0
1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
%

global privacy policy (slovak)

Posledná aktualizácia: January 21, 2022

Select language

Choreograph je globálna firma so zameraním na dáta a technológie, ktorá klientom poskytuje rôzne marketingové riešenia založené na dátach v rámci celej škály produktov a služieb. Sme spoločnosť WPP a úzko spolupracujeme s ostatnými spoločnosťami z celej siete WPP vrátane GroupM a jej pobočiek a ďalších špecializovaných spoločností, ako je GroupM Nexus a Resolve Aps, a zároveň využívame niektoré technológie a produkty spoločnosti GroupM. Viac informácií o WPP nájdete tu a o GroupM tu.

Účelom týchto pravidiel ochrany osobných údajov je informovať spotrebiteľa o spôsobe, akým môžeme zhromažďovať a spracúvať osobné údaje (niekedy nazývané „osobné údaje“ alebo „informácie umožňujúce identifikáciu jednotlivca“). Týka sa to osobných údajov na internete aj mimo neho, ako je vysvetlené na našom portáli spotrebiteľských preferencií.

Toto sú globálne pravidlá ochrany osobných údajov. Ak k týmto pravidlám pristupujete v rámci EÚ, prečítajte si aj časť Práva jednotlivcov na ochranu osobných údajov v Spojenom kráľovstve, EHP a Švajčiarsku. Ak ste obyvateľom Kalifornie, prečítajte si aj časť Práva jednotlivcov na ochranu osobných údajov v Kalifornii.

iné pravidlá ochrany osobných údajov

Tieto pravidlá ochrany osobných údajov sa nevzťahujú na osobné údaje zhromaždené pri používaní webovej stránky Choreograph na adrese www.choreograph.com. Uvedené informácie nájdete tu.

Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako používame vaše osobné údaje pri náborovom procese, pravidlá ochrany osobných údajov pri nábore nájdete tu.

Odporúčame vám, aby ste si prečítali celé pravidlá ochrany osobných údajov. Ak uprednostňujete používanie nižšie uvedených odkazov na obsah, presmerujú vás do jednotlivých sekcií:

naše služby

Táto časť obsahuje informácie o službách, ktoré ponúkame klientom. Našimi „klientmi“ sú podniky, ktoré obchodujú priamo so spotrebiteľmi, napríklad inzerenti, ktorí predávajú tovar a služby spotrebiteľom. Služby neposkytujeme priamo spotrebiteľom. Spolupracujeme priamo s klientmi alebo prostredníctvom zástupcu (napríklad sprostredkovateľ nákupu údajov alebo mediálneho priestoru), ktorý koná v mene klienta.

Klienti využívajú naše služby pri zabezpečovaní účinnej a relevantnej reklamy spotrebiteľom na internete aj mimo neho. Pomáhame inzerentom pochopiť záujmy, preferencie a potreby ich súčasných zákazníkov a nájsť potenciálnych nových zákazníkov vo všetkých mediálnych kanáloch. Naše služby ponúkajú klientom jednotný a ucelený pohľad na ich súčasných a potenciálnych zákazníkov a umožňujú im ponúkať reklamu spotrebiteľom, ktorí by mohli mať záujem o ich výrobky a služby.

Naše „služby“ možno všeobecne rozdeliť do troch kategórií činností: Synchronizácia, skladanie a výkon, ako je opísané nižšie.

Synchronizácia Skladanie Výkon
Zapisovanie údajov Obohacovanie údajov Plánovanie
Hygiena údajov Postrehy Aktivácia
Priraďovanie údajov Modelovanie Optimalizácia
Rozlíšenie identifikátora Segmentácia Meranie a nahlasovanie
Profilovanie
Simulácia

Opis každej z vyššie uvedených služieb nájdete v časti Účely spracovania.

naše technológie a produkty

Nižšie uvádzame prehľad produktov a technológií, ktoré používame pri našich službách.

Názov služby Opis služby
Identifikačný graf Identifikačný graf využíva na hľadanie prepojení a vzťahov medzi ľuďmi, miestami a akciami grafické technológie a strojové učenie. Vytvára holistický pohľad na identitu spotrebiteľa kombináciou dátových aktív prvej a tretej strany s cieľom vytvoriť komplexný súbor atribútov o spotrebiteľovi alebo domácnosti (ako sú demografické a psychografické údaje, záujmy, nákupné správanie, postrehy o zdravotnom stave atď.). Umožňuje spoločnosti Choreograph párovať údaje, rozlišovať identifikátory, vytvárať spotrebiteľské prehľady, obohacovať, modelovať a segmentovať služby.
Sieť identifikačných grafov (IDN) Sieť identifikačných grafov je základom identifikačného grafu. Vzťahuje sa na celý rad dátových aktív, z ktorých graf vychádza, vrátane údajov o klientovi od prvej strany, licencovaných údajov tretích strán, ako aj na vlastných dátových aktív Choreographu, ako je opísané nižšie. Patrí sem: Audience Origin; i-Behaviour (USA, Kanada, Spojené kráľovstvo), Conexance (Francúzsko), AmeriLINK (USA) a mPlatform (globálne).
Audience Origin Audience Origin je náš štvrťročný spotrebiteľský prieskum, ktorý prebieha za pomoci dôveryhodných vybraných poskytovateľov na celom svete. Spotrebiteľom kladieme niekoľko otázok na mieru týkajúcich sa ich správania v rámci médií, nákupných kategórií, styčných bodov v médiách, psychografie a demografie, aby sme lepšie chápali ich motiváciu, správanie a postoje. Odpovede na prieskum sa kombinujú (alebo agregujú) s cieľom pochopiť všeobecné postoje spotrebiteľov a slúžia aj na účely plánovania a nákupu mediálneho priestoru. V niektorých prípadoch nám posielajú aj údaje na úrovni jednotlivých respondentov, ktoré sa použijú na modelovanie.
Fusion Fusion využíva na obohacovanie a priraďovanie údajov pre klientov pomocou údajov z prieskumov zozbieraných z platformy Audience Origin, ako aj údajov o cieľových skupinách z platformy mPlatform a iných licencovaných zdrojov údajov tretích strán technológie umelej inteligencie.
Strategy Simulator Náš Strategy Simulator pomáha simulovať alebo predpovedať vplyvy zmien v správaní spotrebiteľov a dynamike trhu na podnikanie klienta pomocou syntetických populácií z prieskumných údajov zozbieraných z Audience Origin. Klientom to pomáha progresívne plánovať nákup mediálneho priestoru.
Conexance (Francúzsko)
iBehavior (Spojené kráľovstvo)
Choreograph France (predtým známy ako Conexance a iBehavior) je našou kooperatívnou databázou vo Francúzsku a Spojenom kráľovstve.

Choreograph je spracovateľom údajov podľa GDPR konajúci výlučne na žiadosť členov a v ich mene a spracováva osobné údaje na poskytovanie týchto služieb: modelovacie služby (hľadanie potenciálnych nových zákazníkov), reaktivácia a optimalizácia služieb (pomoc pri opätovnom nadviazaní kontaktu so zákazníkmi, ktorí odišli) a obohacovanie dát (pridávanie dátových premenných do už existujúceho súboru člena o zákazníkovi). Členom to pomáha viesť marketingové kampane poštou, e-mailom, cez SMS alebo online.

Ďalšie informácie o operáciách týkajúcich sa spracovania osobných údajov, ktoré vykonáva spoločnosť Choreograph France v rámci svojej obchodnej činnosti, nájdete na stránke:

AmeriLINK
(USA)
AmeriLINK je naša databáza spotrebiteľov v USA, ktorá zhromažďuje, uchováva a triedi informácie o spotrebiteľoch a domácnostiach vrátane demografických a psychografických údajov, údajov o zdravotnom stave a pohode, údajov o životných udalostiach, údajov o transakciách/nákupoch a údajov o postoji a finančných ukazovateľoch. Choreograph na základe databázy zákazníkov poskytuje klientom spoločnosti AmeriLINK modelovacie služby, vrátane modelovania podobného vzhľadu, služieb obohacovania dát (pridávanie dátových premenných do existujúceho zákazníckeho súboru), služieb hygieny dát (ako je štandardizácia adries, potláčanie) a služieb požičiavania zoznamov.

 

Sme zaregistrovaní ako dátový maklér v Kalifornii a vo Vermonte.

AmeriLINK Activate Activate je jedným z aktivačných kanálov Choreographu. Klienti môžu používať službu Activate v samoobslužnej alebo spravovanej službe, čo im umožňuje nahrávať údaje prvej strany na platformu, pozerať si ďalšie licencované a majetkové údaje tretích strán a nasmerovať cieľovú skupinu na DSP a sociálne kanály kvôli online aktivácii.
mPlatform [m]PLATFORM je spravodajské riešenie naviazané na publikum, ktoré buduje škálované personalizované spotrebiteľské vzťahy. Zhromažďuje údaje o správaní pri sledovaní médií, aby umožnilo spoločnosti Choreograph vytvoriť si prehľad o záujmoch, preferenciách a životnom štýle spotrebiteľov a vytvoriť ich profily. Tento nástroj používame na to, aby sme klientom ukázali postrehy o spotrebiteľoch, a na modelovanie (vrátane modelovania podobného vzhľadu). mPlatform je zároveň aktivačná platforma, čo nám umožňuje nasmerovať cieľovú skupinu na DSP za účelom aktivácie. Ďalšie informácie o platforme mPlatform nájdete tu.
Proteus Proteus spracováva programové údaje o nákupe z médií vo veľkom. Spracúva, porovnáva a normalizuje údaje na úrovni denníka v rámci všetkých programových aktivít našich pobočiek, čo nám umožňuje ponúkať klientom nasledujúce služby: modelovanie, prehľady, plánovanie mediálneho priestoru a podávanie správ o kampaniach.
Geograph GeoGraph je platforma geopriestorového mapovania, ktorá pomocou údajov o polohe a ďalších údajov vizualizuje, v ktorých častiach sveta spotrebitelia žijú alebo ktoré navštevujú. Obrázok získaný z kombinácie týchto údajov sa môže použiť na analýzu, postrehy, plánovanie, obohatenie alebo zacielenie na základe polohy.
Choreograph Create Choreograph Create je inteligentná kreatívna platforma, ktorá umožňuje dynamickú kreatívnu optimalizáciu reklám. Klienti môžu navrhovať a vytvárať personalizovaný reklamný obsah, merať a analyzovať výkonnosť kampaní vrátane merania kontaktných momentov na obmedzenie frekvencie a identifikovať cestu zákazníka, aby pochopili prvky, ktoré zvyšujú výkonnosť reklamy.

 

informácie, ktoré zhromažďujeme

Zhromažďujeme a používame rôzne informácie, patria sem aj osobné informácie pri poskytovaní našich služieb:

Identifikátory („ID“).

 • Offline identifikátory vrátane celého mena, mobilného telefónneho čísla, telefónneho čísla;
 • online identifikátory vrátane e-mailovej adresy, IP adresy, identifikátorov súborov cookie, identifikátorov zariadení vrátane identifikátorov mobilnej reklamy (MAID), ako je „IDFA“ spoločnosti Apple a identifikátor reklamy Google;
 • vlastné identifikátory spoločnosti Choreograph, ktoré jednoznačne identifikujú spotrebiteľov v prostredí ich vlastnej identity, vrátane „K-LINK“, „ChoreoID“, „[mP]ID“; a
 • ďalšie identifikátory, ktoré môžu pochádzať od tretích strán, vrátane identifikátorov prieskumov alebo panelových identifikátorov spotrebiteľov, ktorí odpovedali na prieskum, alebo identifikátorov zapojených partnerov tretích strán;

údaje o transakciách a nákupoch vrátane kategórií produktov (napr. šperky, oblečenie, spoločenské zvieratá, cestovanie, šport) a podrobnosti o nákupe (napr. počet objednávok, investovaná hodnota, typ platby, spôsob nákupu). Nezhromažďujeme bankové údaje, údaje o kreditnej karte ani iné údaje o finančnom účte. Používame aj modelové údaje o transakciách týkajúce sa pravdepodobnosti alebo „sklonu“ spotrebiteľa ku kúpe konkrétnej značky alebo produktu.

Informácie o zariadení a prehliadači vrátane typu prehliadača a jeho verzie, jazyka prehliadača, operačného systému a typu pripojenia (napr. káblové alebo Wi-Fi).

Informácie o online aktivite vrátane adresy URL stránky (alebo kategórie adresy URL stránky), lokalite/stránke, z ktorej spotrebiteľ prišiel pred zobrazením reklamy, dátume a čase online aktivity, frekvencii návštev stránky, interakcii s reklamami (napr. či ste klikli na reklamu), ako aj obsahu reklamy, a interakcii s obsahom na stránke inzerenta alebo vydavateľa vrátane informácií o produktoch uložených ako „ID výrobku“.

Demografické údaje vrátane veku, pohlavia, príjmu, rodinného stavu, stavu domácnosti a vzdelania.

Psychografické informácie vrátane záujmov, životného štýlu, postojov, povahových čŕt.

Údaje o polohe vrátane poštovej adresy, IP adresy (ktorá sa skonvertuje na údaje o polohe na úrovni krajiny, regiónu alebo PSČ) a údajov o zemepisnej šírke/dĺžke nehnuteľností/domov (v USA).

Citlivé údaje vrátane rodovej identity, sexuálnej orientácie, zdravotného postihnutia, náboženstva, etnického pôvodu, zdravotných údajov (uvedené nižšie).  Choreograph nepovoľuje používanie citlivých údajov na cielenie alebo opätovné cielenie.

Zdravotné údaje informácie o zdravotnom stave a liečbe na úrovni jednotlivca.  Naše zdravotné údaje nezahŕňajú žiadne „chránené zdravotné informácie“ (PHI), ktoré upravuje zákon o prenosnosti a zúčtovateľnosti zdravotného poistenia (HIPAA).

Nie všetky informácie uvedené vyššie sa zhromažďujú a používajú vo všetkých regiónoch, v ktorých ponúkame služby. Ak chcete vedieť, ktoré osobné údaje o vás uchovávame, pozrite si náš portál spotrebiteľských preferencií.

ako používame uvedené informácie

Nižšie uvedená tabuľka opisuje účely, na ktoré pri poskytovaní služieb používame rôzne typy informácií. Podrobnejší opis každého z týchto účelov nájdete v časti Účely spracovania. Okrem nižšie uvedených účelov môžeme použiť všetky zhromažďované informácie alebo ich kombináciu na odhaľovanie alebo predchádzanie podvodom, na ochranu našich zákonných práv a na dodržiavanie zákonov.

Synchronizácia

Typ informácií Ako používame uvedené informácie
Zapisovanie údajov Hygiena údajov Priraďovanie údajov Rozlíšenie identifikátora
Celé meno Poštová adresa E-mailová adresa Telefónne číslo
Online identifikátory vrátane IP adresy, ID súborov cookie, MAID, identifikátorov zariadenia
Identifikátor prieskumu alebo panelu ✓ (potlačenie)
Odpovede na prieskum
Údaje o nákupe a transakciách
Informácie o zariadení a prehliadači
Informácie o aktivite na internete
Informácie o polohe
Citlivé údaje

Skladanie

Typ informácií Ako používame uvedené informácie
Obohacovanie údajov Postrehy Modelovanie Segmentácia Profilovanie Simulácia
Celé meno Poštová adresa E-mailová adresa Telefónne číslo
Online identifikátory vrátane IP adresy, ID súborov cookie, MAID, identifikátorov zariadenia
Identifikátor prieskumu alebo panelu
Odpovede na prieskum
Údaje o nákupe a transakciách
Informácie o zariadení a prehliadači
Informácie o aktivite na internete
Informácie o polohe
Citlivé údaje  ✗  ✗  ✗

Výkon

Typ informácií Ako používame uvedené informácie
Plánovanie Aktivácia Optimalizácia Meranie a nahlasovanie
Celé meno Poštová adresa E-mailová adresa Telefónne číslo
Online identifikátory vrátane IP adresy, ID súborov cookie, MAID, identifikátorov zariadenia
Identifikátor prieskumu alebo panelu
Odpovede na prieskum
Údaje o nákupe a transakciách
Informácie o zariadení a prehliadači
Informácie o aktivite na internete
Informácie o polohe
Citlivé údaje  ✗  ✗

 

účely spracovania

Služby Účely spracovania Opis účelov
Synchronizácia Zapisovanie údajov Zapisovanie údajov klienta do dátového prostredia spoločnosti Choreograph alebo do prostredia prázdnej miestnosti hosťovanej treťou stranou. Zapisovanie licencovaných údajov tretích strán do technologických platforiem spoločnosti Choreograph.
Hygiena údajov Čistenie údajov klienta vrátane zlúčenia/vymazania, štandardizácie adresy a potlačenia.
Priraďovanie údajov Priraďovanie údajov klienta spotrebiteľom, ktorí sú v databáze spoločnosti Choreograph. Spájanie offline údajov s online údajmi, ako sú údaje zhromaždené offline (napr. meno, poštová adresa atď.), s online aktivitou alebo online identifikátormi (napr. identifikátor zariadenia, identifikátor súboru cookie atď.). Priraďovanie v rámci rôznych zariadení s cieľom zistiť, či dva alebo viac zariadení patrí tomu istému používateľovi alebo domácnosti.
Rozlíšenie identifikátora Vytvorenie klientovho vlastného pohľadu na známych a neznámych zákazníkov. Priradenie jedinečného identifikátora spotrebiteľom vrátane vlastného identifikátora spoločnosti Choreograph.
Skladanie Obohacovanie údajov Rozšírenie klientových údajov pridaním (alebo priložením) údajov o spotrebiteľoch z vlastnej databázy spoločnosti Choreograph.
Postrehy Používanie súboru údajov na pochopenie záujmov, motivácií, správania a preferencií spotrebiteľov. Môže to byť na úrovni jednotlivých spotrebiteľov alebo na úrovni súbornej skupiny alebo populácie.
Modelovanie Vytváranie modelov (alebo súboru „pravidiel“), ktoré predpovedajú správanie spotrebiteľov alebo indikujú ich pravdepodobné charakteristiky.
Segmentácia Vytváranie skupín spotrebiteľov (niekedy nazývaných segmenty, publikum alebo zoznamy), ktorí majú rovnaké alebo podobné atribúty, podmienky, potreby alebo preferencie na základe skutočných alebo odvodených informácií.
Profilovanie Označovanie alebo opis spotrebiteľov na základe ich pravdepodobných charakteristík, správania a/alebo demografických údajov, ktoré sa používa pri modelovaní, segmentácii a aktivácii.
Simulácia Testovanie potenciálnych výsledkov marketingu simuláciou správania populácie pomocou údajov o klientoch a údajov spoločnosti Choreograph.
Výkon Plánovanie Plánovanie nákupu mediálneho priestoru naprieč všetkými kanálmi vrátane použitia automatizovaných nástrojov.
Aktivácia Poskytovanie cieľových skupín na nákup mediálneho priestoru a sociálnych platforiem pri reklame na internete. Doručenie zoznamov do skladových centier klientov alebo tretích strán pri reklame mimo internetu (napr. pošta, telefón).
Optimalizácia Vytváranie reklám, ktoré sú relevantné pre spotrebiteľov na základe záujmov, polohy, jazykových preferencií atď.
Optimalizácia reklám (aj v reálnom čase) pomocou ďalších údajov (ako sú informácie o počasí, predtým zobrazené produkty atď.)
Pochopenie cesty spotrebiteľa od prvého kontaktu až po predaj/opätovné cielenie s cieľom personalizovať skúsenosť spotrebiteľov
Meranie a nahlasovanie Meranie a nahlasovanie účinnosti reklamnej kampane

 

zdroje informácií

Informácie získavame z rôznych zdrojov, napríklad:

 • od klientov, ktorí môžu používať naše služby na nahrávanie svojich údajov do našich platforiem a používať naše súbory cookie a pixely na zhromažďovanie údajov o spotrebiteľoch, ktorí navštevujú webové služby alebo služby aplikácií našich klientov. Ďalšie informácie o súboroch cookie, ktoré používame, nájdete v časti súbory cookie.
 • Priamo od spotrebiteľov vrátane spotrebiteľov, ktorí súhlasia s účasťou v našich prieskumoch (alebo prieskumoch spravovaných našimi externými partnermi) a používaním súborov cookie, pixelov alebo podobných internetových technológií vo webových službách a službách aplikácií.  Citlivé údaje zhromažďujeme len prostredníctvom spotrebiteľských prieskumov, v ktorých spotrebitelia dobrovoľne poskytli informácie (alebo v prípade údajov o etnickej príslušnosti modelované na základe demografických alebo geografických informácií).   Ďalšie informácie o súboroch cookie, ktoré používame, nájdete v časti súbory cookie.
 • z rôznych častí našej firmy. Používame napríklad informácie o transakciách, ktoré poskytli členovia spolupracujúcich firiem (i-Behaviour a Conexance), a konvertujeme ich do všeobecných kategórií produktov, napr. „Dámske oblečenie“ a „Nedávno“, „Frekvencia“ a „Peňažné“ metriky, ako je dátum poslednej objednávky dámskeho oblečenia, počet objednávok dámskeho oblečenia za posledných 12 mesiacov, celková investovaná suma a priemerná hodnota výdavkov na dámske oblečenie za posledných 12 mesiacov atď.
 • z verejných záznamov, ak sú v niektorých krajinách k dispozícii, ako sú pracovné a rekreačné licencie (napr. rybárske lístky), poštové záznamy (na štandardizáciu adries), zoznamy potlačených adries (napr. registre čísel, ktoré si neprajú telefonáty) a sčítacie záznamy.
 • od dôveryhodných tretích strán. Niektorí z týchto partnerov môžu kombinovať údaje z rôznych zdrojov.

súbory cookie

V tejto časti opisujeme súbory cookie, ktoré používame pri poskytovaní služieb klientom, a to aj na účely reklamy založenej na záujmoch alebo správaní. Patria sem súbory cookie, ktoré možno vložiť do prehliadača pri návšteve webových aktív našich klientov alebo webových aktív, ktoré zobrazujeme v reklamách klientov. O súboroch cookie, ktoré používame na našej firemnej webovej stránke, sa dočítate v našich pravidlách používania súborov cookie.

Súbor cookie je malý alfanumerický textový súbor uložený do prehliadača webovou stránkou alebo reklamným serverom tretej strany alebo inou treťou stranou, ktorý umožňuje, aby webová lokalita alebo tretia strana rozpoznala prehliadač a zapamätala si určité informácie o používateľovi. Sú to trvalé súbory cookie (čo znamená, že sú uložené až do uplynutia ich platnosti alebo do zmazania/odstránenia používateľom), ktoré obsahujú jedinečné náhodne vygenerované hodnoty umožňujúce našim službám rozlišovať prehliadače a zariadenia, a sú priradené k určitým informáciám o používateľovi. Súbory cookie spolu s informáciami o používateľovi sa používajú pri poskytovaní našich služieb, a to aj na záujmovo orientovanú reklamu.

Nasledujúca tabuľka obsahuje informácie o našich súboroch cookie.

Názov súboru cookie Doména Životnosť súborov cookie Aktualizuje sa súbor cookie? Informácie uchovávané v súbore cookie Prípady použitia Účely zaregistrované podľa rámca pre transparentnosť a súhlas IAB (len GDPR)
id mookie1.com 395 dní Áno Univerzálne sériové číslo Aktivácia
Optimalizácia
Nahlasovanie
Meranie (priradenie)
Bezpečnosť
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
ov mookie1.com 395 dní Áno Jedinečný identifikátor Nahlasovanie
Meranie (priradenie)
Bezpečnosť
1, 7, 8, 10
mdata mookie1.com 395 dní Áno Jedinečné sériové číslo
Vytvorenie časovej pečiatky
Verzia súboru cookie
Aktivácia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10
syncdata_<PARTNER> mookie1.com 10 dní Áno Jedinečné sériové číslo
Vytvorenie časovej pečiatky
Identifikátor partnera údajov
Priraďovanie údajov
Aktivácia
1, 2, 3, 4, 5, 6, 10
ibkukiuno ib.mookie1.com 365 dní Áno Hašovaný e-mail
ID relácie
ID služby Choreograph (nazývané „Velo ID“)
Dátum posledného použitia súboru cookie
ID cesty ponuky
Spôsob vyhľadávania profilu Velo
Spôsob vyhľadávania hašovaného e-mailu
Dátum vytvorenia súboru cookie
Dátum zobrazenia súboru cookie
ibkukinet ib.mookie1.com 365 dní Áno IP adresa
Dátum
src0_xxxx d.lemonpi.io 30 dní Áno ID produktov, ktoré si spotrebiteľ prezrel na webovej stránke inzerenta. Optimalizácia
lpc d.lemonpi.io 30 dní Áno Časová pečiatka
ID konverzie pre kampaň inzerenta
Optimalizácia, podávanie prehľadov
lpuid Lemonpi.io 365 dní Áno Jedinečné ID používateľa Priraďovanie údajov
_ud Lemonpi.io 30 dní Áno ID produktov, ktoré si spotrebiteľ prezrel, vložil do košíka alebo zakúpil na webovej stránke inzerenta. Optimalizácia

V prostredí aplikácie sa zariadeniu priradí reklamný identifikátor (namiesto cookieID). Ide o alfanumerický identifikátor sprístupnený platformou alebo operačným systémom (napríklad Apple iOS alebo Google Android), ktorý vývojárom aplikácií a tretím stranám umožňuje rozpoznať konkrétne zariadenie v prostredí aplikácie a priradiť určité informácie o používateľovi. Medzi príklady reklamných identifikátorov patria mobilné reklamné identifikátory (MAID), ako napríklad „IDFA“ spoločnosti Apple a reklamný identifikátor spoločnosti Google.  Reklamný identifikátor sa spolu s ním zhromažďovanými informáciami o používateľovi používa pri našich službách, a to aj na záujmovo orientovanú reklamu.

ako zdieľame informácie

zdieľanie informácií pri poskytovaní služieb

Klienti: Informácie opísané v tomto oznámení o ochrane osobných údajov používame na služby pre našich klientov (alebo zástupcov konajúcich v mene klientov), čo môže zahŕňať zdieľanie, udeľovanie licencií alebo povolenie klientského prístupu k informáciám. V databáze spoločenstva (i-Behaviour a Conexance) zdieľame informácie s participujúcimi členmi, ako aj s ostatnými oddeleniami Choreographu (pozri časť Zdroje informácií, kde sa opisuje, ako získavame informácie z iných častí firmy).

Interné spoločnosti skupiny: Informácie interne zdieľame aj so spoločnosťami skupiny WPP a GroupM a ich pobočkami, medzi ktoré patria Mindshare, MediaCom, Wavemaker, Essence, m/SIX, GroupM Nexus, GTB a CMI.

Poskytovatelia služieb: Informácie zdieľame aj s poskytovateľmi tretích strán, ktorí poskytujú služby a funkcie v našom mene a/alebo v mene našich klientov, ako sú spoločnosti, ktoré zodpovedajú za reklamu vrátane platforiem na strane dopytu, reklamných sietí, reklamných výmen a reklamných serverov, ako aj skladových centier pre marketingové kampane mimo internetu, poskytovateľov zapojených do technologickej alebo zákazníckej podpory, prevádzok, webového alebo dátového hostingu/ukladania, fakturácie, účtovníctva, bezpečnosti, marketingu, správy údajov, overovania, zlepšovania alebo hygieny, alebo ktorí nám inak pomáhajú poskytovať, rozvíjať, udržiavať a zlepšovať služby a produkty.

Iné: V prípade služby Choreograph Create môžeme zdieľať kreatívny videoobsah so službou YouTube prostredníctvom služieb YouTube API, aby sa zobrazoval na platforme YouTube v prospech našich klientov. Na tieto služby sa vzťahujú Podmienky služby YouTube (https://www.youtube.com/t/terms), Zásady ochrany osobných údajov (http://www.google.com/policies/privacy) a Podmienky služby YouTube API (https://developers.google.com/youtube/terms/api-services-terms-of-service). Nenesieme žiadnu zodpovednosť za obsah alebo postupy ochrany osobných údajov akýchkoľvek služieb tretích strán. Odporúčame vám, aby ste si pozorne prečítali zásady ochrany osobných údajov všetkých služieb tretích strán, ku ktorým pristupujete. Prístup k službám YouTube API môžete zrušiť na stránke s nastaveniami zabezpečenia spoločnosti Google na adrese https://myaccount.google.com/permissions.

zdieľanie informácií na právne účely:

Osobné údaje môžeme zdieľať s tretími stranami (vrátane orgánov činných v trestnom konaní, audítorov a regulačných orgánov) s cieľom:

 • dodržiavať právny postup alebo vyšetrovanie regulačnými orgánmi (napr. predvolanie alebo súdny príkaz);
 • presadzovať podmienky poskytovania služby, pravidlá ochrany osobných údajov alebo iné zmluvy s vami vrátane preverovania ich možného porušenia;
 • reagovať na tvrdenia, že obsah porušuje práva tretích strán;
 • chrániť práva, majetok alebo osobnú bezpečnosť nás, našej platformy, klientov, zástupcov a pridružených spoločností, jej používateľov a/alebo verejnosti. Podobne môžeme poskytovať informácie iným spoločnostiam a organizáciám (vrátane orgánov činných v trestnom konaní) na ochranu pred podvodmi, prevenciu pred spamom/škodlivým softvérom a na podobné účely.

zdieľanie informácií na firemné účely

Prenos údajov pri zmene riadenia: Ak nás alebo všetky či v zásade všetky aktíva našej spoločnosti získa iná spoločnosť prostredníctvom konsolidácie, zlúčenia, kúpy alebo inej transakcie, vyhradzujeme si právo previesť všetky informácie (vrátane informácií, ktoré ste nám možno poskytli prostredníctvom stránky „kontakt“), ktoré máme v držbe alebo sú pod našou kontrolou, na nadobúdateľa a tieto informácie môže použiť pri svojej činnosti.

zdieľanie informácií pri firemnej transakcii: Osobné údaje môžeme zdieľať aj v prípade významnej korporátnej transakcie, okrem iného vrátane fúzie, investície, akvizície, reorganizácie, konsolidácie, konkurzu, likvidácie alebo predaja niektorých alebo všetkých našich aktív alebo na hĺbkovú kontrolu spojenú s takouto transakciou.

bezpečnosť údajov

Ochrana osobných údajov spotrebiteľov je pre nás veľmi dôležitá, čo znamená, že dbáme na bezpečnostné opatrenia a venujeme im osobitnú pozornosť, aby sme zabránili narušeniu ochrany údajov. Dodržiavame štandardy odvetvia na ochranu proti neoprávnenému prístupu, uchovávaniu a sprístupneniu informácií. Patria sem fyzické, elektronické a riadiace činnosti na ochranu integrity informácií, prístupu k nim a ich využívaniu.

Choreograph uznáva dôležitosť komplexného programu zabezpečenia údajov a potrebu zaistiť, aby sa nami spracúvané údaje uchovávali presne a bezpečne. Na ochranu informácií, ktoré máme k dispozícii, používame technické, organizačné a administratívne opatrenia. Na ochranu pred neoprávneným použitím alebo zmenou údajov používame viaceré vrstvy zabezpečenia, ktoré kombinujú najmodernejšiu ochranu firewallu, prísne kontrolovaný prístup a iné bezpečnostné opatrenia.

uchovávanie

Spoločnosť Choreograph sa riadi zásadami skupiny WPP o uchovávaní údajov a informácií a neuchováva žiadne údaje, ktoré nie sú potrebné na našu každodennú činnosť alebo na poskytovanie služieb našim klientom. Doba uchovávania sa líši a závisí od typu údajov, účelu, na ktorý údaje slúžia pri poskytovaní produktov a služieb našim klientom, a od dodržiavania zmluvných povinností klienta. Vo všetkých prípadoch dodržiavame príslušné zákony a predpisy, zmluvné záväzky a v prípade potreby údaje vymažeme.

Spoločnosť Choreograph môže ukladať a uchovávať aj osobné údaje, ktoré boli deidentifikované alebo úplne anonymizované, takže už nie sú osobnými údajmi. Môže ísť o údaje, ktoré sú agregované tak, že už neidentifikujú jednotlivca, a používajú sa predovšetkým na účely štatistík a plánovania.

medzinárodný prenos osobných údajov

Spoločnosť Choreograph je globálna firma, ktorá poskytuje služby klientom vo viacerých regiónoch a krajinách.

Ak je to možné, v závislosti od lokality spotrebiteľa, uchovávame osobné údaje lokálne, napríklad v EÚ (pre EMEA a Spojené kráľovstvo), na Taiwane, v Singapure a Číne (pre APAC) a v USA (pre Severnú Ameriku).

Osobné informácie však možno budeme musieť preniesť mimo týchto miest v nasledujúcich situáciách:

 • keď sme povinní preniesť informácie klientom alebo poskytovateľom služieb na iné miesta, ako je miesto, kde sú údaje uložené;
 • keď naše technické alebo podporné tímy potrebujú „prístup“ (vrátane vzdialeného prístupu) k osobným informáciám mimo lokality, kde sídlia, aby mohli budovať, udržiavať a/alebo monitorovať naše systémy a platformy;
 • keď máme tím poskytujúci služby zložený z viacerých oddelení alebo pobočiek, a ktorý môže sídliť na rôznych miestach a musí spracovať osobné údaje z rôznych miest;

keď sa pri medzinárodných prenosoch staráme, aby boli v súlade so všetkými platnými miestnymi zákonmi o ochrane údajov a súkromia.

členstvo v odborových združeniach

Spoločnosť Choreograph je aktívny člen odborných združení, ktoré riadia pravidlá týkajúce sa ochrany osobných údajov spotrebiteľov na internete v súvislosti s internetovou reklamou vrátane: Digital Advertising Alliance (DAA), European Digital Advertising Alliance (eDAA) a IAB Transparency and Consent Framework (IAB TCF). Choreograph pracuje v súlade so samoregulačnými zásadami DAA a zásadami IAB TCF. Sme presvedčení, že tieto kódexy a zásady pomáhajú chrániť osobné údaje spotrebiteľov.

Navštívte náš portál spotrebiteľských preferencií, kde nájdete ďalšie informácie o tom, ako si uplatniť práva na ochranu osobných údajov prostredníctvom mechanizmov na zrušenie odberu DAA.

 

portál spotrebiteľských preferencií

Spoločnosť Choreograph sa zaväzuje ponúkať riešenia na ochranu osobných údajov klientov a začleniť ich ochranu do prevedenia našich produktov a služieb. Berieme ohľad na kontrolu, ktorú by ste mali mať vo vzťahu k rozhodnutiam o tom, ako používame vaše osobné údaje. Toto centrum preferencií sme vytvorili, aby ste si mohli jednoducho a transparentne uplatniť práva podľa nariadení o ochrane osobných údajov.

Chceme vás čo najlepšie informovať, aby ste sa mohli informovane rozhodnúť. Prostredníctvom tohto portálu si môžete uplatniť práva viacerými spôsobmi. Rôzne spôsoby budú závisieť od krajiny, v ktorej žijete, a od typu údajov, ktoré o vás uchovávame.

Vzhľadom na povahu služieb, ktoré poskytujeme klientom, zaobchádzame s vašimi online a offline údajmi odlišne. Ďalšie informácie o našich službách nájdete v časti o ochrane osobných údajov Naše služby. Portál spotrebiteľských preferencií môžete použiť na uplatnenie svojich práv vo vzťahu k offline aj online údajom. Na vašu žiadosť sa pokúsime odpovedať čo najskôr, v každom prípade v rámci lehôt požadovaných na základe zákonov o ochrane osobných údajov vo vašej krajine.

vaše informácie

Vytvorili sme pre vás používateľsky prívetivý portál, pomocou ktorého môžete kontrolovať, ako používame vaše digitálne údaje.  Ide o údaje, ktoré o vás zhromažďujeme na internete a ktoré môžu zahŕňať online identifikátory, informácie o zariadení a prehliadači, informácie o aktivite na internete a údaje o polohe (opis týchto typov údajov nájdete v časti x), ako aj vaše osobné údaje ako meno, telefónne číslo a poštová adresa.

Typ digitálnych údajov, ktoré zhromažďujeme, sa môže meniť v závislosti od toho, kde sa nachádzate, pretože všetky služby neposkytujeme vo všetkých regiónoch.   Ak chcete vedieť viac o tom, aké údaje mimo internetu o vás uchovávame a ako ich môžete spravovať, kliknite sem.  Voľby, ktoré urobíte prostredníctvom nášho portálu o tom, ako môžeme používať vaše digitálne osobné údaje, sa vzťahujú len na konkrétny prehliadač alebo zariadenie, ktoré používate. Ďalšie spôsoby uplatnenia práv nájdete nižšie.

Ak sa však nachádzate v Číne, pošlite e-mail na adresu privacy@choreograph.com, aby ste mohli spravovať svoje údaje a uplatňovať si práva.

ako používame vaše informácie na overenie totožnosti

Pred uvedením údajov vás môžeme požiadať o poskytnutie dokladu totožnosti s fotkou na overenie totožnosti. Robíme to preto, aby sme zaistili poskytnutie výhradne vašich údajov a ochránili vás pred nezákonným prístupom tretích strán. Vašu identifikáciu nebudeme zdieľať ani používať v žiadnej z našich služieb ani na iný účel, len na overenie totožnosti.

iné spôsoby uplatnenia práv

V prostredí prehliadača môžete odmietnuť alebo odstrániť súbory cookie nasledujúcimi spôsobmi:

 • úpravou nastavení prehliadača tak, aby odmietol alebo odstránil súbory cookie podľa pokynov uvedených v nastaveniach. Ďalšie informácie o tom, ako to urobiť, sú k dispozícii tu.
 • Úpravou nastavení súborov cookie na úrovni vlastníka webovej stránky. Tieto možnosti sa môžu líšiť v závislosti od vlastníka webovej stránky.
 • Odhlásením zo záujmovo orientovanej reklamy prostredníctvom programu Digital Advertising Alliance (DAA) „YourAdChoices“ pre webové prostredia, k dispozícii tu:
  – Pre USA – https://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN
  – Pre Kanadu – https://youradchoices.ca/en/tools
  – Pre Európu a Spojené kráľovstvo – https://youronlinechoices.com/ (kliknutím na odkaz „Možnosti reklamy“ po výbere miesta, kde sa nachádzate)

Sledovanie reklám môžete obmedziť aj v mobilných aplikáciách a aplikácii zariadení Over The Top (OTT) pripojených k reklamnému identifikátoru nasledujúcimi spôsobmi.

 • Prejdením do nastavení ochrany osobných údajov v mobilnom zariadení a/alebo zariadení OTT TV a výberom možnosti „Obmedzenie sledovania reklamy“ zastavíte záujmovo orientovanú reklamu prostredníctvom príslušného reklamného identifikátora. Poznámka: Najúčinnejšie a najaktuálnejšie metódy odhlásenia zo záujmovo orientovanej reklamy prostredníctvom zariadení nájdete v návodoch od ich výrobcov.
 • Odhlásenie zo záujmovo orientovanej reklamy prostredníctvom programu Digital Advertising Alliance (DAA) „YourAdChoices“ pre webové prostredia je k dispozícii tu:
  – Pre USA – https://youradchoices.com/control
  – Pre Kanadu – https://youradchoices.ca/en/tools

práva jednotlivcov na ochranu osobných údajov v Spojenom kráľovstve, EHP a Švajčiarsku

Máte právo na prístup, aktualizáciu, zmenu, vymazanie, obmedzenie používania alebo vyžiadanie kópie svojich osobných údajov v ľahko čitateľnom formáte. Za určitých okolností môžete tiež požiadať o prenos svojich osobných údajov tretej strane a o právo namietať voči ich použitiu na marketingové účely. Ak sa spracovanie vašich osobných údajov zakladá na vašom súhlase, máte tiež právo kedykoľvek ho odvolať. Upozorňujeme, že odvolanie súhlasu neovplyvní zákonnosť nášho spracovania vašich osobných údajov pred jeho odvolaním.

Ak si chcete uplatniť niektoré z týchto práv, použite náš portál spotrebiteľských preferencií alebo nám pošlite e-mail na privacy@choreograph.com.

Ak nie ste spokojný/-á s naším zaobchádzaním s vašimi osobnými údajmi, máte tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

práva jednotlivcov na ochranu osobných údajov v Kalifornii

Pozrite si ich tu.

práva na ochranu osobných údajov globálnych používateľov

Vytvorili sme mechanizmus, ktorý umožní všetkým spotrebiteľom bez ohľadu na región odhlásiť sa z budúceho spracovania a požiadať o vymazanie osobných údajov prostredníctvom nášho portálu spotrebiteľských preferencií. V prípade otázok, ako si uplatniť práva, nás neváhajte kontaktovať na adrese privacy@choreograph.com.

návod na podanie sťažnosti

Ak chcete podať sťažnosť alebo nás chcete kontaktovať, použite časť Kontakt a my sa budeme v maximálnej možnej miere snažiť riešiť všetky sťažnosti alebo obavy, ktoré môžete mať v súvislosti s naším zhromažďovaním a spracovávaním vašich osobných údajov.

Ak si nemyslíte, že sme vaše obavy vyriešili primerane, môžete sa obrátiť na príslušný orgán na ochranu údajov alebo na dozorný orgán v svojej jurisdikcii a podať formálnu sťažnosť.

kontakt

V týchto pravidlách ochrany osobných údajov sme sa snažili byť čo najjasnejší, ale ak niečomu nerozumiete alebo by ste chceli vedieť ďalšie informácie, kontaktujte nás na adrese privacy@choreograph.com, alebo si práva môžete uplatniť prostredníctvom portálu spotrebiteľských preferencií.

V Európskom hospodárskom priestore (EHP) a Švajčiarsku je právnickou osobou zodpovednou za údaje, ktoré spoločnosť Choreograph zhromažďuje, Choreograph Limited. Mimo EHP a Švajčiarska je zodpovednou právnickou osobou Choreograph LLC. Ak ste fyzická osoba s bydliskom v EHP alebo vo Švajčiarsku, mali by ste vedieť, že našu zodpovednú osobu môžete kontaktovať na adrese dpo@Choreograph.com.

Ak máte otázky, pripomienky alebo obavy týkajúce sa týchto pravidiel, môžete nás kontaktovať e-mailom alebo poštou na adrese:

Európa:
Choreograph Limited
DPO@choreograph.com
Choreograph, Sea Containers, 18 Upper Ground, London, SE1 9PT– Attn: Zodpovedná osoba

Mimo Európy:
Choreograph LLC
Privacy@choreograph.com
Choreograph, 3 World Trade Center, 175 Greenwich Street, New York, NY, 10007, USA – Attn: Riaditeľ pre ochranu osobných údajov

zmeny v pravidlách

Upozorňujeme, že vzhľadom na meniaci sa charakter zákonov a predpisov o ochrane osobných údajov, digitálnych technológií a nášho podnikania, môžeme tieto pravidlá ochrany osobných údajov niekedy upraviť. Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov si pravidelne čítajte, aby ste vedeli o všetkých prípadných zmenách (v hornej časti stránky aktualizujeme dátum účinnosti, aby sme vám pomohli zistiť, kedy došlo k zmenám).