mille liikmed võivad olla eri asukohtades ja vajada juurdepääsu isikuandmetele mitmest asukohast.

Selliste rahvusvaheliste edastuste tegemisel tagame vastavuse kõigi kohaldatavate kohalike andmekaitset ja privaatsust puudutavate õigusaktidega.

Liikmesus valdkonna ettevõtjate ühendustes

Choreograph on tegev liige oma valdkonna ettevõtjate ühendustes, mis juhivad tarbijate veebiprivaatsust puudutavaid küsimusi seoses veebipõhise reklaamimisega. Need ühendused on näiteks Network Advertising Initiative (NAI), Digital Advertising Alliance (DAA), European Digital Advertising Alliance (eDAA) ning IAB Transparency and Consent Framework (IAB TCF). Choreograph järgib NAI tegevusjuhendit, DAA eneseregulatsiooni põhimõtteid ja IAB TCF eeskirju. Usume, et need eeskirjad ja põhimõtted aitavad kaitsta tarbijate privaatsust.

Külastage meie tarbijaeelistuste portaali, et saada lisateavet selle kohta, kuidas NAI ja DAA loobumiskorra kohaselt oma privaatsusõigusi kasutada.

Toetame digitaalreklaami valdkonna püüdlusi suurendada tervisesegmente kasutava huvipõhise reklaamimise läbipaistvust. Kui soovite lisateavet tervisega seotud teabel põhinevate tavaliste ja kohandatud huviga segmentide või selliste huvide kohta, mida võime kasutada huvipõhiseks reklaamimiseks, vaadake siia.

Tarbijaeelistuste portaal

Choreographi eesmärk on pakkuda oma klientidele privaatust prioriseerivaid lahendusi ja põimida privaatsus oma toodete ja teenuste disaini. Usume, et teile tuleb anda võimalus juhtida otsuseid, mida me teie isikuandmete kasutamisega seoses teeme. See eelistuskeskus on loodud selleks, et anda teile lihtne ja läbipaistev viis oma privaatsusseaduste järgsete õiguste kasutamiseks.

Soovime anda teile teadliku otsuse tegemiseks võimalikult palju teavet. Selles portaalis on teil oma õiguste kasutamiseks mitu võimalust. Võimalused olenevad teie elukohariigist ja nende andmete tüübist, mis meil teie kohta on.

Tingituna nende teenuste olemusest, mida me oma klientidele pakume, käitleme teie veebipõhiseid ja võrguväliseid andmeid erinevalt. Lisateavet meie teenuste kohta leiate privaatsuspoliitika jaotisest Meie teenused. Tarbijaeelistuste portaali kaudu saate kasutada oma õigusi seoses nii veebipõhiste kui ka võrguväliste andmetega. Püüame teie taotlusele vastata esimesel võimalusel, kuid kindlasti selle ajavahemiku jooksul, mis on sätestatud teie riigi privaatsusseadustes.

TEIE DIGITAALSED ANDMED

Oleme teile loonud kasutajasõbraliku portaali, et saaksite juhtida seda, kuidas me teie digitaalseid andmeid kasutame. Need on andmed, mida me kogume teie kohta veebis, ja need võivad hõlmata veebipõhiseid ID-sid, teavet seadme ja brauseri kohta, teavet veebitegevuse kohta ja asukohateavet (nende andmetüüpide kirjelduse leiate jaotisest x). See, millist tüüpi digitaalseid andmeid me teie kohta kogume, võib teie asukohast olenevalt muutuda, kuna me ei paku kõiki oma teenuseid kõigis piirkondades. Kui soovite lisateavet selle kohta, milliseid digitaalseid andmeid meil teie kohta on ja kuidas oma digitaalseid andmeid hallata, klõpsake siin.

Kui asute Hiinas, tuleb teil oma andmete haldamiseks ja õiguste kasutamiseks saata meil aadressile privacy@choreograph.com.

TEIE VÕRGUVÄLISED ANDMED

Järgmiste vormide abil on teil võimalik saada teada, milliseid täiendavaid andmeid meil teie kohta on peale digitaalse teabe. See võib hõlmata teie isikuandmeid, nagu nimi, telefoninumber ja postiaadress. See, millist tüüpi võrguväliseid andmeid me teie kohta kogume, võib teie asukohast olenevalt muutuda, kuna me ei paku kõiki oma teenuseid kõigis piirkondades. Kui soovite lisateavet selle kohta, milliseid võrguväliseid andmeid meil teie kohta on ja kuidas oma võrguväliseid andmeid hallata, klõpsake siin.

KUIDAS KASUTAME TEIE ANDMEID TEIE ISIKU KINNITAMISEKS?

Enne andmete väljastamist võime teie isiku kinnitamiseks paluda teil esitada isikut tõendava fotoga dokumendi. Seda teeme tagamaks, et esitaksime teie andmed ainult teile, ja kaitsmaks teie andmeid volitamata kolmanda osapoolte juurdepääsu eest. Me ei jaga ega kasuta teie isikut tõendavat dokumenti üheski meie teenuses ega ühelgi muul eesmärgil peale teie isiku kinnitamise.

MUUD VIISID OMA ÕIGUSTE KASUTAMISEKS

Brauserikeskkonnas võite küpsistest keelduda või need eemaldada järgmistel viisidel.

 • Brauserisätete kohandamine küpsistest keeldumiseks või nende eemaldamiseks, järgides brauseri sätetes esitatud juhiseid. Lisateavet selle kohta, kuidas seda teha, leiate siit.
 • Küpsisesätete kohandamine veebisaidi omaniku tasandil. Nende sätete valikud võivad olenevalt veebisaidi omanikust erineda.
 • Huvipõhisest reklaamist loobumine Digital Advertising Alliance’i (DAA) veebikeskkondadele mõeldud programmi „YourAdChoices“ kaudu, mis on saadaval järgmistel aadressidel.
  – USA-s: https://aboutcookies.orgaboutads.info/choices/
  – Kanadas: https://youradchoices.ca/en/tools
  – Euroopas ja Ühendkuningriigis: https://youronlinechoices.com/ (klõpsates pärast asukoha valimist lingil „Omad valikud“).

Samuti on teil võimalik piirata reklaamijälgimist teie reklaami-ID-ga ühendatud mobiiliseadmete ja Over The Top (OTT) TV-seadmete rakendusekeskkondades järgmistel viisidel.

 • Reklaamijälgimise piiramise valiku tegemine oma mobiilseadme ja/või oma OTT TV-seadme privaatsussätetes, et peatada huvipõhiste reklaamide esitamine asjakohase reklaami-ID kaudu. Märkus: oma seadmete kaudu huvipõhisest reklaamist loobumiseks kõige tõhusama ja ajakohasema viisi leidmiseks tutvuge oma seadme tootja juhistega.
 • Huvipõhisest reklaamist loobumine Digital Advertising Alliance’i (DAA) rakendusekeskkondadele mõeldud programmi „YourAdChoices“ kaudu, mis on saadaval järgmistel aadressidel.
  – USA-s: https://youradchoices.com/control
  – Kanadas: https://youradchoices.ca/en/tools

Üksikisikute privaatsusõigused Ühendkuningriigis, EMP-s ja Šveitsis

Teil on õigus oma isikuandmetele juurde pääseda, neid värskendada, muuta, kustutada, nende kasutamist piirata või saada nendest koopia lihtsasti loetavas vormingus. Teatud olukordades võite ka Choreographilt taotleda oma isikuandmeteedastamist kolmandale osapoolele ning teil võib olla õigus nõuda, et andmeid ei kasutataks turunduseesmärgil. Kui teie isikuandmete töötlemine põhineb teie antud nõusolekul, on teil ka õigus see nõusolek igal ajal tagasi võtta. Pange tähele, et nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta teie isikuandmete meiepoolse töötlemise õiguspärasust nõusoleku tagasivõtmisele eelnenud ajal.

Kui soovite mõnda neist õigustest kasutada, külastage meie tarbijaeelistuste portaali või saatke meile meil aadressil privacy@choreograph.com.

Samuti on teil õigus esitada kaebus järelevalveasutusele, kui te pole rahul sellega, kuidas me teie isikuandmeid käitlesime.

Üksikisikute privaatsusõigused Californias

Kliki siia.

Kasutajate üldised privaatsusõigused

Pakume kõigile tarbijatele, olenemata piirkonnast, võimalust keelduda oma andmete edaspidisest töötlemisest ja taotleda oma isikuandmete kustutamist meie tarbijaeelistuste portaalis. Kui teil on küsimusi seoses nende õiguste kasutamisega, võtke meiega ühendust aadressil privacy@choreograph.com.

Kaebuste esitamine

Kui teil on kaebusi või soovite meiega ühendust võtta, vaadake jaotist Kontakt ja anname endast parima, et vastata teie kaebustele või muredele seoses sellega, kuidas me teie isikuandmeid kogume ja käitleme.

Kui te mis tahes põhjusel arvate, et me pole teie muredele rahuldavalt vastanud, saate võtta ühendust oma piirkonna asjakohase andmekaitse- või järelevalveasutusega ja esitada ametliku kaebuse.

Kontakt

Püüdsime selles privaatsuspoliitikas esitada võimalikult selge teabe, kuid kui miski jäi teile arusaamatuks või soovite lisateavet, võtke meiega ühendust aadressil privacy@choreograph.com Teise võimalusena võite kasutada oma õigusi tarbijaeelistuste portaalis.

Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP-s) ja Šveitsis on Choreographi kogutavate andmete eest vastutav juriidiline isik Choreograph Limited. Väljaspool EMP-d ja Šveitsi on vastutav juriidiline isik Choreograph LLC. Kui olete EMP-s või Šveitsis elav üksikisik, võtke teadmiseks, et meie andmekaitseametnikuga saab võtta ühendust aadressil dpo@Choreograph.com.

Kui teil on selle privaatsuspoliitikaga seoses küsimusi, kommentaare või muresid, saate võtta meiega ühendust meili või posti teel järgmiselt.

Euroopas:
Choreograph Limited
DPO@choreograph.com
Choreograph, Sea Containers, 18 Upper Ground, London, SE1 9PT– Attn: Data Protection Officer

Väljaspool Euroopat:
Choreograph LLC
Privacy@choreograph.com
Choreograph, 3 World Trade Center, 175 Greenwich Street, New York, NY, 10007, USA – Attn: Director of Privacy

Privaatsuspoliitika muudatused

Võtke arvesse, et tulenevalt privaatsusseaduste ja -määruste, digitaalse tehnoloogia ja meie ettevõtte muutuvast olemusest võime seda privaatsuspoliitikat aeg-ajalt muuta. Vaadake privaatsuspoliitika regulaarselt üle, et püsida kursis võimalike muudatustega (värskendame lehe ülaosas toodud jõustumiskuupäeva, et aidata teil näha, millal muudatused tehti).

Lisa A. Tervisega seotud segmendid

Sihtrühma kirjeldus
Mittetundlik Tundlik
Valu ja valulikkus  ATH
Akne  ATH ravimid
Allergiad kõige tõenäolisemalt  Alzheimeri tõbi
Allergia ja sinusiit  Antidepressant
Allergiaravimid  Ärevus
Allergikud  Tähelepanuhäire
Arterioskleroos  Bipolaarne häire
Artriit  Rinnavähk
Artriidiravimid  Vähk
Astma  Käärsoolevähk
Astmaravimid  Depressioon
Jalgade seenhaigus (nn atleedi jalg)  Erektsioonihäire
Seljavalu  Eesnäärmevähk
Põieprobleemid
Eeldiabeet
Rindade kontroll
Bronhiit
Kodune hooldaja
Karpaalkanal
Kataraktid
Krooniline bronhiit
Krooniline valu
Ohatis
Korrigeerivate läätsede kandjad
Kõõm
Hambahaigused
Hambaprobleemid
Hambaproteesid
Diabeet
Diabeet – ravi dieedi ja füüsilise aktiivsusega
Diabeet – insuliinravi
Diabeet – suukaudsed ravimid
Diabeet – teised ravimeetodid
Diabeet – II tüüpi / täiskasvanueas alanud
Toitumiskäitumine
Seedevaevused
Seedetrakti haigusseisundid
Kuivad silmad
Ekseem
Füüsiline aktiivus
Gripisüst
Toiduallergiad
Jalaprobleemid
Sagedad arstivisiidid
Gaas/puhitus
Gastroösofageaalne reflukshaigus
Igemepõletik
Glaukoom
Ravim metformiin
Juuste väljalangemine
Peavalud
Tervisehinnang – madal
Tervislik käitumismuudatus – tõenäoline
Tervislik käitumismuudatus – kestev
Kuuldeaparaadid
Kuulmiskadu
Südamehaigus
Kõrvetiste ravimid
Kõrvetiste / mao ülehappesuse põdejad
Hemorroidid
Kõrge vererõhk
Kõrge KMI
Kõrge kolesteroolitase
Kõrge kolesteroolitase – dieet / füüsiline aktiivsus
Kõrge kolesteroolitase – retseptiravimid
Kõrge kolesteroolitase ja vererõhk
Ravim sumatriptaan (Imigran, Sumatriptan Actavis jt)
Unetus
Liigeste/lülisamba vaevused
Neeruhaigus
Neeruprobleemid
Laktoositalumatu
Nägemise laserkorrigeerimine
Ravim atorvastatiin (Sortis)
Mammogramm
Raskused tervishoiuteenuse eest maksmisel
Medicare Advantage
Medicare Supplement
Migreenid
Liikumisraskused ja abi
Suu ja hambad
Mitu arsti
Küüneseen
Nina allergilised sümptomid
Tervisekindlustus puudub
Arst puudub
Ei ole käinud hiljuti kontrollis
Rasvumus
Osteoartriit
Osteoporoos
Üldine tervislik seisund – madal
Valu
Füüsiline tervis – halb
Kopsupõletiku vaktsiin
Eesnäärme häired
PSA test
Psoriaas
Suitsetamise lõpetamine
Hingamisteede haigused
Reumatoidartriit
Riskantne tervisekäitumine
Arm
Turvavööd
Sinusiit
Nahk
Nahaärritus või lööbed
Uni
Suitsetaja
Väljaheite analüüs
Teetanusesüst
Kuseteed/soolestik
Nägemishäired
Nägemise hooldus ja haigused
Kehakaal
Kaalulangus
Ratastool

Lisa B: poliitilisel kuuluvusel põhinevad segmendid

Vaatajaskonna kirjeldus
Poliitiline kuuluvus: demokraat
Poliitiline kuuluvus: vabariiklane
Poliitiline kuuluvus: sõltumatu

the forrester wave report – q2 2022