global privacy policy (slovak)

Posledná aktualizácia: January 21, 2022

Choreograph je globálna firma so zameraním na dáta a technológie, ktorá klientom poskytuje rôzne marketingové riešenia založené na dátach v rámci celej škály produktov a služieb. Sme spoločnosť WPP a úzko spolupracujeme s ostatnými spoločnosťami z celej siete WPP, vrátane GroupM a jej pobočiek, konkrétne s využitím niektorých technológií a produktov spoločnosti GroupM. Viac informácií o WPP a GroupM nájdete tu.

Účelom týchto pravidiel ochrany osobných údajov je informovať spotrebiteľa o spôsobe, akým môžeme zhromažďovať a spracúvať osobné údaje (niekedy nazývané „osobné údaje“ alebo „informácie umožňujúce identifikáciu jednotlivca“). Týka sa to osobných údajov na internete aj mimo neho, ako je vysvetlené na našom portáli spotrebiteľských preferencií.

Toto sú globálne pravidlá ochrany osobných údajov. Ak k týmto pravidlám pristupujete v rámci EÚ, prečítajte si aj časť Práva jednotlivcov na ochranu osobných údajov v Spojenom kráľovstve, EHP a Švajčiarsku. Ak ste obyvateľom Kalifornie, prečítajte si aj časť Práva jednotlivcov na ochranu osobných údajov v Kalifornii.

Iné pravidlá ochrany osobných údajov

Tieto pravidlá ochrany osobných údajov sa nevzťahujú na osobné údaje zhromaždené pri používaní webovej stránky Choreograph, na adrese www.choreograph.com. Uvedené informácie nájdete tu.

Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako používame vaše osobné údaje pri náborovom procese, pravidlá ochrany osobných údajov pri nábore nájdete tu.

Odporúčame vám, aby ste si prečítali celé pravidlá ochrany osobných údajov. Ak uprednostňujete používanie nižšie uvedených odkazov na obsah, presmerujú vás do jednotlivých sekcií:

***

Naše služby

Táto časť obsahuje informácie o službách, ktoré ponúkame klientom. Našimi „klientmi“ sú podniky, ktoré obchodujú priamo so spotrebiteľmi, napríklad inzerenti, ktorí predávajú tovar a služby spotrebiteľom. Služby neposkytujeme priamo spotrebiteľom. Spolupracujeme priamo s klientmi alebo prostredníctvom zástupcu (napríklad sprostredkovateľ nákupu údajov alebo mediálneho priestoru), ktorý koná v mene klienta.

Klienti využívajú naše služby pri zabezpečovaní účinnej a relevantnej reklamy spotrebiteľom na internete aj mimo neho. Pomáhame inzerentom pochopiť záujmy, preferencie a potreby ich súčasných zákazníkov a nájsť potenciálnych nových zákazníkov vo všetkých mediálnych kanáloch. Naše služby ponúkajú klientom jednotný a ucelený pohľad na ich súčasných a potenciálnych zákazníkov a umožňujú im ponúkať reklamu spotrebiteľom, ktorí by mohli mať záujem o ich výrobky a služby.

Naše „služby“ možno všeobecne rozdeliť do troch kategórií činností: Synchronizácia, skladanie a výkon, ako je opísané nižšie.

Synch… Skladanie… Výkon…
Zapisovanie údajov Obohacovanie údajov Plánovanie
Hygiena údajov Postrehy Aktivácia
Priraďovanie údajov Modelovanie Meranie a nahlasovanie
Rozlíšenie identifikátora Segmentácia
Profilovanie
Simulácia

Opis každej z vyššie uvedených služieb nájdete v časti Účely spracovania.

Naše technológie a produkty

Nižšie uvádzame prehľad produktov a technológií, ktoré používame pri našich službách.

Názov služby Opis služby
Identifikačný graf Identifikačný graf využíva na hľadanie prepojení a vzťahov medzi ľuďmi, miestami a akciami grafické technológie a strojové učenie. Vytvára holistický pohľad na identitu spotrebiteľa kombináciou dátových aktív prvej a tretej strany s cieľom vytvoriť komplexný súbor atribútov o spotrebiteľovi alebo domácnosti (ako sú demografické a psychografické údaje, záujmy, nákupné správanie, postrehy o zdravotnom stave atď.). Umožňuje Choreographu párovať údaje, rozlišovať identifikátory, vytvárať spotrebiteľské prehľady, obohacovať, modelovať a segmentovať služby.
Sieť identifikačných grafov (IDN) Sieť identifikačných grafov je základom identifikačného grafu. Vzťahuje sa na celý rad dátových aktív, z ktorých graf vychádza, vrátane údajov o klientovi od prvej strany, licencovaných údajov tretích strán, ako aj na vlastných dátových aktív Choreographu, ako je opísané nižšie. Patrí sem: Audience Origin; i-Behaviour (USA, Kanada, Spojené kráľovstvo), Conexance (Francúzsko), AmeriLINK (USA) a mPlatform (globálne).
Audience Origin Audience Origin je náš štvrťročný spotrebiteľský prieskum, ktorý prebieha za pomoci dôveryhodných vybraných poskytovateľov na celom svete. Spotrebiteľom kladieme niekoľko otázok na mieru týkajúcich sa ich správania v rámci médií, nákupných kategórií, styčných bodov v médiách, psychografie a demografie, aby sme lepšie chápali ich motiváciu, správanie a postoje. Odpovede na prieskum sa kombinujú (alebo agregujú) s cieľom pochopiť všeobecné postoje spotrebiteľov, a slúžia aj na účely plánovania a nákupu mediálneho priestoru. V niektorých prípadoch nám posielajú aj údaje na úrovni jednotlivých respondentov, ktoré sa použijú na modelovanie a aktiváciu.
Fusion Fushion využíva na obohacovanie a priraďovanie údajov pre klientov pomocou údajov z prieskumov zozbieraných z platformy Audience Origin, ako aj údajov o cieľových skupinách z platformy mPlatform a iných licencovaných zdrojov údajov tretích strán technológie umelej inteligencie.
Strategy Simulator Náš Strategy Simulator pomáha simulovať alebo predpovedať vplyvy zmien v správaní spotrebiteľov a dynamike trhu na podnikanie klienta pomocou syntetických populácií z prieskumných údajov zozbieraných z Audience Origin. Klientom to pomáha progresívne plánovať nákup mediálneho priestoru.
iBehaviour (USA a Kanada) iBehavior je kooperatívna databáza v USA a Kanade, kde môžu členovia spoločenstva prispievať informáciami B2B a B2C o spotrebiteľoch v prospech ostatných členov. Tieto informácie zahŕňajú osobné informácie, ako je meno, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, a informácie o transakcii/nákupe, ako je zakúpený tovar a služby, hodnota transakcie, jej dátum atď. Uvedené údaje zhromažďujú klienti priamo od zákazníkov, ktorí súhlasia so zdieľaním svojich osobných údajov s tretími stranami, ako je napríklad Choreograph, pri nákupoch, registrácii na webovej stránke alebo iným spôsobom. Informácie poskytnuté spoločenstvu umožňujú jeho členom zadávať reklamu (na internete aj mimo neho) na základe minulého nákupného správania a na základe informácií o životnom štýle a geografických a demografických informácií. Choreograph cez spoločenstvo ponúka členom modelovacie služby (na vyhľadávanie potenciálnych nových zákazníkov), reaktivačné a optimalizačné služby (na pomoc pri opätovnom nadviazaní kontaktu so zákazníkmi, ktorí od nich odišli) a na obohacovanie dát (pridávanie dátových premenných do členovho už existujúceho súboru o zákazníkovi)
Conexance (Francúzsko)iBehaviour (Spojené kráľovstvo) Conexance a iBehaviour sú našou kooperatívnou databázou vo Francúzsku a v Spojenom kráľovstve. Choreograph je spracovateľom údajov podľa GDPR konajúcivýlučne na žiadosť členov a v ich mene a spracováva osobné údaje na poskytovanie týchto služieb: modelovacie služby (hľadanie potenciálnych nových zákazníkov), reaktivácia a optimalizácia služieb (pomoc pri opätovnom nadviazaní kontaktu so zákazníkmi, ktorí odišli) a obohacovanie dát (pridávanie dátových premenných do členovho už existujúceho súboru o zákazníkovi). Členom to pomáha viesť marketingové kampane poštou, e-mailom, cez SMS alebo online.
AmeriLINK (USA) AmerLINK je naša databáza spotrebiteľov v USA, ktorá zhromažďuje, uchováva a triedi informácie o spotrebiteľoch a domácnostiach vrátane demografických a psychografických údajov, údajov o zdravotnom stave a pohode, údajov o životných udalostiach, údajov o transakciách/nákupoch a údajov o postoji a finančných ukazovateľoch. Choreograph na základe databázy zákazníkov poskytuje klientom spoločnosti AmeriLINK modelovacie služby, vrátane modelovania podobného vzhľadu, služieb obohacovania dát (pridávanie dátových premenných do existujúceho zákazníckeho súboru), služieb hygieny dát (ako je štandardizácia adries, potláčanie) a služieb požičiavania zoznamov. Sme zaregistrovaní ako dátový maklér v Kalifornii a vo Vermonte.
AmeriLINK Activate Activate je jedným z aktivačných kanálov Choreographu. Klienti môžu používať službu Activate v samoobslužnej alebo spravovanej službe, čo im umožňuje nahrávať údaje prvej strany na platformu, pozerať si ďalšie licencované a majetkové údaje tretích strán a nasmerovať cieľovú skupinu na DSP a sociálne kanály kvôli online aktivácii.
mPlatform [m]PLATFORM je spravodajské riešenie naviazané na publikum, ktoré buduje škálované personalizované spotrebiteľské vzťahy. Zhromažďuje údaje o správaní pri sledovaní médií, aby umožnilo spoločnosti Choreograph vytvoriť si prehľad o záujmoch, preferenciách a životnom štýle spotrebiteľov a vytvoriť ich profily. Tento nástroj používame na to, aby sme klientom ukázali postrehy o spotrebiteľoch, a na modelovanie (vrátane modelovania podobného vzhľadu). mPlatform je zároveň aktivačná platforma, čo nám umožňuje nasmerovať cieľovú skupinu na DSP kvôli aktivácii. Ďalšie informácie o platforme mPlatform nájdete tu.
Proteus Proteus spracováva programové údaje o nákupe z médií vo veľkom. Spracúva, porovnáva a normalizuje údaje na úrovni denníka v rámci všetkých programových aktivít našich pobočiek, čo nám umožňuje ponúkať klientom nasledujúce služby: modelovanie, prehľady, plánovanie mediálneho priestoru a podávanie správ o kampaniach

Informácie, ktoré zhromažďujeme

Zhromažďujeme a používame rôzne informácie, patria sem aj osobné informácie pri poskytovaní našich služieb:

Identifikátory („ID“).

 • Offline identifikátory vrátane celého mena, mobilného telefónneho čísla, telefónneho čísla;
 • online identifikátory vrátane e-mailovej adresy, IP adresy, identifikátorov súborov cookie, identifikátorov zariadení vrátane identifikátorov mobilnej reklamy (MAID), ako je „IDFA“ spoločnosti Apple a identifikátor reklamy Google;
 • vlastné identifikátory Choreographu, ktoré jednoznačne identifikujú spotrebiteľov v prostredí ich vlastnej identity, vrátane „K-LINK“, „ChoreoID“, „[mP]ID“; a
 • ďalšie identifikátory, ktoré môžu pochádzať od tretích strán, vrátane identifikátorov prieskumov alebo panelových identifikátorov spotrebiteľov, ktorí odpovedali na prieskum, alebo identifikátorov zapojených partnerov tretích strán;

údaje o transakciách a nákupoch vrátane kategórií produktov (napr. šperky, oblečenie, spoločenské zvieratá, cestovanie, šport) a podrobnosti o nákupe (napr. počet objednávok, investovaná hodnota, typ platby, spôsob nákupu). Nezhromažďujeme bankové údaje, údaje o kreditnej karte ani iné údaje o finančnom účte. Používame aj modelové údaje o transakciách týkajúce sa pravdepodobnosti alebo „sklonu“ spotrebiteľa ku kúpe konkrétnej značky alebo produktu.

Informácie o zariadení a prehliadači vrátane typu prehliadača a jeho verzie, jazyka prehliadača, operačného systému a typu pripojenia (napr. káblové alebo Wi-Fi).

Informácie o online aktivite vrátane adresy URL stránky (alebo kategórie adresy URL stránky), lokalite/stránke, z ktorej spotrebiteľ prišiel pred zobrazením reklamy, dátume a čase online aktivity, frekvencii návštev stránky, hľadaných výrazoch použitých na stránke a interakcii s reklamou (napr. či kliknete na reklamu).

Demografické údaje vrátane veku, pohlavia, príjmu, rodinného stavu, stavu domácnosti, vzdelania, etnického pôvodu.

Psychografické informácie vrátane záujmov, životného štýlu, postojov, povahových čŕt.

Údaje o polohe vrátane poštovej adresy, IP adresy (ktorá sa skonvertuje na údaje o polohe na úrovni krajiny, regiónu alebo PSČ) a údajov o zemepisnej šírke/dĺžke nehnuteľností/domov (v USA).

Nie všetky informácie uvedené vyššie sa zhromažďujú a používajú vo všetkých regiónoch, v ktorých ponúkame služby. Ak chcete vedieť, ktoré osobné údaje o vás uchovávame, pozrite si náš portál spotrebiteľských preferencií.

Ako používame uvedené informácie

Nižšie uvedená tabuľka opisuje účely, na ktoré pri poskytovaní služieb používame rôzne typy informácií. Podrobnejší opis každého z týchto účelov nájdete v časti Účely spracovania. Okrem nižšie uvedených účelov môžeme použiť všetky zhromažďované informácie alebo ich kombináciu na odhaľovanie alebo predchádzanie podvodom, na ochranu našich zákonných práv a na dodržiavanie zákonov.

Synchronizácia

Typ informácií Ako používame uvedené informácie
Zapisovanie údajov Hygiena údajov Priraďovanie údajov Rozlíšenie identifikátora
Celé meno
Poštová adresa
E-mailová adresa
Telefónne číslo
Online identifikátory vrátane IP adresy, ID súborov cookie, MAID, identifikátorov zariadenia
Identifikátor prieskumu alebo panelu ✓ (potlačenie)
Odpovede na prieskum
Údaje o nákupe a transakciách
Informácie o zariadení a prehliadači
Informácie o aktivite na internete
Informácie o polohe

Skladanie

Typ informácií Ako používame uvedené informácie
Obohacovanie údajov Postrehy Modelovanie Segmentácia Profilovanie Simulácia
Celé meno
Poštová adresa
E-mailová adresa
Telefónne číslo
Online identifikátory vrátane IP adresy, ID súborov cookie, MAID, identifikátorov zariadenia
Identifikátor prieskumu alebo panelu
Odpovede na prieskum
Údaje o nákupe a transakciách
Informácie o zariadení a prehliadači
Informácie o aktivite na internete
Informácie o polohe

Výkon

Typ informácií Ako používame uvedené informácie
Plánovanie Aktivácia Meranie a nahlasovanie
Celé meno
Poštová adresa
E-mailová adresa
Telefónne číslo
Online identifikátory vrátane IP adresy, ID súborov cookie, MAID, identifikátorov zariadenia
Identifikátor prieskumu alebo panelu
Odpovede na prieskum
Údaje o nákupe a transakciách
Informácie o zariadení a prehliadači
Informácie o aktivite na internete
Informácie o polohe

Účely spracovania

Služby Účely spracovania Opis účelov
Synchronizácia Zapisovanie údajov Zapisovanie údajov klienta do dátového prostredia Choreographu alebo do prostredia prázdnej miestnosti hosťovanej treťou stranou.Zapisovanie licencovaných údajov tretích strán do technologických platforiem Choreographu.
Hygiena údajov Čistenie údajov klienta vrátane zlúčenia/vymazania, štandardizácie adresy a potlačenia.
Priraďovanie údajov Priraďovanie údajov klienta spotrebiteľom, ktorí sú v databáze Choreographu.Spájanie offline údajov s online údajmi, ako sú údaje zhromaždené offline (napr. meno, poštová adresa atď.), s online aktivitou alebo online identifikátormi (napr. identifikátor zariadenia, identifikátor súboru cookie atď.).Priraďovanie v rámci rôznych zariadení s cieľom zistiť, či dva alebo viac zariadení patrí tomu istému používateľovi alebo domácnosti
Rozlíšenie identifikátora Vytvorenie klientovho vlastného pohľadu na známych a neznámych zákazníkov.Priradenie jedinečného identifikátora spotrebiteľom vrátane vlastného identifikátora Choreographu.
Skladanie Obohacovanie údajov Rozšírenie klientových údajov pridaním (alebo priložením) údajov o spotrebiteľoch z vlastnej databázy spoločnosti Choreograph
Postrehy Používanie súboru údajov na pochopenie záujmov, motivácií, správania a preferencií spotrebiteľov. Môže to byť na úrovni jednotlivých spotrebiteľov alebo na úrovni súbornej skupiny alebo populácie.
Modelovanie Vytváranie modelov (alebo súboru „pravidiel“), ktoré predpovedajú správanie spotrebiteľov alebo indikujú ich pravdepodobné charakteristiky.
Segmentácia Vytváranie skupín spotrebiteľov (niekedy nazývaných segmenty, publikum alebo zoznamy), ktorí majú rovnaké alebo podobné atribúty, podmienky, potreby alebo preferencie na základe skutočných alebo odvodených informácií.
Profilovanie Označovanie alebo opis spotrebiteľov na základe ich pravdepodobných charakteristík, správania a/alebo demografických údajov, ktoré sa používa pri modelovaní, segmentácii a aktivácii.
Simulácia Testovanie potenciálnych výsledkov marketingu simuláciou správania populácie pomocou údajov o klientoch a údajov Choreographu.
Výkon Plánovanie Plánovanie nákupu mediálneho priestoru naprieč všetkými kanálmi vrátane použitia automatizovaných nástrojov
Aktivácia Poskytovanie cieľových skupín na nákup mediálneho priestoru a sociálnych platforiem pri reklame na internete.Doručenie zoznamov do skladových centier klientov alebo tretích strán pri reklame mimo internetu (napr. pošta, telefón).
Meranie a nahlasovanie Meranie a nahlasovanie účinnosti reklamnej kampane

Informačné zdroje

Informácie získavame z rôznych zdrojov, napríklad:

 • od klientov, ktorí môžu používať naše služby na nahrávanie svojich údajov do našich platforiem a používať naše súbory cookie a pixely na zhromažďovanie údajov o spotrebiteľoch, ktorí navštevujú webové stránky a aplikácie klientov. Ďalšie informácie o súboroch cookie, ktoré používame, nájdete v časti Súbory cookie.
 • Priamo od spotrebiteľov, vrátane spotrebiteľov, ktorí súhlasia s účasťou v našich prieskumoch, a používaním súborov cookie, pixelov alebo podobných internetových technológií vo vlastnostiach webových stránok a aplikácií. Ďalšie informácie o súboroch cookie, ktoré používame, nájdete v časti Súbory cookie.
 • Z rôznych častí našej firmy. Používame napríklad informácie o transakciách, ktoré poskytli členovia spolupracujúcich firiem (i-Behaviour a Conexance), a konvertujeme ich do všeobecných kategórií produktov, napr. „Dámske oblečenie“ a „Nedávno“, „Frekvencia“ a „Peňažné“ metriky, ako je dátum poslednej objednávky dámskeho oblečenia, počet objednávok dámskeho oblečenia za posledných 12 mesiacov, celková investovaná suma a priemerná hodnota výdavkov na dámske oblečenie za posledných 12 mesiacov atď.
 • Z verejných záznamov, ak sú v niektorých krajinách k dispozícii, ako sú pracovné a rekreačné licencie (napr. rybárske lístky), poštové záznamy (na štandardizáciu adries), zoznamy potlačených adries (napr. registre čísel, ktoré si neprajú telefonáty) a sčítacie záznamy.
 • Od dôveryhodných tretích strán. Niektorí z týchto partnerov môžu kombinovať údaje z rôznych zdrojov.

Súbory cookie

V tejto časti opisujeme súbory cookie, ktoré používame pri poskytovaní služieb klientom, a to aj na účely reklamy založenej na záujmoch alebo správaní. Patria sem súbory cookie, ktoré možno vložiť do prehliadača pri návšteve webových aktív našich klientov alebo webových aktív, ktoré zobrazujeme v reklamách klientov. O súboroch cookie, ktoré používame na našej firemnej webovej stránke, sa dočítate v našich pravidlách používania webových stránok.

Súbor cookie je malý alfanumerický textový súbor uložený do prehliadača webovou stránkou alebo reklamným serverom tretej strany alebo inou treťou stranou, ktorý umožňuje, aby webová lokalita alebo tretia strana rozpoznala prehliadač a zapamätala si určité informácie o používateľovi. Naše cielené súbory cookie sa nazývajú „mookies“ a fungujú na našej doméne mookie1.com. Sú to trvalé súbory cookie (čo znamená, že sú uložené až do uplynutia ich platnosti alebo do zmazania/odstránenia používateľom), ktoré obsahujú jedinečné náhodne vygenerované hodnoty umožňujúce našim službám rozlišovať prehliadače a zariadenia, a sú priradené k určitým informáciám o používateľovi. Súbory cookie mookie spolu s informáciami o používateľovi sa používajú pri poskytovaní našich služieb, a to aj na záujmovo orientovanú reklamu.

Nasledujúca tabuľka obsahuje informácie o našich súboroch cookie mookie.

Názov súboru cookie Spôsobilosť súboru cookie Informácie uchovávané v súbore cookie Skončenie platnosti od posledného obnovenia (dni)
Zacielenie (údaje o klientoch) Zacielenie a optimalizácia (údaje o používateľoch) Nahlasovanie, prisudzovanie a bezpečnosť
id Y Y Y Jedinečné sériové číslo 395 dní
ov N N Y Jedinečný identifikátor 395 dní
mdata Y N N Jedinečné sériové číslo, vytvorenie časovej značky, verzia súboru cookie 395 dní
syncdata_<PARTNER> Y N N Jedinečné sériové číslo, vytvorenie časovej značky, identifikátor návštevníka partnera údajov 10 dní

V prostredí aplikácie sa zariadeniu priradí reklamný identifikátor (namiesto cookieID). Ide o alfanumerický identifikátor sprístupnený platformou alebo operačným systémom (napríklad Apple iOS alebo Google Android), ktorý vývojárom aplikácií a tretím stranám umožňuje rozpoznať konkrétne zariadenie v prostredí aplikácie a priradiť určité informácie o používateľovi. Medzi príklady reklamných identifikátorov patria mobilné reklamné identifikátory (MAID), ako napríklad „IDFA“ spoločnosti Apple a reklamný identifikátor spoločnosti Google. Reklamný identifikátor sa s ním zhromažďovanými informáciami o používateľovi používa pri našich službách, a to aj na záujmovo orientovanú reklamu.

Ako zdieľame informácie

Zdieľanie informácií pri poskytovaní služieb

Klienti: Informácie opísané v tomto oznámení o ochrane osobných údajov používame na služby pre našich klientov (alebo zástupcov konajúcich v mene klientov), čo môže zahŕňať zdieľanie, udeľovanie licencií alebo povolenie klientského prístupu k informáciám. V databáze spoločenstva (i-Behaviour a Conexance) zdieľame informácie s participujúcimi členmi, ako aj s ostatnými oddeleniami Choreographu (pozri časť Zdroje informácií, kde sa opisuje, ako získavame informácie z iných častí firmy).

Interné spoločnosti skupiny: Informácie interne zdieľame aj so spoločnosťami skupiny WPP a GroupM a ich pobočkami, medzi ktoré patria Mindshare, MediaCom, Wavemaker, Essence, m/SIX, Xaxis, Finecast a CMI.

Poskytovatelia služieb: Informácie zdieľame aj s poskytovateľmi tretích strán, ktorí poskytujú služby a funkcie v našom mene a/alebo v mene našich klientov, ako sú spoločnosti, ktoré zodpovedajú za reklamu vrátane platforiem na strane dopytu, reklamných sietí, reklamných výmen a reklamných serverov, ako aj skladových centier pre marketingové kampane mimo internetu, poskytovateľov zapojených do technologickej alebo zákazníckej podpory, prevádzok, webového alebo dátového hostingu/ukladania, fakturácie, účtovníctva, bezpečnosti, marketingu, správy údajov, overovania, zlepšovania alebo hygieny, alebo ktorí nám inak pomáhajú poskytovať, rozvíjať, udržiavať a zlepšovať služby a produkty.

Zdieľanie informácií na právne účely

Osobné údaje môžeme zdieľať s tretími stranami (vrátane orgánov činných v trestnom konaní, audítorov a regulačných orgánov) s cieľom:

 • dodržiavať právny postup alebo vyšetrovanie regulačnými orgánmi (napr. predvolanie alebo súdny príkaz);
 • presadzovať podmienky poskytovania služby, pravidlá ochrany osobných údajov alebo iné zmluvy s vami vrátane preverovania ich možného porušenia;
 • reagovať na tvrdenia, že obsah porušuje práva tretích strán;
 • chrániť práva, majetok alebo osobnú bezpečnosť nás, našej platformy, klientov, zástupcov a pridružených spoločností, jej používateľov a/alebo verejnosti. Podobne môžeme poskytovať informácie iným spoločnostiam a organizáciám (vrátane orgánov činných v trestnom konaní) na ochranu pred podvodmi, prevenciu pred spamom/škodlivým softvérom a na podobné účely.

Zdieľanie informácií na firemné účely

Prenos údajov pri zmene riadenia: Ak nás alebo všetky či v zásade všetky aktíva našej spoločnosti získa iná spoločnosť prostredníctvom konsolidácie, zlúčenia, kúpy alebo inej transakcie, vyhradzujeme si právo previesť všetky informácie (vrátane informácií, ktoré ste nám možno poskytli prostredníctvom stránky „kontakt“), ktoré máme v držbe alebo sú pod našou kontrolou, na nadobúdateľa a tieto informácie môže použiť pri svojej činnosti.

Zdieľanie informácií pri firemnej transakcii: Osobné údaje môžeme zdieľať aj v prípade významnej korporátnej transakcie, okrem iného vrátane fúzie, investície, akvizície, reorganizácie, konsolidácie, konkurzu, likvidácie alebo predaja niektorých alebo všetkých našich aktív alebo na hĺbkovú kontrolu spojenú s takouto transakciou.

Bezpečnosť údajov

Ochrana osobných údajov spotrebiteľov je pre nás veľmi dôležitá, čo znamená, že dbáme na bezpečnostné opatrenia a venujeme im osobitnú pozornosť, aby sme informácie ochránili pred narušením ich ochrany. Dodržiavame štandardy odvetvia na ochranu proti neoprávnenému prístupu, uchovávaniu a sprístupneniu informácií. Patria sem fyzické, elektronické a riadiace činnosti na ochranu integrity informácií, prístupu k nim a ich využívaniu.

Choreograph uznáva dôležitosť komplexného programu zabezpečenia údajov a potrebu zaistiť, aby sa nami spracúvané údaje uchovávali presne a bezpečne. Na ochranu informácií, ktoré máme k dispozícii, používame technické, organizačné a administratívne opatrenia. Na ochranu pred neoprávneným použitím alebo zmenou údajov používame viaceré vrstvy zabezpečenia, ktoré kombinujú najmodernejšiu ochranu firewallu, prísne kontrolovaný prístup a iné bezpečnostné opatrenia.

Medzinárodný prenos osobných údajov

Spoločnosť Choreograph je globálna firma, ktorá poskytuje služby klientom vo viacerých regiónoch a krajinách.

Ak je to možné, v závislosti od lokality spotrebiteľa, uchovávame osobné údaje lokálne, napríklad v EÚ (pre EMEA a Veľkú Britániu), na Taiwane, v Singapure a Číne (pre APAC) a v USA (pre Severnú Ameriku).

Osobné informácie však možno budeme musieť preniesť mimo týchto miest v nasledujúcich situáciách:

 • keď sme povinní preniesť informácie klientom alebo poskytovateľom služieb na iné miesta, ako je miesto, kde sú údaje uložené;
 • keď naše technické alebo podporné tímy potrebujú „prístup“ (vrátane vzdialeného prístupu) k osobným informáciám mimo lokality, kde sídlia, aby mohli budovať, udržiavať a/alebo monitorovať naše systémy a platformy;
 • ak máme tím zložený z viacerých oddelení alebo pobočiek poskytujúci služby, a ktorý môže sídliť na rôznych miestach a musí spracovať osobné údaje z rôznych miest;

keď sa pri medzinárodných prenosoch staráme, aby boli v súlade so všetkými platnými miestnymi zákonmi o ochrane údajov a súkromia.

Členstvo v odborných združeniach

Spoločnosť Choreograph je aktívny člen odborných združení, ktoré riadia pravidlá týkajúce sa ochrany osobných údajov spotrebiteľov na internete v súvislosti s internetovou reklamou vrátane: Network Advertising Initiative (NAI), Digital Advertising Alliance (DAA), European Digital Advertising Alliance (eDAA) a IAB Transparency and Consent Framework (IAB TCF). Choreograph pracuje v súlade s etickými kódexmi NAI, samoregulačnými zásadami DAA a zásadami IAB TCF. Sme presvedčení, že tieto kódexy a zásady pomáhajú chrániť osobné údaje spotrebiteľov.

Navštívte náš portál spotrebiteľských preferencií, kde nájdete ďalšie informácie o tom, ako si uplatniť práva na ochranu osobných údajov prostredníctvom mechanizmov na zrušenie odberu NAI a DAA.

Plne podporujeme snahu digitálneho reklamného odvetvia na zvýšenie transparentnosti v súvislosti so záujmovo orientovanou reklamou využívajúcou zdravotné segmenty. Viac informácií o štandardných a vlastných segmentoch záujmov založených na informáciách týkajúcich sa zdravotného stavu alebo záujmoch, ktoré môžeme použiť na záujmovo orientovanú reklamu, nájdete tu.

Portál spotrebiteľských preferencií

Spoločnosť Choreograph sa zaväzuje ponúkať riešenia na ochranu osobných údajov klientov a začleniť ich ochranu do prevedenia našich produktov a služieb. Berieme ohľad na kontrolu, ktorú by ste mali mať vo vzťahu k rozhodnutiam o tom, ako používame vaše osobné údaje. Toto preferenčné centrum sme vytvorili tak, aby ste si mohli jednoducho a transparentne uplatniť práva podľa nariadení o ochrane osobných údajov.

Chceme vás čo najlepšie informovať, aby ste sa mohli informovane rozhodnúť. Prostredníctvom tohto portálu si môžete uplatniť práva viacerými spôsobmi. Rôzne spôsoby budú závisieť od krajiny, v ktorej žijete, a od typu údajov, ktoré o vás uchovávame.

Vzhľadom na povahu služieb, ktoré poskytujeme klientom, zaobchádzame s vašimi online a offline údajmi odlišne. Ďalšie informácie o našich službách nájdete v časti o ochrane osobných údajov Naše služby. Portál spotrebiteľských preferencií môžete použiť na uplatnenie svojich práv vo vzťahu k offline aj online údajom. Na vašu žiadosť sa pokúsime odpovedať čo najskôr, v každom prípade v rámci lehôt požadovaných na základe zákonov o ochrane osobných údajov vo vašej krajine.

VAŠE DIGITÁLNE INFORMÁCIE

Vytvorili sme pre vás používateľsky prívetivý portál, pomocou ktorého môžete kontrolovať naše používanie vašich digitálnych údajov. Ide o údaje, ktoré o vás zhromažďujeme na internete a ktoré môžu zahŕňať online identifikátor, informácie o zariadení a prehliadači, informácie o aktivite na internete a údaje o polohe (opis týchto typov údajov nájdete v časti x). Typ digitálnych údajov, ktoré zhromažďujeme, sa môže meniť v závislosti od toho, kde sa nachádzate, pretože všetky služby neposkytujeme vo všetkých regiónoch. Ak chcete vedieť viac o tom, ktoré digitálne údaje o vás uchovávame a ako ich môžete spravovať, kliknite sem.

Ak sa však nachádzate v Číne, pošlite e-mail na adresu privacy@choreograph.com, aby ste mohli spravovať svoje údaje a uplatňovať si práva.

VAŠE ÚDAJE MIMO INTERNETU

Nasledujúce formuláre možno použiť na pochopenie dodatočných údajov, ktoré o vás uchovávame nad rámec digitálnych informácií, čo môže zahŕňať osobné údaje, ako je meno, telefónne číslo a poštová adresa. Typ údajov mimo internetu, ktoré zhromažďujeme, sa môže meniť v závislosti od toho, kde sa nachádzate, pretože všetky služby neposkytujeme vo všetkých regiónoch. Ak chcete vedieť viac o tom, aké údaje mimo internetu o vás uchovávame a ako ich môžete spravovať, kliknite sem.

AKO POUŽÍVAME ÚDAJE NA OVERENIE TOTOŽNOSTI

Pred uvedením údajov vás môžeme požiadať o poskytnutie dokladu totožnosti s fotkou na overenie totožnosti. Robíme to preto, aby sme zaistili poskytnutie výhradne vašich údajov a ochránili vás pred nezákonným prístupom tretích strán. Vašu identifikáciu nebudeme zdieľať ani používať v žiadnej z našich služieb ani na iný účel, len na overenie totožnosti.

INÉ SPÔSOBY UPLATNENIA PRÁV

V prostredí prehliadača môžete odmietnuť alebo odstrániť súbory cookie nasledujúcimi spôsobmi:

 • úpravou nastavení prehliadača tak, aby odmietol alebo odstránil súbory cookie podľa pokynov uvedených v nastaveniach. Ďalšie informácie o tom, ako to urobiť, sú k dispozícii tu.
 • Úpravou nastavení súborov cookie na úrovni vlastníka webovej stránky. Tieto možnosti sa môžu líšiť v závislosti od vlastníka webovej stránky.
 • Odhlásením zo záujmovo orientovanej reklamy prostredníctvom programu Digital Advertising Alliance (DAA) „YourAdChoices“ pre webové prostredia, k dispozícii tu:
  – Pre USA – https://aboutcookies.orgaboutads.info/choices/
  – Pre Kanadu – https://youradchoices.ca/en/tools
  – Pre Európu a Spojené kráľovstvo – https://youronlinechoices.com/ (kliknutím na odkaz „Možnosti reklamy“ po výbere miesta, kde sa nachádzate)

Sledovanie reklám môžete obmedziť aj v mobilných aplikáciách a aplikácii zariadení Over The Top (OTT) pripojených k reklamnému identifikátoru nasledujúcimi spôsobmi.

 • Prejdením do nastavení ochrany osobných údajov v mobilnom zariadení a/alebo zariadení OTT TV a výberom možnosti „Obmedzenie sledovania reklamy“ zastavíte záujmovo orientovanú reklamu prostredníctvom príslušného reklamného identifikátora. Poznámka: Najúčinnejšie a najaktuálnejšie metódy odhlásenia zo záujmovo orientovanej reklamy prostredníctvom zariadení nájdete v návodoch od ich výrobcov.
 • Odhlásenie zo záujmovo orientovanej reklamy prostredníctvom programu DIgital Advertising Alliance (DAA) „YourAdChoices“ pre webové prostredia je k dispozícii tu:
  – Pre USA – https://youradchoices.com/control
  – Pre Kanadu – https://youradchoices.ca/en/tools

Práva jednotlivcov na ochranu osobných údajov v Spojenom kráľovstve, EHP a Švajčiarsku

Máte právo na prístup, aktualizáciu, zmenu, vymazanie, obmedzenie používania alebo vyžiadanie kópie svojich osobných údajov v ľahko čitateľnom formáte. Za určitých okolností môžete tiež požiadať o prenos svojich osobných údajov na tretiu stranu a o právo namietať voči ich použitiu na marketingové účely. Ak sa spracovanie vašich osobných údajov zakladá na vašom súhlase, máte tiež právo kedykoľvek ho odvolať. Upozorňujeme, že odvolanie súhlasu neovplyvní zákonnosť nášho spracovania vašich osobných údajov pred jeho odvolaním.

Ak si chcete uplatniť niektoré z týchto práv, použite náš portál spotrebiteľských preferencií alebo nám pošlite e-mail na adresu privacy@choreograph.com.

Ak nie ste spokojný/-á s naším zaobchádzaním s vašimi osobnými údajmi, máte tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

Práva jednotlivcov na ochranu osobných údajov v Kalifornii

Kliknite sem.

Práva na ochranu osobných údajov globálnych používateľov

Vytvorili sme mechanizmus, ktorý umožní všetkým spotrebiteľom bez ohľadu na región odhlásiť sa z budúceho spracovania a požiadať o vymazanie osobných údajov prostredníctvom nášho portálu spotrebiteľských preferencií. V prípade otázok, ako si uplatniť práva, nás neváhajte kontaktovať na adrese privacy@choreograph.com.

Návod na podanie sťažnosti

Ak sa chcete sťažovať alebonás chcete kontaktovať, použite časť Kontakt a my sa budeme v maximálnej možnej miere snažiť riešiť všetky sťažnosti alebo obavy, ktoré môžete mať v súvislosti s naším zhromažďovaním a spracovávaním vašich osobných údajov.

Ak si nemyslíte, že sme vaše obavy vyriešili primerane, môžete sa obrátiť na príslušný orgán na ochranu údajov alebo na dozorný orgán v svojej jurisdikcii a podať formálnu sťažnosť.

Kontakt

V týchto pravidlách ochrany osobných údajov sme sa snažili byť čo najjasnejší, ale ak niečomu nerozumiete alebo by ste chceli vedieť ďalšie informácie, kontaktujte nás na adrese privacy@choreograph.com, alebo si práva môžete uplatniť prostredníctvom portálu spotrebiteľských preferencií.

V Európskom hospodárskom priestore (EHP) a Švajčiarsku je právnickou osobou zodpovednou za údaje, ktoré spoločnosť Choreograph zhromažďuje, Choreograph Limited. Mimo EHP a Švajčiarska je zodpovednou právnickou osobou Choreograph LLC. Ak ste fyzická osoba s bydliskom v EHP alebo vo Švajčiarsku, mali by ste vedieť, že našu zodpovednú osobu môžete kontaktovať na adrese dpo@Choreograph.com.

Ak máte otázky, pripomienky alebo obavy týkajúce sa týchto pravidiel, môžete nás kontaktovať e-mailom alebo poštou na adrese:

Európa:
Choreograph Limited
DPO@choreograph.com
Choreograph, Sea Containers, 18 Upper Ground, London, SE1 9PT– Attn: Zodpovedná osoba

Mimo Európy:
Choreograph LLC
Privacy@choreograph.com
Choreografia, 3 World Trade Center, 175 Greenwich Street, New York, NY, 10007, USA – Attn: Riaditeľ pre ochranu osobných údajov

Zmeny v pravidlách

Upozorňujeme, že vzhľadom na meniaci sa charakter zákonov a predpisov o ochrane osobných údajov, digitálnych technológií a nášho podnikania, môžeme tieto pravidlá ochrany osobných údajov niekedy upraviť. Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov si pravidelne čítajte, aby ste vedeli o všetkých prípadných zmenách (v hornej časti stránky aktualizujeme dátum účinnosti, aby sme vám pomohli zistiť, kedy došlo k zmenám).

Príloha A: Segmenty súvisiace so zdravotným stavom

Popis skupiny
Verejné informácie Citlivé informácie
Bolesti  ADHD/ADD
Akné  Lieky na ADHD/ADD
Najpravdepodobnejšie alergie  Alzheimerova choroba
Alergia a dutiny  Antidepresívum
Lieky na alergiu  Úzkosť
Alergici  Porucha pozornosti
Arterioskleróza  Bipolárna porucha
Artritída  Rakovina prsníka
Lieky na artritídu  Rakovina
Astma  Rakovina hrubého čreva
Lieky na astmu  Depresia
Mykóza  Erektilná dysfunkcia
Bolesť chrbta  Rakovina prostaty
Zápal močového mechúra
Hraničný diabetes
Vyšetrenie prsníkov
Bronchitída
Opatrovateľ v domácnosti
Karpálny tunel
Šedý zákal
Chronická bronchitída
Chronická bolesť
Opary
Používatelia kontaktných šošoviek
Lupiny
Poruchy chrupu
Ochorenie chrupu
Zubné protézy
Diabetes
Diabetes – diéta/liečba cvičením
Diabetes – liečba inzulínom
Diabetes – perorálne lieky
Diabetes – iné liečebné metódy
Diabetes – typ 2/počiatočné štádium u dospelých
Dodržiavanie diéty
Poruchy trávenia
Poruchy tráviaceho systému
Syndróm suchého oka
Ekzém
Cvičenie
Očkovanie proti chrípke
Potravinové alergie
Ochorenie nôh
Pravidelná kontrola
Nadúvanie a plynatosť
Refluxová choroba pažeráka
Zápal ďasien
Glaukóm
Glukofágový liek
Vypadávanie vlasov
Bolesti hlavy
Zdravotný stav – zlý
Zmena životného štýlu – pravdepodobná
Zmena životného štýlu – nemenná
Načúvací strojček
Strata sluchu
Ochorenie srdca
Lieky na pálenie záhy
Pacienti s pálením záhy/prekysleným trávením
Hemoroidy
Vysoký krvný tlak
Vysoké BMI
Vysoký cholesterol
Vysoký cholesterol – diéta/cvičenie
Vysoký cholesterol – lieky na predpis
Vysoký cholesterol a krvný tlak
Liek Imitrex
Nespavosť
Ochorenie kĺbov/chrbtice
Ochorenie obličiek
Problémy s obličkami
Laktózová intolerancia
Laserová korekcia zraku
Liek Lipitor
Mamografia
Ťažkosti s platbou za lekársku starostlivosť
Výhody nemocenského poistenia
Doplnkové nemocenské poistenie
Migrény
Problémy s mobilitou a asistencia
Ústna dutina a chrup
Viacerí lekári
Plesňové ochorenie nechtov
Senná nádcha
Bez zdravotného poistenia
Bez lekárskej starostlivosti
Žiadna nedávna kontrola
Obezita
Osteoartróza
Osteoporóza
Celkový zdravotný stav – zlý
Bolesť
Fyzický stav – zlý
Pneumokoková vakcína
Problémy s prostatou
PSA test
Psoriáza
Prestať fajčiť
Respiračné ochorenie
Reumatoidná artritída
Zlý životný štýl
Jazva
Bezpečnostné pásy
Sínusitída
Pokožka
Podráždená pokožka alebo vyrážky
Spánok
Fajčiar
Test stolice
Očkovanie proti tetanu
Močové cesty/črevá
Poruchy zraku
Starostlivosť o zrak/stav zraku
Hmotnosť
Schudnutie
Invalidný vozík

Príloha B Segmenty podľa politickej príslušnosti

Opis skupiny
Politická príslušnosť: Demokrat
Politická príslušnosť: Republikán
Politická príslušnosť: Nezávislý

the forrester wave report – q2 2022