global privacy policy (serbian)

Poslednji put ažurirano: January 21, 2022

Choreograph je globalna tehnološka kompanija za prikupljanje i obradu podataka koja klijentima pruža raznovrsna marketinška rešenja zasnovana na podacima u okviru svog asortimana proizvoda i usluga. Mi smo WPP kompanija i blisko sarađujemo sa drugim kompanijama u okviru WPP mreže, uključujući GroupM i njene agencije, posebno koristeći neke od tehnologija i proizvoda kompanije GroupM. Za više informacija o kompanijama WPP i GroupM, kliknite ovde.

Svrha ove politike privatnosti je da vama, kao potrošaču, pruži informacije o načinu na koji ćemo možda prikupljati i upravljati vašim ličnim informacijama (ponekad se nazivaju „lični podaci“ ili „lične identifikacione informacije“). Ovo obuhvata i onlajn i oflajn lične informacije, kao što je objašnjeno na našem Portalu potrošačkih preferencija.

Ovo je globalna politika privatnosti. Ako pristupate ovoj politici iz EU, pročitajte i odeljak o Pravima na privatnost pojedinaca u Ujedinjenom Kraljevstvu, Evropskom ekonomskom prostoru i Švajcarskoj. Ako ste stanovnik Kalifornije, pročitajte i odeljak o Pravima na privatnost pojedinaca u Kaliforniji.

Ostale politike privatnosti

Ova politika privatnosti ne obuhvata lične informacije prikupljene prilikom upotrebe veb-sajta kompanije Choreograph www.choreograph.com. Ove informacije možete pronaći ovde.

Ako želite da saznate na koji način su vaši lični podaci upotrebljeni tokom procesa zapošljavanja, politiku privatnosti pri zapošljavanju možete pronaći ovde.

Preporučujemo da pročitate celokupnu politiku privatnosti, međutim, ako biste više voleli da koristite veze prema određenim sadržajima u nastavku, one će vas odvesti do pojedinačnih odeljaka:

***

Naše usluge

Ovaj odeljak pruža informacije o uslugama koje nudimo svojim Klijentima. Naši „Klijenti“ su kompanije koje posluju direktno sa potrošačima, kao što su oglašivači koji prodaju svoje proizvode i usluge potrošačima. Ne nudimo svoje usluge direktno potrošačima. Poslujemo direktno sa Klijentima, ili posredstvom agenta (kao što je agent za podatke ili agent za zakup medijskog prostora) koji postupa u ime Klijenta.

Naši Klijenti koriste naše usluge kako bi potrošačima omogućili efikasno i relevantno oglašavanje na mreži i van nje. Pomažemo oglašivačima da shvate interesovanja, preferencije i potrebe svojih trenutnih korisnika, kao i da pronađu potencijalne nove korisnike preko svih medijskih kanala. Naše usluge Klijentima pružaju objedinjen i celovit pogled na njihove trenutne i potencijalne korisnike i omogućavaju im da se oglašavaju potrošačima za koje postoji veća verovatnoća da će biti zainteresovani za njihove proizvode i usluge.

Naše „Usluge“ se mogu, široko posmatrano, svrstati u tri kategorije aktivnosti: Sinhronizacija, sastavljanje i izvođenje, kao što je opisano u nastavku.

Sinhronizacija… Sastavljanje… Izvođenje…
Integracija podataka Obogaćivanje podataka Planiranje
Higijena podataka Uvidi Aktivacija
Upoređivanje podataka Modelovanje Merenje i izveštavanje
Prepoznavanje identiteta Segmentacija
Profilisanje
Simulacija

Za opis svake gorenavedene usluge, pogledajte Svrhe obrade.

Naše tehnologije i proizvodi

U nastavku sledi pregled proizvoda i tehnologija koje koristimo za pružanje svojih Usluga.

Naziv Usluge Opis Usluge
ID dijagram Dijagram identiteta koristi tehnike dijagrama i mašinsko učenje za otkrivanje veza i odnosa između ljudi, mesta i postupaka. On pruža celovit pogled na identitet potrošača kombinovanjem sredstava prve i treće strane u obliku podataka u cilju pripreme sveobuhvatnog skupa svojstava potrošača ili domaćinstva (kao što su demografski podaci, psihografski podaci, interesovanja, ponašanje pri kupovini, uvidi u zdravstvene podatke itd). On omogućava kompaniji Choreograph da pruža usluge upoređivanja podataka, prepoznavanja identiteta, uvida u potrošačke trendove, obogaćivanja, modelovanja i segmentaciju podataka.
Mreža ID dijagrama (IDN) Mreža dijagrama identiteta je temelj dijagrama identiteta. Ona se odnosi na raznovrsne podatke koji ulaze u sastav dijagrama i uključuje podatke Klijenta kao prve strane, licencirane podatke treće strane, kao i vlasnička sredstva kompanije Choreograph u obliku podataka, kao što je opisano u nastavku, uključujući: Poreklo ciljne grupe; i-Behaviour (SAD, Kanada, UK), Conexance (Francuska), AmeriLINK (SAD) i mPlatform (globalno).
Poreklo ciljne grupe Poreklo ciljne grupe je naša tromesečna anketa o potrošačima, koju sprovodimo preko pouzdanih dobavljača panela ispitanika na globalnom nivou. Potrošačima postavljamo brojna prilagođena pitanja o njihovom ponašanju u medijima, kupovini po kategorijama, medijima putem kojih su kontaktirani, psihografiji i demografiji da bismo bolje razumeli njihovu motivaciju, ponašanja i stavove. Odgovori na anketu se kombinuju (ili objedinjuju) kako bi se shvatili opšti stavovi potrošača, kao i u svrhu planiranja i kupovine medijskog prostora. U nekim slučajevima, dobijamo i podatke na nivou pojedinačnih ispitanika koji će se koristiti za modelovanje i aktivaciju.
Fuzija Fuzija koristi tehnologije veštačke inteligencije za pružanje usluga obogaćivanja i upoređivanja podataka našim Klijentima koristeći podatke prikupljene anketom Poreklo ciljne grupe, kao i podatke o ciljnoj grupi sa platforme mPlatform i iz drugih licenciranih izvora podataka treće strane.
Simulator strategije Naš Simulator strategije pomaže u simulaciji ili predviđanju uticaja koje promene u ponašanju potrošača i dinamici tržišta imaju na poslovanje klijenta, upotrebom sintetičkih populacija iz podataka prikupljenih anketom Poreklo ciljne grupe. Ovo našim Klijentima pomaže da planiraju kupovinu medijskog prostora na progresivan način.
iBehaviour (SAD i Kanada) iBehaviour je zajednička baza podataka u SAD-u i Kanadi gde članovi udruženja mogu da učestvuju sa B2B i B2C informacijama o svojim potrošačima u korist i zbog upotrebe drugih članova. Ove informacije uključuju lične informacije kao što su ime i prezime, adresa, adresa e-pošte i broj telefona, pored informacija o transakciji/kupovini kao što su kupljena roba i usluge, vrednost transakcije, datum transakcije itd. Ove podatke naši Klijenti prikupljaju direktno od svojih kupaca dok vrše kupovinu, registruju se na veb-sajtu ili na neki drugi način, i pristaju da se njihovi lični podaci dele trećim stranama, kao što je Choreograph. Podaci sa kojima su učestvovali u zajedničkoj bazi podataka omogućavaju članovima da se oglašavaju (onlajn i oflajn) potrošačima na osnovu njihovog ranijeg ponašanja prilikom kupovine pored drugih geografskih i demografskih informacija, kao i informacija o životnom stilu. Pomoću zajedničke baze podataka, Choreograph pruža članovima usluge modelovanja (za pronalaženje potencijalnih novih korisnika), reaktivacije i optimizacije (za pomoć u ponovnom povezivanju sa neaktivnim korisnicima), i obogaćivanja podataka (dopuna promenljivih podataka datoteci postojećih korisnika koja pripada članu).
Conexance (Francuska)iBehaviour (UK) Conexance i iBehaviour su naše zajedničke baze podataka, prva je u Francuskoj, a druga je u Ujedinjenom Kraljevstvu. Choreograph je obrađivač podataka prema Opštoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR) koji postupa isključivo na zahtev svojih članova i u njihovo ime, kako bi obrađivao lične podatke radi pružanja sledećih usluga: usluge modelovanja (radi pronalaženja potencijalnih novih korisnika), usluge reaktivacije i optimizacije (za pomoć u ponovnom povezivanju sa neaktivnim korisnicima), i obogaćivanje podataka (dodavanje promenljivih podataka datoteci postojećih klijenata koja pripada članu). Ovo pomaže članovima da sprovode svoje marketinške kampanje redovnom poštom, e-poštom, SMS porukama ili onlajn.
AmeriLINK (SAD) AmeriLINK je naša vlasnička baza podataka o potrošačima u SAD-u, koja prikuplja, čuva i organizuje informacije o potrošačima i domaćinstvima, uključujući demografske i psihografske podatke, podatke o zdravlju i blagostanju, podatke o životnim događajima, podatke o transakcijama/kupovini, podatke o stavovima i finansijske pokazatelje. Koristeći našu bazu podataka o potrošačima, Choreograph klijentima AmeriLINK-a pruža usluge modelovanja, uključujući modelovanje dvojnika, usluge obogaćivanja podataka (dodavanje promenljivih podataka datoteci postojećih korisnika koja pripada klijentu), usluge higijene podataka (kao što su standardizacija adrese, prikrivanje) i usluge iznajmljivanja lista. Registrovani smo kao broker podataka u Kaliforniji i Vermontu.
AmeriLINK Activate Activate je jedan od aktivacionih kanala kompanije Choreograph. Klijenti mogu da koriste Activate na bazi samousluge ili vođene usluge, što im omogućava da, kao prva strana, učitavaju svoje podatke u platformu, pristupaju dodatnim licenciranim i vlasničkim podacima treće strane i da ciljnu grupu usmere ka platformi na strani potražnje (DSP) i društvenim kanalima za onjaln aktivaciju.
mPlatform [m]PLATFORM je rešenje za informacije o ciljnoj grupi koje gradi veliki broj personalizovanih odnosa sa potrošačima. Ono prikuplja podatke o ponašanju pri upotrebi medija kako bi omogućila kompaniji Choreograph da stekne uvid u interesovanja, preferencije i životni stil potrošača, i da kreira njihove profile. Koristimo ovaj alat da bismo svojim Klijentima pružili uvide o potrošačima, kao i modelovanje (uključujući modelovanje dvojnika). mPlatform je i aktivaciona platforma koja nam omogućava da ciljnu grupu usmerimo ka platformi na strani potražnje (DSP) zbog aktivacije. Ako želite dodatne informacije o platformi mPlatform, pogledajte ovde.
Proteus Proteus obrađuje velike količine programskih podataka dobijenih od kupovine medijskog prostora. On uključuje, poredi i normalizuje podatke iz evidencije svih programskih aktivnosti naših agencija, što nam omogućava da Klijentima pružimo sledeće usluge: modelovanje, uvide, planiranje medijskog prostora i izveštavanje o kampanjama.

Informacije koje prikupljamo

Mi prikupljamo i koristimo različite informacije koje uključuju lične informacije prilikom pružanja naših usluga:

Identifikatori („ID brojevi“). 

 • Oflajn ID brojevi, uključujući ime i prezime, broj mobilnog telefona, broj fiksnog telefona;
 • Onlajn ID brojevi, uključujući e-adresu , IP adresu, ID brojeve kolačića, ID brojeve uređaja gde spadaju ID brojevi mobilnog oglašavanja (MAID brojevi), kao što su „IDFA“ brojevi kompanije Apple i ID broj za oglašavanje kompanije Google;
 • Vlasnički ID brojevi kompanije Choreograph koji na jedinstven način prepoznaju potrošače u njenom sopstvenom identifikacionom okruženju, uključujući „K-LINK“, „ChoreoID“, „[mP]ID“; i
 • Ostale ID brojeve koje možemo dobiti od trećih strana, uključujući anketne ili panelske ID brojeve potrošača koji odgovaraju na anketu ili ID brojeve integracionih partnera trećih strana.

Podaci o transakciji i kupovini, uključujući kategoriju proizvoda (npr. nakit, odeća, kućni ljubimci, putovanja, sport) i detalje o kupovini (npr. broj narudžbina, potrošen iznos, vrsta plaćanja, način kupovine). Ne prikupljamo bankovne podatke, podatke o kreditnim karticama ili druge podatke koji se odnose na finansijske račune. Takođe, koristimo modelovane transakcione podatke o verovatnoći ili „sklonosti“ potrošača da kupuje određenu robnu marku ili proizvod.

Informacije o uređaju i pretraživaču uključujući vrstu i verziju pretraživača, jezik pretraživača, operativni sistem i vrstu veze (npr. žičana ili bežična).

Informacije o onlajn aktivnostima uključujući URL adresu stranice (ili kategoriju URL adrese stranice), sajt/stranicu sa koje je potrošač došao nakon pregleda oglasa, datum i vreme onlajn aktivnosti, učestalost poseta sajtu, pojmove za pretragu korišćene na sajtu i interakciju sa oglasom (npr. da li ste kliknuli na oglas).

Demografske informacije uključujući starost, pol, prihode, bračni status, status domaćinstva, obrazovanje, etničko poreklo.

Psihografske informacije uključujući interesovanja, životni stil, stavove, ličnost.

Podaci o lokaciji uključujući poštansku adresu, IP adresu (koja se pretvara u podatke o državi, regionu ili poštanskom broju) i podatke o geografskoj širini/dužini na kojoj se nalaze imanja/kuće (u SAD-u).

Ne prikupljaju se i ne koriste se svi gorenavedeni podaci u svim regionima u kojima nudimo usluge. Ako želite da saznate koje lične podatke posedujemo o vama, upotrebite naš Portal potrošačkih preferencija.

Kako upotrebljavamo ove informacije

Tabela u nastavku opisuje svrhe u koje koristimo različite vrste informacija prilikom pružanja svojih usluga. Za opis svake od ovih namena, pogledajte više detalja u odeljku Svrhe obrade. Pored namena navedenih u nastavku, možda ćemo upotrebiti sve ili kombinaciju informacija koje prikupljamo za otkrivanje ili sprečavanje prevara, za odbranu naših zakonskih prava i za usaglašavanje sa zakonom.

Sinhronizacija

Vrsta informacija Kako upotrebljavamo ove informacije
Integracija podataka Higijena podataka Upoređivanje podataka Prepoznavanje identiteta
Ime i prezime
Poštanska adresa
Adresa e-pošte
Broj telefona
Onlajn ID brojevi uključujući IP adresu, ID brojeve kolačića, MAID brojeve, ID brojeve uređaja
ID broj ankete ili panela ✓ (prikrivanje)
Odgovori na anketu
Podaci o kupovini i transakcijama
Informacije o uređaju i pretraživaču
Informacije o onlajn aktivnostima
Informacije o lokaciji

Sastavljanje

Vrsta informacija Kako upotrebljavamo ove informacije
Obogaćivanje podataka Uvidi Modelovanje Segmentacija Profilisanje Simulacija
Ime i prezime
Poštanska adresa
Adresa e-pošte
Broj telefona
Onlajn ID brojevi uključujući IP adresu, ID brojeve kolačića, MAID brojeve, ID brojeve uređaja
ID broj ankete ili panela
Odgovori na anketu
Podaci o kupovini i transakcijama
Informacije o uređaju i pretraživaču
Informacije o onlajn aktivnostima
Informacije o lokaciji

Izvođenje

Vrsta informacija Kako upotrebljavamo ove informacije
Planiranje Aktivacija Merenje i izveštavanje
Ime i prezime
Poštanska adresa
Adresa e-pošte
Broj telefona
Onlajn ID brojevi uključujući IP adresu, ID brojeve kolačića, MAID brojeve, ID brojeve uređaja
ID broj ankete ili panela
Odgovori na anketu
Podaci o kupovini i transakcijama
Informacije o uređaju i pretraživaču
Informacije o onlajn aktivnostima
Informacije o lokaciji

Svrhe obrade

Usluge Svrhe obrade Opis svrha
Sinhronizacija Integracija podataka Unošenje Klijentovih podataka u okruženje podataka kompanije Choreograph ili u okruženje koje je smešteno u administrativni prostor treće strane.Unošenje licenciranih podataka treće strane u tehnološke platforme kompanije Choreograph.
Higijena podataka Čišćenje Klijentovih podataka uključujući spajanje/pročišćavanje, standardizaciju adrese i prikrivanje.
Upoređivanje podataka Upoređivanje Klijentovih podataka sa podacima potrošača koji se čuvaju u bazi podataka u vlasništvu kompanije Choreograph.Upoređivanje oflajn podataka sa onlajn podacima, kao na primer podataka prikupljenih oflajn (npr. ime i prezime, poštanska adresa itd) sa vašom onlajn aktivnošću ili sa onlajn ID brojevima (npr. ID brojevima uređaja, ID brojevima kolačića itd).Upoređivanje različitih uređaja kako bi se utvrdilo da li dva ili više uređaja pripadaju istom korisniku ili domaćinstvu
Prepoznavanje identiteta Kreiranje prikaza pojedinačnog kupca koji je u vlasništvu Klijenta od podataka poznatih i nepoznatih korisnika.Dodeljivanje jedinstvenog ID broja potrošačima, uključujući ID broj koji je u vlasništvu kompanije Choreograph.
Sastavljanje Obogaćivanje podataka Poboljšavanje Klijentovih podataka dodavanjem (ili pripajanjem) podataka o potrošaču iz baze podataka koja je u vlasništvu kompanije Choreograph
Uvidi Upotreba skupa podataka kako bi se steklo razumevanje ili uvid u interesovanja, motivacije, ponašanje i preferencije potrošača. To može biti na nivou pojedinačnog potrošača, ili na nivou objedinjene grupe ili populacije
Modelovanje Kreiranje modela (ili skupa „pravila“) koji predviđaju ponašanje potrošača ili ukazuju na verovatne karakteristike potrošača.
Segmentacija Kreiranje grupa potrošača (ponekad se nazivaju segmenti, ciljne grupe ili liste) koji dele ista ili slična svojstva, uslove, potrebe ili omiljene izbore na osnovu stvarnih ili pretpostavljenih informacija.
Profilisanje Označavanje ili opisivanje potrošača na osnovu njihovih verovatnih karakteristika, ponašanja i/ili demografskih podataka, koje se koristi u modelovanju, segmentaciji i aktivaciji.
Simulacija Testiranje potencijalnih ishoda marketinga simulacijom ponašanja populacije koristeći Klijentove podatke i podatke kompanije Choreograph.
Izvođenje Planiranje Planiranje kupovine medijskog prostora na svim kanalima, uključujući automatizovane alate
Aktivacija Obezbeđivanje ciljnih grupa platformama za kupovinu medijskog prostora i društvenim platformama za onlajn oglašavanje.Dostavljanje lista distribucionim centrima Klijenta ili treće strane za oflajn oglašavanje (npr. pošta, telefon).
Merenje i izveštavanje Merenje i izveštavanje o učinku reklamne kampanje

Izvori informacija

Naše informacije dolaze iz različitih izvora, između ostalog:

 • Od naših Klijenata, koji mogu da koriste naše Usluge integracije podataka sa našom platformom i da koriste naše kolačiće i piksele za prikupljanje podataka od potrošača koji posećuju veb-lokacije i aplikacije Klijenata. Više informacija o kolačićima koje upotrebljavamo pronađite u odeljku Kolačići.
 • Direktno od potrošača, uključujući potrošače koji pristanu da učestvuju u našim anketama i upotrebom kolačića, piksela i drugih sličnih onlajn tehnologija na veb-lokacijama i aplikacijama. Više informacija o kolačićima koje upotrebljavamo pronađite u odeljku Kolačići.
 • Iz različitih oblasti našeg poslovanja. Na primer, preuzimamo informacije o transakcijama sa kojima su učestvovali članovi našeg udruženog poslovanja (i-Behaviour i Conexance) i pretvaramo ih u opšte kategorije proizvoda, npr. „Ženska odeća“ i pokazatelje „Nedavno iskustvo“, „Učestalost” i „Monetarno”, kao što su datum poslednje narudžbine ženske odeće, broj narudžbina ženske odeće u poslednjih 12 meseci, ukupan potrošeni iznos i prosečan potrošeni iznos za žensku odeću u poslednjih 12 meseci itd.
 • Iz javnih evidencija, u onim zemljama u kojima su dostupne, kao što su dozvole za rad i rekreaciju (npr. dozvola za pecanje), poštanske evidencije (za standardizaciju adrese), liste za prikrivanje (npr. registri potrošača koji ne žele da primaju pozive), i popisne evidencije.
 • Od naših pouzdanih partnera kao treće strane. Neki od ovih partnera mogu da kombinuju podatke iz različitih izvora.

Kolačići

Ovaj odeljak opisuje kolačiće koje koristimo prilikom pružanja usluga Klijentima, uključujući oglašavanje zasnovano na interesovanjima ili na ponašanju. To uključuje kolačiće koji mogu da se postave u vaš pretraživač prilikom posete veb-lokacijama naših Klijenata ili veb lokacijama koje se prikazuju u oglasima naših Klijenata. Da biste se informisali o kolačićima koje koristimo na našem korporativnom veb-sajtu, pogledajte našu Politiku veb-sajta.

Kolačić je mala alfanumerička tekstualna datoteka koju u pretraživaču čuva veb-sajt ili server za oglase treće strane ili druge treće strana, što omogućava da taj veb-sajt ili treća strana prepoznaju taj pretraživač i zapamte određene informacije o korisniku. Naši kolačići za ciljanje se nazivaju „Mookies“ i primenjuju se na našem domenu mookie1.com. To su trajni kolačići (što znači da se čuvaju dok ne isteknu ili dok ih korisnik ne izbriše/ukloni) koji sadrže jedinstvene nasumično generisane vrednosti koje omogućavaju našim Uslugama da razlikuju pretraživače i uređaje, i koje su povezane sa određenim informacijama o korisniku. Kolačići „Mookie“, zajedno sa ovim povezanim informacijama o korisniku, koriste se za vršenje naših usluga, uključujući oglašavanje zasnovano na interesovanjima.

Sledeća tabela pruža informacije o našim „Mookie“ kolačićima.

Naziv kolačića Sposobnost ponašanja kolačića Informacije koje se nalaze u kolačiću Istek od poslednjeg osvežavanja (dani)
Ciljanje (podaci o klijentu) Ciljanje i optimizacija (korisnički podaci) Izveštavanje o atribuciji i bezbednosti
id Y Y Y Jedinstveni serijski broj 395 dana
ov N N Y Jedinstveni identifikator 395 dana
mdata Y N N Jedinstveni serijski broj, vremenska oznaka kreiranja, verzija kolačića 395 dana
syncdata_<PARTNER> Y N N Jedinstveni serijski broj, vremenska oznaka kreiranja, ID broj posetioca partnera za podatke 10 dana

U okruženju aplikacije, vašem uređaju će biti dodeljen ID broj za oglašavanje (umesto ID broja kolačića) To je alfanumerički identifikator dostupan preko platforme ili operativnog sistema (kao što su Apple iOS ili Google Android) koji omogućava programerima aplikacija i trećim stranama da prepoznaju određeni uređaj u okruženju aplikacije i da povežu određene informacije sa korisnikom. Primeri ID brojeva za oglašavanje uključuju ID brojeve za mobilno oglašavanje (MAID brojevi) kao što su „IDFA“ broj kompanije Apple i ID broj za oglašavanje kompanije Google. ID broj za oglašavanje zajedno sa informacijama o korisniku koje prikuplja upotrebljava se za vršenje naših usluga, uključujući oglašavanje zasnovano na interesovanjima.

Kako delimo informacije

Deljenje informacija u pružanju naših usluga

Klijenti: Informacije opisane u ovom obaveštenju o privatnosti koristimo za pružanje usluga svojim Klijentima (ili agentima koji postupaju u ime Klijenata), što može da obuhvata deljenje, licenciranje ili omogućavanje našim Klijentima da pristupe informacijama. Za našu zajedničku bazu podataka (i-Behaviour i Conexance) u okviru udruženja delimo informacije članovima koji učestvuju, kao i drugim oblastima poslovanja kompanije Choreograph (pogledajte odeljak Izvori informacija koji opisuje kako dobijamo informacije iz drugih oblasti našeg poslovanja).

Kompanije interne grupe: Delimo informacije i interno sa kompanijama iz naše grupe WPP i sa GroupM i njihovim agencijama koje uključuju Mindshare, MediaCom, Wavemaker, Essence, m/SIX, Xaxis, Finecast i CMI.

Pružaoci usluga: Takođe delimo informacije sa pružaocima usluga kao trećom stranom koji vrše usluge i funkcije u naše ime i/ili u ime naših Klijenata u pružanju usluga, kao što su kompanije koje su odgovorne za obezbeđenje oglašavanja uključujući platforme na strani potražnje, mreže za oglašavanje, razmene oglašavanja i servere za oglašavanje, kao i distribucione centre za oflajn marketinške kampanje, pružaoce usluga koji se bave tehnologijom ili korisničkom podrškom, operacijama, veb-hostingom ili hostingom/skladištenjem podataka, naplatom, računovodstvom, bezbednošću, marketingom, upravljanjem podacima, proverom valjanosti, poboljšavanjem ili higijenom, ili nam na drugi način pomažu da pružamo, razvijamo, održavamo i unapređujemo svoje Usluge i proizvode.

Deljenje informacija u pravne svrhe

Može da se desi da podelimo lične podatke trećim stranama (uključujući organe za sprovođenje zakona, revizore i regulatorna tela) radi:

 • Usaglašavanja sa zakonskim postupkom ili regulatornom istragom (npr. sudski poziv ili sudski nalog).
 • Primene naših uslova korišćenja usluge, ove Politike privatnosti, ili drugih ugovora sa vama, uključujući istragu o potencijalnim kršenjima istih.
 • Reakcije na tvrdnje da bilo koji sadržaj krši prava trećih strana.
 • Zaštite prava, imovine i lične bezbednosti nas, naše platforme, naših klijenata, naših agenata i ogranaka, njenih korisnika i/ili javnosti. Takođe, može da se desi da pružimo informacije drugim kompanijama i organizacijama (uključujući organe za sprovođenje zakona) u cilju zaštite od prevara, sprečavanja neželjene pošte / zlonamernog softvera i u slične svrhe.

Deljenje informacija u korporativne svrhe

Prenos podataka nakon promene upravljanja: U slučaju da nas preuzme druga kompanija, sva sredstva naše kompanije ili njihov značajan deo, putem konsolidacije, spajanja, kupovine imovine ili druge transakcije, zadržavamo pravo da kompaniji koja je nas je preuzela prenesemo sve informacije (uključujući sve informacije koje ste možda uneli preko stranice „kontaktirajte nas“) koje su u našem posedu ili pod našom kontrolom, a kompanija koja nas je preuzela će možda koristiti te informacije u okviru svog poslovanja.

Deljenje informacija u korporativnoj transakciji: Lične informacije ćemo možda podeliti i u slučaju velike korporativne transakcije, uključujući, na primer, spajanje, ulaganje, akviziciju, reorganizaciju, konsolidaciju, bankrot, likvidaciju ili prodaju jednog dela ili svih naših sredstava, ili u svrhe finansijske analize u vezi sa bilo kojom takvom transakcijom.

Bezbednost podataka

Održavanje privatnosti ličnih informacija potrošača nam je veoma važno, što znači da vodimo računa i posvećujemo posebnu pažnju svojim bezbednosnim merama kako bismo ove informacije zaštitili od otkrivanja. Pratimo standarde iz oblasti našeg poslovanja kako bismo se zaštitili od neovlašćenog pristupa, zadržavanja i obelodanjivanja informacija. To uključuje fizičke, elektronske i upravljačke aktivnosti u cilju zaštite integriteta informacija, pristupa i upotrebe.

Kompanija Choreograph prepoznaje značaj sveobuhvatnog programa za bezbednost podataka, kao i potrebu da garantuje tačno i bezbedno održavanje podataka koje obrađuje. Primenjujemo tehničke, organizacione i administrativne mere zaštite kako bismo zaštitili informacije koje posedujemo. Koristimo više slojeva bezbednosti, kombinujući najsavremeniji zaštitni zid, strogo kontrolisan pristup i druge mere bezbednosti kako bismo se zaštitili od neovlašćene upotrebe ili izmene naših podataka.

Međunarodni prenosi ličnih podataka

Choreograph je globalna kompanija koja pruža svoje usluge klijentima u više regiona i zemalja.

Tamo gde je to moguće, lične podatke čuvamo lokalno, na primer u EU (za region Evrope, Srednjeg istoka i Afrike (EMEA) i UK), na Tajvanu, u Singapuru i Kini (za Azijsko-pacifički region (APAC)) i u SAD-u (za Severnu Ameriku), u zavisnosti od lokacije potrošača.

Ipak, možda ćemo morati da prenosimo lične podatke van ovih lokacija u sledećim slučajevima:

 • Kada se od nas zahteva da prenosimo informacije svojim Klijentima ili pružaocima Usluga na lokacije koje nisu lokacije na kojima čuvamo svoje podatke;
 • Kada naši inženjerski timovi ili timovi za podršku treba da „pristupe“ (uključujući udaljeni pristup) ličnim podacima izvan lokacije na kojoj se nalaze, kako bi podizali, održavali i/ili nadgledali naše sisteme i platforme.
 • Kada imamo unakrsno funkcionalni ili unakrsno agencijski tim koji pruža Usluge, čiji se članovi možda nalaze na različitim lokacijama, a moraju da pristupe ličnim podacima sa različitih lokacija.

Kada obavljamo ove međunarodne prenose, garantujemo da su u skladu sa svim važećim lokalnim zakonima o zaštiti podataka i privatnosti.

Članstvo u udruženjima iz oblasti naše delatnosti

Choreograph je aktivni učesnik udruženja iz naše delatnosti koja upravljaju politikama koje se tiču onlajn privatnosti potrošača u kontekstu internet oglašavanja, uključujući: Inicijativu za oglašavanje na mreži (NAI), Savez za digitalno oglašavanje (DAA), Evropski savez za digitalno oglašavanje (eDAA) i IAB Okvir za transparentnost i saglasnost (IAB TCF). Choreograph se pridržava Kodeksa ponašanja Inicijative za oglašavanje na mreži, samoregulatornih principa Saveza za digitalno oglašavanje i politika IAB Okvira za transparentnost i saglasnost. Smatramo da ovi kodeksi i principi pomažu zaštiti privatnosti potrošača.

Posetite naš Portal potrošačkih preferencija za više informacija o načinu na koji možete da ostvarite svoja prava na privatnost putem NAI i DAA mehanizama za isključenje.

U potpunosti podržavamo napore koje sektor digitalnog oglašavanja ulaže u povećanje transparentnosti u polju oglašavanja zasnovanog na interesovanjima koje koristi segmente o zdravlju. Više informacija o standardnim i prilagođenim segmentima interesovanja koji se zasnivaju na informacijama vezanim za zdravlje ili o interesovanjima koja možemo da koristimo u svrhe oglašavanja zasnovanog na interesovanjima, potražite ovde.

Portal potrošačkih preferencija

Choreograph je posvećen obezbeđenju rešenja koja u prvi plan stavljaju privatnost svojih Klijenata i ugrađivanju privatnosti u dizajn svojih proizvoda i Usluga. Prihvatamo da treba da vam je omogućena kontrola odluka koje donosimo o načinu na koji se upotrebljavaju vaši lični podaci. Ovaj centar za preferencije je osnovan kako bi vam pružio jednostavan, transparentan proces za ostvarivanje vaših prava u skladu sa propisima o privatnosti.

Želimo da vam pružimo što više informacija kako biste doneli odluku koja se temelji na informacijama. Postoji nekoliko različitih načina na koje možete da ostvarite svoja prava putem ovog portala. Različite metode će zavisiti od zemlje u kojoj živite i od vrste podataka koje posedujemo o vama.

Zbog prirode usluga koje pružamo svojim Klijentima, različito postupamo sa vašim onlajn i vašim oflajn podacima. Više informacija o našim uslugama potražite u odeljku o politici privatnosti na Naše usluge. Ovaj Portal potrošačkih preferencija možete koristiti za ostvarivanje svojih prava u vezi sa oflajn podacima, ali isto tako i sa onlajn podacima. Pokušaćemo da odgovorimo na vaš zahtev u najkraćem mogućem roku, ali u svakom slučaju u vremenskom roku koji je propisan zakonima o privatnosti u vašoj zemlji.

VAŠE DIGITALNE INFORMACIJE

Kreirali smo portal prilagođen korisnicima kako biste kontrolisali način na koji koristimo vaše digitalne podatke. Ovo su podaci koje prikupljamo o vama onlajn i mogu da obuhvataju onlajn ID brojeve, informacije o uređajima i pretraživačima, informacije o onlajn aktivnostima i podatke o lokaciji (u odeljku x potražite opis ovih vrsta podataka). Vrsta digitalnih podataka koje prikupljamo može da se razlikuje u zavisnosti od mesta na kojem se nalazite jer ne pružamo sve svoje usluge u svim regionima. Da biste saznali više o digitalnim podacima koje posedujemo o vama i kako možete upravljati svojim digitalnim podacima, kliknite ovde.

U slučaju da se nalazite u Kini, pošaljite e-poruku na privacy@choreograph.com kako biste upravljali svojim podacima i ostvarili svoja prava.

VAŠI OFLAJN PODACI

Za razumevanje dodatnih podataka koje posedujemo o vama, pored vaših digitalnih informacija, mogu da se koriste sledeći obrasci koji možda sadrže vaše lične podatke kao što su ime i prezime, broj telefona i poštanska adresa. Vrsta oflajn podataka koje prikupljamo može da se razlikuje u zavisnosti od toga gde se nalazite, budući da ne pružamo sve svoje usluge u svim regionima. Da biste saznali više o oflajn podacima koje posedujemo o vama i o načinu na koji možete da upravljate svojim oflajn podacima, kliknite ovde.

KAKO UPOTREBLJAVAMO VAŠE INFORMACIJE ZA POTVRDU VAŠEG IDENTITETA

Možda ćemo od vas tražiti da nam dostavite svoj identifikacioni dokument sa fotografijom kako bismo potvrdili vaš identitet pre nego što vam izdamo podatke. Ovo radimo kako bismo bili sigurni da vam dajemo samo vaše podatke i da ih štitimo od nezakonitog pristupa treće strane. Nećemo deliti niti koristiti vaš identifikacioni dokument ni u jednoj od naših Usluga niti u bilo koju drugu svrhu osim potvrde vašeg identiteta.

OSTALI NAČINI OSTVARIVANJA VAŠIH PRAVA

U okruženjima pretraživača imate mogućnost da odbijete ili uklonite kolačiće na sledeće načine:

 • Prilagođavanjem postavki pretraživača za odbijanje ili uklanjanje kolačića, tako što ćete pratiti uputstva navedena u podešavanjima pretraživača. Dodatne informacije o načinima na koje to možete da uradite dostupne su ovde.
 • Prilagođavanjem postavki kolačića na nivou vlasnika veb-sajta. Ove opcije podešavanja se možda razlikuju u zavisnosti od vlasnika veb-sajta.
 • Isključivanjem iz oglašavanja zasnovanog na interesovanjima putem programa za veb-okruženja „YourAdChoices“ Saveza za digitalno oglašavanje (DAA), koji je dostupan ovde:
  – Za SAD – https://aboutcookies.orgaboutads.info/choices
  – Za Kanadu – https://youradchoices.ca/en/tools
  – Za Evropu i UK – https://youronlinechoices.com/ (tako što ćete kliknuti na vezu „Vaši izbori oglasa“ nakon što izaberete svoju lokaciju)

Možete da ograničite praćenje oglasa i u okruženjima aplikacija za mobilne uređaje i televizijski uređaj „Over The Top“ (OTT), koja su povezana sa vašim ID brojem za oglašavanje na sledeće načine.

 • Prelaskom na podešavanja privatnosti na mobilnom uređaju i/ili OTT TV uređaju i izborom opcije „Ograniči praćenje oglasa“ kako biste zaustavili oglašavanje zasnovano na interesovanjima putem važećeg ID broja za oglašavanje. Napomena: treba da pročitate uputstva koja su obezbedili proizvođači vašeg uređaja kako biste saznali najefikasnije i najnovije načine onemogućavanja oglašavanja zasnovanog na interesovanjima preko vaših uređaja.
 • Isključivanje iz oglašavanja zasnovanog na interesovanjima putem programa za okruženja aplikacije „YourAdChoices” Saveza za digitalno oglašavanje (DAA), koji je dostupan ovde:
  – Za SAD – https://youradchoices.com/control
  – Za Kanadu – https://youradchoices.ca/en/tools

Prava o privatnosti pojedinaca u Ujedinjenom Kraljevstvu, Evropskom ekonomskom prostoru i Švajcarskoj

Imate pravo pristupa, ažuriranja, izmene, brisanja, ograničenja upotrebe ili dobijanja kopije svojih ličnih podataka u lako čitljivom formatu. U određenim okolnostima, možete zahtevati i da Choreograph prenese vaše lične informacije trećoj strani, a imate i pravo ulaganja prigovora na njihovu upotrebu u marketinške svrhe. Ako se obrada vaših ličnih informacija zasniva na vašem pristanku, takođe imate pravo da povučete ovu saglasnost u bilo kom trenutku. Imajte u vidu da vaše povlačenje saglasnosti neće uticati na zakonitost naše obrade vaših ličnih informacija pre povlačenja saglasnosti.

Ako želite da ostvarite bilo koje od ovih prava, koristite naš Portal potrošačkih preferencija ili nam pošaljite e-poruku na adresu privacy@choreograph.com.

Takođe, imate pravo da podnesete žalbu nadzornom organu ako niste zadovoljni načinom na koji smo postupali sa vašim ličnim informacijama.

Prava na privatnost pojedinaca u Kaliforniji

Kliknite ovde.

Prava na privatnost globalnih korisnika

Obezbedili smo mehanizam koji omogućava svim potrošačima da se, bez obzira na region, isključe iz buduće obrade i traže brisanje svojih ličnih informacija putem našeg Portala potrošačkih preferencija. Ako imate bilo kakvih pitanja o načinu na koji možete da ostvarite ova prava, obratite nam se na privacy@choreograph.com.

Kako da se žalite

Ako imate bilo kakvih žalbi ili želite da nam se obratite, koristite odeljak Kontaktirajte nas, a mi ćemo dati sve od sebe da se posvetimo svim vašim žalbama ili brigama o načinu na koji prikupljamo i postupamo sa vašim ličnim informacijama .

Ako iz bilo kog razloga smatrate da se nismo adekvatno posvetili vašim primedbama, možete se obratiti odgovarajućem organu za zaštitu podataka ili nadzornom organu nadležnom za vašu oblast i uložiti formalnu žalbu.

Kontaktirajte nas

Trudili smo se da budemo što jasniji u ovoj politici privatnosti, ali ukoliko nešto ne razumete ili biste želeli da dobijete dodatne informacije, obratite nam se na e-pošte privacy@choreograph.com, ili ostvarite svoja prava putem Portala potrošačkih preferencija.

U Evropskom ekonomskom prostoru (EEA) i Švajcarskoj, pravno lice kompanije Choreograph odgovorno za podatke koje Choreograph prikuplja je Choreograph Limited. Izvan Evropskog ekonomskog prostora i Švajcarske, odgovorno pravno lice je Choreograph LLC. Ako ste osoba sa prebivalištem u Evropskom ekonomskom prostoru ili Švajcarskoj, možete se obratiti našem službeniku za zaštitu podataka putem adrese e-pošte dpo@Choreograph.com.

Ukoliko imate pitanja, komentare ili nedoumice u vezi sa ovom politikom privatnosti, možete nam se obratiti e-poštom ili standardnom poštom na:

Evropa:
Choreograph Limited
DPO@choreograph.com
Choreograph, Sea Containers, 18 Upper Ground, London, SE1 9PT – Za: Službenika za zaštitu podataka

Van Evrope:
Choreograph LLC
Privacy@choreograoh.com
Choreograph, 3 World Trade Center, 175 Greenwich Street, New York, NY, 10007, USA – Za: Direktora za privatnost

Izmene politike

Imajte u vidu da zbog promenljive prirode zakona i propisa o privatnosti, digitalnih tehnologija i našeg poslovanja, postoji mogućnost da povremeno menjamo ovu Politiku privatnosti. Molimo vas da povremeno pregledate ovu Politiku privatnosti kako biste se upoznali sa svim eventualnim promenama (ažuriraćemo datum stupanja na snagu na vrhu stranice kako bismo vam pomogli da saznate kada su promene izvršene).

Prilog A Segmenti vezani za zdravlje

Opis ciljne grupe
Neosetljiv Osetljiv
Bolovi Hiperkinetički poremećaj i poremećaj pažnje (ADHD/ADD)
Akne Lekovi za ADHD/ADD
Najverovatnije alergije Alchajmerova bolest
Alergija i sinusi Antidepresiv
Lekovi protiv alergija Anksioznost
Osobe koje pate od alergija Poremećaj pažnje
Arterioskleroza Bipolarni poremećaj
Artritis Rak dojke
Lekovi za artritis Rak
Astma Rak debelog creva
Lekovi za astmu Depresija
Atletsko stopalo Erektilna disfunkcija
Bol u leđima Rak prostate
Problemi sa bešikom
Predijabetes
Pregled dojki
Bronhitis
Kućni negovatelj
Karpalni tunel
Katarakta
Hronični bronhitis
Hroničan bol
Herpes
Korisnici korektivih sočiva
Perut
Bolesti zuba
Stomatološki problemi
Zubna proteza
Dijabetes
Dijabetes – lečenje ishranom/vežbanjem
Dijabetes – lečenje insulinom
Dijabetes – oralni lekovi
Dijabetes – ostale metode lečenja
Dijabetes – tip 2 / pojava u odraslom dobu
Navike u ishrani
Digestivne bolesti
Digestivna stanja
Suvoća očiju
Ekcem
Vežbanje
Vakcina protiv gripa
Alergije na hranu
Bolesti stopala
Česte posete lekaru
Gasovi/nadimanje
GERB / refluks kiseline
Gingivitis
Glaukom
Terapija lekom Glucophage
Gubitak kose
Glavobolja
Procena zdravstvenog stanja – slabo
Zdrava promena ponašanja – verovatna
Zdrava promena ponašanja – održana
Slušni aparat
Gubitak sluha
Bolest srca
Lekovi za gorušicu
Osobe koje imaju gorušicu / probleme sa kiselinom u želucu
Hemoroidi
Visok krvni pritisak
Visok indeks telesne mase
Visok nivo holesterola
Visok nivo holesterola – ishrana/vežbanje
Visok nivo holesterola – lekovi na recept
Visok nivo holesterola i krvni pritisak
Terapija lekom Imitrex
Nesanica
Bolesti zglobova/kičme
Bolesti bubrega
Problemi sa bubrezima
Netolerantan na laktozu
Laserska korekcija vida
Terapija lekom Lipitor
Mamogram
Poteškoće sa plaćanjem medicinskih usluga
Prednost programa Medicare
Dodatak ishrani programa Medicare
Migrene
Problemi sa pokretljivošću i pomoć
Usta i zubi
Više lekara
Gljivice na noktima
Nazalne alergije
Nema zdravstvenog osiguranja
Nema lekara
Nema nedavnih pregleda
Gojaznost
Osteoartritis
Osteoporoza
Opšte zdravlje – slabo
Bol
Fizičko zdravlje – loše
Vakcina protiv zapaljenja pluća
Bolesti prostate
PSA test
Psorijaza
Prestanak pušenja
Respiratorno
Reumatodni artritis
Ponašanja rizična po zdravlje
Ožiljak
Sigurnosni pojasevi
Upala sinusa
Koža
Iritacija kože ili osip
Spavanje
Pušač
Test stolice
Vakcina protiv tetanusa
Urološki/crevno
Poremećaji vida
Nega i bolesti oka
Težina
Gubitak težine
Invalidska kolica

Prilog B Segmenti zasnovani na političkom opredeljenju

Opis ciljne grupe
Političko opredeljenje: Demokratsko
Političko opredeljenje: Republikansko
Političko opredeljenje: Nestranačko

the forrester wave report – q2 2022