global privacy policy (tagalog)

Huling binago: January 21, 2022

Ang Choreograph ay isang pandaigdigang data and technology business na nagbibigay ng iba’t ibang mga solusyon ng data driven marketing sa mga kliyente sa buong hanay ng mga produkto at serbisyo nito. Kami ay isang kumpanya ng WPP at mahigpit kaming nakikipagtulungan sa iba pang mga kumpanya sa buong WPP network, kabilang ang GroupM at mga ahensya nito, at partikular naming ginagamit ang ilang teknolohiya at produkto ng GroupM. Para sa higit pang impormasyon tungkol sa WPP at GroupM, mag-click dito.

Ang layunin ng patakaran sa pagkapribado na ito ay upang mabigyan ka, ang consumer, ng impormasyon sa kung paano namin maaaring kolektahin at gamitin ang iyong personal na impormasyon (minsan ay tinatawag na “personal data” o “personal na makikilalang impormasyon”). Sinasakop nito ang parehong online at offline na personal na impormasyon gaya ng ipinaliliwanag sa aming Consumer Preference Portal.

Ito ay isang pandaigdigang patakaran sa pagkapribado. Kung ina-access mo ang patakarang ito mula sa EU pakibasa rin ang seksyon tungkol sa Mga Karapatan sa Pagkapribado ng Mga Indibidwal sa UK, EEA at Switzerland. Kung ikaw ay isang residente ng California pakibasa rin ang seksyon tungkol sa Mga Karapatan sa Pagkapribado ng Mga Indibidwal sa California.

Iba pang patakaran sa pagkapribado

Hindi sakop ng patakaran sa pagkapribado na ito ang personal na impormasyong kinokolekta habang ginagamit ang website ng Choreograph sa www.choreograph.com. Makikita ang impormasyong ito rito.

Kung gusto mong malaman kung paano ginamit ang personal na impormasyon mo sa proseso ng recruitment, makikita mo ang patakaran sa pagkapribado ng recruitment dito.

Hinihikayat ka naming basahin ang buong patakaran sa pagkapribado, gayunpaman, kung mas gugustuhin mong gamitin ang mga link ng content sa ibaba, dadalhin ka ng mga ito sa mga indibidwal na seksyon:

***

Ang Aming Mga Serbisyo

Ang seksyong ito ay nagbibigay ng impormasyon tungkol sa mga serbisyong inaalok namin sa aming Mga Kliyente. Ang aming “Mga Kliyente” ay mga negosyong direktang nakikipagtransaksyon sa mga consumer, tulad ng mga advertiser na nagbebenta ng kanilang mga produkto at serbisyo sa mga consumer. Hindi namin direktang inaalok ang aming mga serbisyo sa mga consumer. Direkta kaming nakikipagtulungan sa Mga Kliyente, o sa pamamagitan ng isang agent (tulad ng isang data o media buying agent) na kumikilos sa ngalan ng isang Kliyente.

Ginagamit ng aming Mga Kliyente ang aming mga serbisyo para matulungan silang maghatid ng epektibo at makabuluhang pagpapatalastas online at offline sa mga consumer. Tinutulungan namin ang mga advertiser na maunawaan ang mga kasalukuyang interes, kagustuhan, at pangangailangan ng mga customer nila, at tinutulungan namin silang makahanap ng mga bagong prospect na customer sa lahat ng media channel. Ang aming mga serbisyo ay nagbibigay sa Mga Kliyente ng nagkakaisa at pangkabuuang pagtingin sa mga kasalukuyan at prospect nilang customer, at pinahihintulutan nito silang maghatid ng pagpapatalastas sa mga consumer na mas malamang na maging interesado sa kanilang mga produkto at serbisyo.

Ang aming “Mga Serbisyo” ay malawakang mailalarawan sa tatlong kategorya ng mga aktibidad: Mag-Sync, Mag-Compose at Mag-Perform, gaya ng dagdag na inilalarawan sa ibaba.

I-Sync… Mag-compose… Isagawa…
Data onboarding Data enrichment Pagpaplano
Data Hygiene Mga Kaalaman Activating
Data Matching Modelling Pagsusukat at Pag-uulat
Pagresolba ng ID Segmenting
Profiling
Simulating

Para sa paglalarawan ng bawat isa sa mga serbisyong nakalista sa itaas, pakitingnan ang Mga layunin ng pagpoproseso.

Ang aming mga teknolohiya at produkto

Nasa ibaba ang pangkalahatang impormasyon tungkol sa mga produkto at teknolohiyang ginagamit namin para maibigay ang aming Mga Serbisyo.

Pangalan ng Serbisyo Paglalarawan ng Serbisyo
ID Graph Gumagamit ang Identity Graph ng mga teknolohiya ng graph at machine learning para matuklasan ang mga koneksyon at ugnayan sa pagitan ng mga tao, lugar, at aksyon. Nagbibigay ito ng pangkabuuang pagtingin sa pagkakakilanlan ng isang consumer sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng mga data asset ng 1st at 3rd party upang makapagbigay ng komprehensibong hanay ng mga katangian tungkol sa isang consumer o pamamahay (tulad ng demographics, psychographics, mga interes, mga kaugalian sa pamimili, pag-unawa sa kalusugan atbp). Pinahihintulutan nito ang Choreograph na magbigay ng mga serbisyong pagtutugma ng data, resolusyon ng ID, pag-unawa sa consumer, enrichment, modelling, at segmenting.
ID Graph Network (IDN) Ang Identity Graph Network ay ang pundasyon ng Identity Graph. Tinutukoy nito ang iba’t ibang data asset na pumapasok sa graph, kabilang ang first party data ng Kliyente, third party licensed data, at mga pag-aaring data asset ng Choreograph, gaya ng inilalarawan pa sa ibaba, kabilang ang: Audience Origin; i-Behaviour (US, Canada, UK), Conexance (France), AmeriLINK (US), at mPlatform (Global)..
Audience Origin Ang Audience Origin ay ang aming survey sa consumer kada tatlong buwan, na pinagagana sa pamamagitan ng aming mga mapagkakatiwalaang panel provider sa buong mundo. Nagtatanong kami sa mga consumer nang partikular tungkol sa kanilang pag-uugali sa media, pagbili ng mga kategorya, mga media touchpoint, psychographics at demographics para mas maunawaan ang kanilang mga motibasyon, pag-uugali, at saloobin. Pinag-iisa ang mga sagot sa survey (o pinagsasama-sama) para maunawaan ang mga pangkalahatang saloobin ng consumer, at para din sa layunin ng pagpaplano at pagbili ng media. Sa ilang kalagayan, nakakatanggap din kami ng data sa antas ng indibidwal na respondent para gamitin sa modelling at activation.
Fusion Gumagamit ang Fusion ng mga teknolohiyang AI para makapagbigay ng mga serbisyong data enrichment at pagtutugma ng data para sa aming Mga Kliyente gamit ang survey data na nakokolekta mula sa Audience Origin, at audience data mula sa mPlatform at iba pang lisensyadong third-party data sources.
Strategy Simulator Ang aming Strategy Simulator ay tumutulong na i-simulate o hulaan ang mga epekto ng mga pagbabago sa pag-uugali ng consumer at pagbabago-bago ng merkado sa negosyo ng kliyente, gamit ang mga sintetikong populasyon mula sa survey data na nakokolekta mula sa Audience Origin. Nakakatulong ito sa aming Mga Kliyente na planuhin ang pagbili nila ng media sa paraang abanteng mag-isip.
iBehaviour (US & Canada) Ang iBehavior ay isang cooperative database sa US at Canada kung saan maaaring i-ambag ng mga miyembro ng cooperative ang impormasyon ng kanilang B2B at B2C tungkol sa kanilang mga consumer, para sa benepisyo at paggamit ng iba pang miyembro. Kabilang sa impormasyong ito ang personal na impormasyon tulad ng pangalan, address, email address, numero ng telepono, kasama ang impormasyon ng transaksyon/pagbili tulad ng mga produkto at serbisyong binili, halaga ng transaksyon, petsa ng transaksyon, atbp. Ang data na ito ay direktang kinokolekta ng aming Mga Kliyente sa kanilang mga customer kapag sila ay bumibili, nagpaparehistro sa isang website o sa ibang paraan, at sumasang-ayon na ibahagi ang kanilang personal na impormasyon sa mga third party, tulad ng Choreograph. Ang impormasyong inaambag sa cooperative ay nagpapahintulot sa mga miyembro na magpatalastas (online at offline) sa mga consumer batay sa kanilang nakaraang kaugalian sa pagbili kasama ng iba pang impormasyon sa estilo ng pamumuhay, geographic, at demographic na impormasyon. Sa pamamagitan ng cooperative, nagbibigay ang Choreograph sa mga miyembro ng mga serbisyong modelling (para makahanap ng mga prospect na bagong customer), serbisyong reactivation at optimization (para makatulong sa muling pag-ugnay sa mga nag-lapse na customer), at data enrichment (pag-uugnay ng data variables sa umiiral na customer file ng miyembro)
Conexance (France)iBehaviour (UK) Ang Conexance at iBehaviour ay ang aming cooperative database sa France at UK, ayon sa pagkakabanggit. Ang Choreograph ay isang data processor sa ilalim ng GDPR na eksklusibong kumikilos sa kahilingan ng mga miyembro nito at sa ngalan nila, upang magproseso ng personal na impormasyon para maibigay ang mga sumusunod na serbisyo: mga serbisyong modelling (para makahanap ng mga prospect na bagong customer), serbisyong reactivation at optimization (para makatulong sa muling pag-ugnay sa mga nag-lapse na customer), at data enrichment (pagsasama ng data variables sa umiiral na customer file ng miyembro). Nakakatulong ito sa mga miyembro na isagawa ang mga marketing campaign nito sa pamamagitan ng koreo, email, SMS o online.
AmeriLINK (US) Ang AmeriLINK ay ang aming pag-aaring consumer database sa US, na nangongolekta, nag-iimbak, at nag-oorganisa ng impormasyon tungkol sa mga consumer at pamamahay, kabilang ang demographic at psychographic data, data ng kalusugan at kapakanan, data ng mga kaganapan sa buhay, data ng transaksyon/pagbili, data ng saloobin, at mga tagapagpahiwatig ng pinansya. Gamit ang aming consumer database, nagbibigay ang Choreograph sa mga kliyente ng AmeriLINK ng mga serbisyong modelling, kabilang ang look-a-like modelling, serbisyong data enrichment (pagsasama ng data variables sa umiiral na customer file ng kliyente), serbisyong data hygiene (tulad ng address standardization, suppression) at serbisyong list rental. Nakarehistro kami bilang data broker sa California at Vermont.
AmeriLINK Activate Ang Activate ay isa sa mga activation channel ng Choreograph. Maaaring gamitin ng mga Kliyente ang Activate bilang self-service o managed service, na magpapahintulot sa mga Kliyente na mag-upload ng kanilang first party data sa platform, ma-access ang mga karagdagang lisensyado at pag-aaring data ng third party, at magtulak ng mga audience sa DSP at mga social channel para i-activate online.
mPlatform Ang [m]PLATFORM ay isang audience intelligence solution na malawakang nagbubuo ng mga personalisadong relasyon sa mga consumer. Nangongolekta ito ng data tungkol sa kaugalian sa paggamit ng media para mapahintulutan ang Choreograph na makakuha ng mga kaalaman tungkol sa mga interes, kagustuhan, at estilo ng pamumuhay ng mga consumer, at makagawa ng mga profile ng consumer. Ginagamit namin ang tool na ito upang makapagbigay sa aming mga Kliyente ng mga kaalaman tungkol sa mga customer, at ng modelling (kabilang ang look-a-like modelling). Ang mPlatform ay isa ring activation platform, na nagpapahintulot sa aming magtulak ng mga audience sa DSP para ma-activate. Tumingin dito para sa higit pang impormasyon tungkol sa mPlatform.
Proteus Ang Proteus ay maramihang nagpoproseso ng programmatic data mula sa pagbili ng media. Nagpapasok, nagtutugma, at nagnonormalisa ito ng log level data sa programmatic activity ng lahat ng aming mga ahensya, na nagpapahintulot sa aming ibigay ang mga sumusunod na serbisyo sa mga Kliyente: modelling, mga kaalaman, pagpaplano ng media, at pag-uulat ng kampanya

Impormasyong kinokolekta namin

Nangongolekta at gumagamit kami ng iba’t ibang impormasyon kabilang ang personal na impormasyon kapag ibinibigay ang aming Mga Serbisyo:

Mga Identifier (“IDs”).

 • Mga offline ID kabilang ang buong pangalan, phone number, numero ng telepono;
 • Mga online ID kabilang ang email address, IP address, Cookie IDs, Device IDs kabilang ang Mobile Advertising IDs (MAIDs) kagaya ng “IDFA” ng Apple at Advertising ID ng Google;
 • (Mga) pag-aaring ID ng Choreograph na magkakaibang tumutukoy sa mga consumer sa sarili nitong kapaligiran ng pagkakakilanlan, kabilang ang “K-LINK”, “ChoreoID”, “[mP]ID”; at
 • Kabilang sa iba pang ID na maaari naming matanggap mula sa mga third party ang mga survey o panel ID ng mga consumer sa isang survey, or mga ID mula sa mga third party onboarding partner.

Data ng transaksyon at pagbili kabilang ang kategorya ng produkto (hal., alahas, damit, mga alagang hayop, paglalakbay, isports) at mga detalye ng pagbili (hal., dami ng order, halagang ginastos, uri ng pagbabayad, paraan ng pagbili). Hindi kami nangongolekta ng mga detalye ng bank account, credit card o iba pang detalye na nasa antas ng financial account. Gumagamit din kami ng modelled na data ng transaksyon tungkol sa tsansa o “tendensya” ng isang consumer na bumili ng partikular na brand o produkto.

Impormasyon ng device o browser kabilang ang uri ng browser at bersyon, wika ng browser, operating system, at uri ng koneksyon (hal., wired o Wi-Fi).

Impormasyon ng online activity kabialng ang page URL (o kategorya ng page URL), site/page na pinanggalingan ng consumer bago tingnan ang isang patalastas, petsa at oras ng online activity, dalas ng pagbisita sa isang site, mga salitang ginamit para maghanap sa isang site, at interaksyon sa isang patalastas (hal., kung nag-click ka sa isang patalastas).

Impormasyong demographic kabilang ang edad, kasarian, kita, katayuang sibil, katayuan ng sambahayan, edukasyon, etnikong pinagmulan.

Impormasyong psychographic kabilang ang interes, mga estilo ng pamumuhay, kaugalian, personalidad.

Data ng lokasyon kabilang ang address sa koreo, IP address (na ikino-convert sa bansa, rehiyon, o postcode/zip code level na data ng lokasyon) at latitude/longitude data ng mga property/bahay (sa US).

Hindi lahat ng impormasyong nakalista sa itaas ay kinokolekta at ginagamit sa lahat ng rehiyon kung saan inaalok ang mga Serbisyo. Kung nais mong malaman kung anong personal na impormasyon ang hawak namin tungkol sa iyo, mangyaring gamitin ang aming Consumer Preference Portal.

Paano namin ginagamit ang impormasyong ito

Inilalarawan ng table sa ibaba ang mga layunin kung bakit namin ginagamit ang iba’t ibang uri ng impormasyon kapag ibinibigay ang aming mga Serbisyo. Para sa paglalarawan ng bawat layuning ito, tingnan ang iba pang detalye sa seksyon ng Mga Lagyunin ng pagpoproseso. Bilang dagdag sa mga layuning nakasaad sa ibaba, maaari naming gamitin ang lahat o kumbinasyon ng impormasyong nakokolekta namin para matukoy o maiwasan ang panloloko, depensahan ang aming mga legal na karapatan, at sumunod sa batas.

I-Sync

Uri ng Impormasyon Paano namin ginagamit ang impormasyong ito
Data Onboarding Data Hygiene Data Matching Pagresolba ng ID
Buong Pangalan
Address sa Koreo
Email Address
Numero ng Telepono
Mga Online ID kabilang ang IP address, Cookie ID, MAID, device ID
Survey o panel ID ✓ (suppression)
Mga sagot sa survey
Data ng pagbili at transaksyon
Impormasyon ng device at browser
Impormasyon ng online activity
Impormasyon ng lokasyon

Mag-compose

Uri ng Impormasyon Paano namin ginagamit ang impormasyong ito
Data enrichment Mga Kaalaman Modelling Segmenting Profiling Simulating
Buong Pangalan
Address sa Koreo
Email Address
Numero ng Telepono
Mga Online ID kabilang ang IP address, Cookie ID, MAID, device ID
Survey o panel ID
Mga sagot sa survey
Data ng pagbili at transaksyon
Impormasyon ng device at browser
Impormasyon ng online activity
Impormasyon ng lokasyon

Isagawa

Uri ng Impormasyon Paano namin ginagamit ang impormasyong ito
Pagpaplano Activating Pagsusukat at Pag-uulat
Buong Pangalan
Address sa Koreo
Email Address
Numero ng Telepono
Mga Online ID kabilang ang IP address, Cookie ID, MAID, device ID
Survey o panel ID
Mga sagot sa survey
Data ng pagbili at transaksyon
Impormasyon ng device at browser
Impormasyon ng online activity
Impormasyon ng lokasyon

Mga layunin ng pagpoproseso

Mga Serbisyo Mga layunin ng pagpoproseso Paglalarawan ng mga layunin
I-Sync Data Onboarding Pagdadala ng data ng Kliyente sa data environment ng Choreograph o sa isang clean room environment na hino-host ng isang third party.Pagdadala ng lisensyadong data ng third party sa mga technology platform ng Choreograph.
Data Hygiene Paglilinis ng data ng Kliyente kabilang ang pagsasama-sama/pag-purge, standardization at suppression ng address.
Data Matching Pagtutugma ng data ng Kliyente sa mga consumer na nasa pag-aaring database ng Choreograph.Pagma-match ng offline sa online data, tulad ng data na nakolekta offline (hal., pangalan, address sa koreo atb) sa iyong online activity o mga online ID (hal. device ID, cookie ID atbp).Pagma-match ng iba’t ibang device para matukoy na dalawa o higit pang device ay pag-aari ng parehong user o sambahayan
Pagresolba ng ID Paglikha ng single customer view na pag-aari ng Kliyente sa mga kilala at hindi kilalang customer.Pagtatakda ng unique ID sa mga consumer, kabilang ang pag-aaring ID ng Choreograph.
Mag-compose Data enrichment Pagpapabuti ng data ng Kliyente sa pamamagitan ng pagdaragdag (o pagkakabit) ng consumer data mula sa pag-aaring database ng Choreograph
Mga Kaalaman Paggamit ng isang koleksyon ng data para maunawaan o makakuha ng kaalaman tungkol sa mga interes, motibasyon, kaugalian at kagustuhan ng mga consumer. Maaari itong sa antas ng indibidwal na consumer, o antas ng pinagsama-samang grupo o populasyon
Modelling Paglikha ng mga modelo (o isang hanay ng “mga patakaran”) na huhula sa mga kaugalian ng consumer o magpapahiwatig ng mga malamang na katangian ng mga consumer.
Segmenting Paglikha ng mga grupo ng consumer (minsan ay tinatawag na mga segment, audience, o listahan) na may pareho o magkakatulad na katangian, kondisyon, pangangailangan o kagustuhan batay sa aktwal o ipinagpalagay na impormasyon.
Profiling Pagle-label o paglalarawan ng mga consumer batay sa kanilang mga malamang na katangian, pag-uugali at/o demographics, na ginagamit sa modelling, segmenting, at activating.
Simulating Pagsubok sa mga potensyal na resulta ng marketing sa pamamagitan ng pag-simulate ng pag-uugali ng populasyon gamit ang data ng Kliyente at data ng Choreograph.
Isagawa Pagpaplano Pagpaplano ng pagbili ng media sa lahat ng channel, kabilang ang paggamit ng automated tools
Activating Paghahatid ng audience sa pagbili ng media at social platform para sa online na pagpapatalastas.Paghahatid ng mga listahan sa mga fulfilment house ng Kliyente o third-party para sa offline na pagpapatalastas (hal., koreo, telepono).
Pagsusukat at Pag-uulat Pagsusukat at pag-uulat hinggil sa performance ng isang kampanya ng pagpapatalastas

Mga pinagmumulan ng impormasyon

Kumukuha kami ng impormasyon mula sa iba’t ibang pinagmumulan, kabilang ang:

 • Mula sa aming mga Kliyente, na maaaring gumamit ng aming Mga Serbisyo para i-onboard ang kanilang data sa aming mga platform at gamitin ang aming mga cookie at pixel para mangolekta ng data mula sa mga consumer na bumibisita sa mga pag-aaring web at app ng mga Kliyente. Para sa higit pang impormasyon tungkol sa cookies na ginagamit namin, tingnan ang seksyon sa Cookies.
 • Direktang mula sa mga consumer, kabilang ang mula sa mga consumer na sumasang-ayong lumahok sa aming mga survey at sa pamamagitan ng paggamit ng cookies, pixels o iba pang katulad na online technology sa mga pag-aaring web at app. Para sa higit pang impormasyon tungkol sa cookies na ginagamit namin, tingnan ang seksyon sa Cookies.
 • Mula sa iba’t ibang bahagi ng aming negosyo. Halimbawa, kukunin namin ang impormasyon ng transaksyon na iniambag ng mga miyembro ng kooperatibang negosyo (i-Behaviour at Conexance) at iko-convert ang impormasyong ito patungo sa mga pangkalahatang kategorya ng produkto hal., “Damit ng Babae”, at “Kailan Nangyari”, “Dalas”, at mga sukatan sa “Usapin ng Pera”, tulad ng huling petsa ng pag-order para sa damit ng babae, bilang ng order para sa damit ng babae sa nakalipas na 12 buwan, kabuuang halaga na ginastos at average na halagang ginagastos para sa damit ng babae sa nakalipas na 12 buwan atbp.
 • Mula sa mga pampublikong rekord, kung saan available sa ilang bansa, tulad ng mga occupational at recreational license (hal., mga lisensya sa pangingisda), mga rekord sa koreo (para sa standardization ng address), mga listahan ng suppression (hal., huwag tumawag sa mga registry), at mga rekord sa sensus.
 • Mula sa aming mga pinagkakatiwalaang third-party partner. Maaaring pagsamahin ng ilan sa mga partner na ito ang data mula sa iba’t ibang pinagmulan.

Cookies

Inilalarawan ng seksyong ito ang cookies na ginagamit namin kapag ibinibigay ang aming mga Serbisyo sa mga Kliyente, kabilang ang para sa pagpapatalastas na nakabatay sa interes o pag-uugali. Kabilang dito ang cookies na maaaring ilagay sa iyong browser kapag bumibisita sa mga pag-aari sa web ng Kliyente o mga pag-aari sa web na nagpapakita ng mga patalastas ng aming mga Kliyente. Para sa cookies na ginagamit namin sa aming corporate website, pakitingnan ang aming Patakaran ng Website.

Ang cookie ay isang maliit na alphanumeric text file na iniimbak sa isang browser ng isang web site o ng third-party ad server o iba pang third party na nagpapahintulot sa web site o third party na iyon na makilala ang browser na iyon at maalala ang ilang partikular na impormasyon tungkol sa user. Ang aming targeting cookies ay pinangalanang “Mookies” at tumatakbo sa aming mookie1.com domain. Ito ay mga persistent cookie (ibig sabihin, iniimbak sila hanggang mag-expire o burahin/alisin sila ng isang user) na naglalaman ng unique values na random na nilikha na nagpapahintulot sa aming mga Serbisyo na makilala ang mga browser at device, at nauugnay sa partikular na impormasyon tungkol sa isang user. Ginagamit ang mookie cookies, kasama ng nauugnay na impormasyon ng user na ito, sa pagsasagawa ng aming mga Serbisyo, kabilang ang para sa pagpapatalastas sa internet.

Ang sumusunod na table ay nagbibigay ng impormasyon tungkol sa aming Mookie cookies.

Pangalan ng Cookie Kakayahan ng Cookie Behaviour Impormasyong nalalagay sa Cookie Expiry mula sa huling refresh (araw)
Targeting (data ng kliyente) Targeting at Optimization (data ng user) Attribution at Seguridad ng Pag-uulat
id Y Y Y Unique serial number 395 Araw
ov N N Y Unique identifier 395 Araw
mdata Y N N Unique serial number, Timestamp ng pagkakagawa, bersyon ng cookie 395 Araw
syncdata_<PARTNER> Y N N Unique serial number, Timestamp ng pagkakagawa, visitor id ng data partner 10 Araw

Sa isang app environment, mag-a-assign ng Advertising ID (sa halip na cookieID) sa iyong device. Ito ay isang alphanumeric identifier na ginawang available ng isang platform o operating system (tulad ng Apple iOS o Google Android) na nagpapahintulot sa mga developer ng application at third party na makilala ang isang partikular na device sa isang app environment at mga nakaugnay na partikular na impormasyon sa isang user. Kasama sa mga halimbawa ng mga Advertising ID ang mobile Advertising IDs (MAIDs) tulad ng “IDFA” ng Apple at Advertising ID ng Google. Ginagamit ang Advertising ID kasama ng impormasyon ng user na kinokolekta nito sa pagsasagawa ng aming mga Serbisyo, kabilang ang para sa pagpapatalastas sa internet.

Paano Kami Nagbabahagi ng Impormasyon

Pagbabahagi ng impormasyon sa probisyon ng aming mga Serbisyo

Mga Kliyente: Ginagamit namin ang impormasyong inilarawan sa abiso sa pagkapribado na ito para magbigay ng mga Serbisyo sa aming mga Kliyente (o mga ahenteng kumikilos sa ngalan ng mga Kliyente), na maaaring may kaakibat na pagbabahagi, paglilisensya, o pagpapahintulot sa aming mga Kliyente na i-access ang impormasyon. Para sa aming cooperative database (i-Behaviour at Conexance) nagbabahagi kami ng impormasyon sa loob ng kooperatiba sa mga kalahok na miyembro ng kooperatiba, pati sa iba pang bahagi ng negosyo ng Choreograph (tingnan ang seksyon sa Mga pinagmumulan ng impormasyon na nagpapaliwanag kung paano kami nakakakuha ng impormasyon mula sa iba pang bahagi ng aming negosyo).

Mga internal na grupo ng kumpanya: Nagbabahagi rin kami ng impormasyon sa loob ng aming mga grupo ng kumpanya na WPP at GroupM, at sa mga ahensya nila kung saan kabilang ang Mindshare, MediaCom, Wavemaker, Essence, m/SIX, Xaxis, Finecast, at CMI.

Mga Provider ng Serbisyo: Nagbabahagi rin kami ng impormasyon sa mga third-party provider na nagsasagawa ng mga serbisyo at gawain para sa amin at/o sa ngalan ng aming mga Kliyente sa pagbibigay ng mga Serbisyo tulad ng mga kumpanyang responsable sa paghahatid ng patalastas kabilang ang mga demand-side platform, advertising network, advertising exchange, at ad server, gayundin ang mga fulfilment house para sa mga offline na marketing campaign, mga provider na sangkot sa technology o customer support, operations, web o data hosting/storage, billing, accounting, seguridad, marketing, data management, validation, enhancement o hygiene, o sa ibang paraan ay tumutulong sa amin na magbigay, magpaunlad, magpanatili at magpahusay ng aming mga Serbisyo at produkto.

Pagbabahagi ng impormasyon para sa Mga Legal na Layunin

Maaari kaming magbahagi ng personal na impormasyon sa mga third party (kabilang ang mga tagapagpatupad ng batas, auditor, at regulator) para:

 • Sumunod sa legal na proseso o regulatoryong imbestigasyon (hal. isang subpoena o kautusan ng korte).
 • Ipatupad ang aming mga tuntunin ng serbisyo, ang Patakaran sa Pagkapribado na ito, o iba pang kontrata na kasama ka, kabilang ang imbestigasyon ng mga potensyal na paglabag dito.
 • Tumugon sa mga pahayag na nilalabag ng anumang content ang mga karapatan ng mga third party.
 • Protektahan ang mga karapatan, ari-arian o personal na kaligtasan namin, ng aming platform, mga kliyente, ahente, at affiliate, ng mga user nito at/o ng publiko. Maaari rin kaming magbigay ng impormasyon sa iba pang kumpanya at organisasyon (kabilang ang mga tagapagpatupad ng batas) para sa proteksyon laban sa panloloko, at pag-iwas sa spam/malware, at mga katulad na layunin.

Pagbabahagi ng impormasyon para sa mga layuning ng kumpanya

Pag-transfer ng data kapag nagbago ang kontrol: Sakaling bilhin kami ng ibang kumpanya, o ang lahat o halos lahat ng asset ng aming negosyo, sa pamamagitan ng consolidation, merger, pagbili ng asset, o iba pang transaksyon, inilalaan namin ang karapatang i-transfer ang lahat ng impormasyon (kabilang ang anumang impormasyon na maaaring ibinigay mo sa pamamagitan ng “contact us” page) na hawak namin o kontrolado namin sa partidong bumibili, at ang impormasyong iyon ay maaaring gamitin ng partidong bumibili sa pagnenegosyo nito.

Pagbabahagi ng impormasyon sa isang transaksyon ng kumpanya: Maaari rin kaming magbahagi ng personal na impormasyon sa pangyayari ng isang pangunahing transaksyon ng kumpanya, kabilang, halimbawa, ang isang merger, investment, acquisition, reorganization, consolidation, bankruptcy, liquidation, o pagbebenta ng ilan o lahat ng aming asset, o para sa layunin ng pagsunod sa batas kaugnay ng anumang naturang transaksyon.

Seguridad ng Data

Napakahalaga sa amin ng pagpapanatili ng pagkapribado ng personal na impormasyon ng mga consumer kaya iniingatan at pinagtutuunan namin ng espesyal na pansin ang aming mga hakbang sa seguridad para protektahan ang impormasyong ito laban sa mga data breach. Sumusunod kami sa mga pamantayan ng industriya para magprotekta laban sa hindi awtorisadong pag-access sa, pagpapanatili ng, at pagsisiwalat ng impormasyon. Kabilang dito ang mga gawaing pisikal, elektroniko, at pamamahala upang protektahan ang integridad, pag-access, at paggamit ng impormasyon.

Kinikilala ng Choreograph ang kahalagahan ng komprehensibong data security program, at ang pangangailangang tiyakin na tumpak at ligtas na mapapanatili ang data na ipinoproseso namin. Gumagamit kami ng teknikal, pang-organisasyon, at administratibong pag-iingat para protektahan ang impormasyong hawak namin. Gumagamit kami ng maraming layer ng seguridad, kung saan pinagsasama-sama namin ang mga makabagong firewall protection, mahigpit na kontroladong access at iba pang hakbang sa seguridad para magprotekta laban sa hindi awtorisadong paggamit o pag-iiba ng aming data.

Mga pandaigdigang pag-transfer ng Personal na Impormasyon

Ang Choreograph ay isang pandaigdigang kumpanya at ibinibigay nito ang mga Serbisyo nito sa mga Kliyente sa iba’t ibang rehiyon at bansa.

Kung saan posible, lokal naming iniimbak ang personal na impormasyon, halimbawa sa EU (para sa EMEA at UK), Taiwan, Singapore, at China (para sa APAC), at US (para sa North America), depende sa lokasyon ng consumer.

Gayunman, maaari naming kailanganin na i-transfer ang personal na impormasyon sa labas ng mga lokasyong ito sa mga sumusunod na sitwasyon:

 • Kapag inatasan kaming mag-transfer ng impormasyon sa aming mga Kliyente o aming nga Service Provider sa mga lokasyong maliban sa kung saan nakaimbak ang aming data;
 • Kapag kailangang “i-access” (kabilang ang remote na pag-access) ng aming engineering o support team ang personal na impormasyon sa labas ng lokasyon kung saan sila nakabase para buuin, imentina, at/o i-monitor ang aming systems at platforms.
 • Kapag mayroon kaming cross functional o cross agency team na nagbibigay ng mga Serbisyo, na maaaring nakabase sa iba’t ibang lokasyon at kailangang i-access ang personal na impormasyon mula sa iba’t ibang lokasyon.

Kapag ginagawa namin ang mga pandaigdigang pag-transfer na ito, tinitiyak naming sumusunod sila sa lahat ng naaangkop na lokal na batas sa pagprotekta ng data at pagkapribado.

Membership sa mga asosasyon ng industriya

Ang Choreograph ay aktibong miyembro ng mga asosasyon ng industriya na namamahala sa mga polisiya kaugnay ng pagkapribado ng consumer sa konteksto ng pagpapatalastas sa internet, kabilang ang: Network Advertising Initiative (NAI), Digital Advertising Alliance (DAA), European Digital Advertising Alliance (eDAA) at IAB Transparency and Consent Framework (IAB TCF). Sumusunod ang Choreograph sa Codes of Conduct ng NAI, sa Self-Regulatory Principles ng DAA, at sa Policies ng IAB TCF. Naniniwala kami na nakakatulong ang mga kodigo at prinsipyong ito protektahan ang pagkapribado ng consumer.

Mangyaring bisitahin ang aming Consumer Preference Portal para sa higit pang impormasyon tungkol sa kung paano gagamitin ang iyong mga karapatan sa pagkapribado sa pamamagitan ng mga opt-out mechanism ng NAI at DAA.

Lubos naming sinusuportahan ang mga pagsisikap ng industriya ng digital advertising na itaas ang transparency kaugnay ng pagpapatalastas sa internet gamit ang mga health segment. Para sa higit pang impormasyon sa mga standard at custom interest segment batay sa impormasyong kaugnay ng kalusugan o mga interes na maaari naming gamitin para sa layunin ng pagpapatalastas batay sa interes, mangyaring tingnan dito.

Consumer Preference Portal

Ang Choreograph ay seryoso sa pagbibigay ng mga solusyon sa privacy first para sa aming mga Kliyente at ilakip ang pagkapribado sa disenyo ng aming mga produkto at Serbisyo. Kinikilala namin ang kontrol na dapat ibigay sa iyo kaugnay ng mga desisyong ginagawa namin kung paano ginagamit ang iyong personal na impormasyon. Nilikha ang preference center na ito upang magbigay sa iyo ng simple at malinaw na proseso para gamitin ang iyong mga karapatan sa ilalim ng mga regulasyon sa pagkapribado.

Gusto ka naming mabigyan ng pinakamaraming impormasyong maaari para makagawa ng may kaalamang desisyon. May ilang magkakaibang paraan para magamit mo ang iyong mga karapatan sa pamamagitan ng portal na ito. Ang iba’t ibang paraan ay nakasalalay sa bansa kung saan ka nakatira at sa uri ng data na hawak namin tungkol sa iyo.

Dahil sa katangian ng mga Serbisyong ibinibigay namin sa aming mga Kliyente, magkaiba ang paraan ng pakikitungo namin sa iyong online data at offline data. Para sa higit pang impormasyon tungkol sa aming mga Serbisyo, pakibasa ang seksyon ng patakaran sa pagkapribado sa Aming Mga Serbisyo. Maaaring gamitin ang Consumer Preference Portal na ito para igiit ang mga karapatan mo kaugnay ng offline at online data. Susubukan naming sumagot sa kahilingan mo sa lalong madaling panahon, pero anuman ang mangyari, sa loob ng saklaw ng panahong iniaatas ng mga batas sa pagkapribado ng inyong bansa.

ANG IYONG DIGITAL NA IMPORMASYON

Lumikha kami ng portal na madaling gamitin para makontrol mo kung paano namin ginagamit ang iyong digital data. Ito ay data na nakokolekta namin tungkol sa iyo online, at maaaring makasama rito ang mga online ID, impormasyon ng device at browser, impormasyon ng online activity, at data ng lokasyon (tingnan ang seksyon x para sa paglalarawan ng mga uri ng data na ito). Maaaring magbago ang uri ng digital data na kinokolekta namin batay sa lokasyon mo sapagkat hindi namin ibinibigay ang lahat ng aming mga Serbisyo sa lahat ng rehiyon. Upang malaman pa kung anong digital data ang hawak namin tungkol sa iyo, at kung paano mo mapapamahalaan ang iyong digital data, mangyaring mag-click dito.

Gayunpaman, kung ikaw ay nasa China, mangyaring mag-email sa privacy@choreograph.com upang pamahalaan ang iyong data at gamitin ang iyong mga karapatan.

ANG IYONG OFFLINE DATA

Maaaring gamitin ang mga sumusunod na form para maunawaan ang karagdagang data na hinahawakan namin tungkol sa iyo bukod pa sa iyong digital na impormasyon, maaaring kasama rito ang iyong mga personal na detalye tulad ng iyong pangalan, numero ng telepono at address sa koreo. Maaaring magbago ang uri ng offline data na kinokolekta namin batay sa lokasyon mo, sapagkat hindi namin ibinibigay ang lahat ng aming Serbisyo sa lahat ng rehiyon. Upang malaman pa kung anong offline data ang hinahawakan namin tungkol sa iyo, at kung paano mo mapamamahalaan ang iyong offline data, mangyaring mag-click dito.

PAANO NAMIN GINAGAMIT ANG IYONG IMPORMASYON PARA I-VERIFY ANG IYONG IDENTITY

Maaari ka naming hingan ng ID na may larawan para ma-verify ang iyong identity bago namin ibigay ang data sa iyo, ginagawa namin ito para matiyak na maibibigay lamang namin sa iyo ang iyong impormasyon at mapoprotektahan namin iyon laban sa labag sa batas na pag-access ng third-party. Hindi namin ibabahagi o gagamitin ang iyong identification sa alinman sa aming mga Serbisyo o para sa anumang layunin maliban sa pag-verify ng iyong identification.

IBA PANG PARAAN PARA IGIIT ANG IYONG MGA KARAPATAN

Sa mga environment ng browser, maaari mong tanggihan o alisin ang cookies sa pamamagitan ng mga sumusunod na paraan:

 • Pag-iiba ng browser settings mo para tanggihan o alisin ang cookies, sa pamamagitan ng pagsunod sa mga direksyong ibinigay sa iyong browser settings. Available dito ang dagdag na impormasyon kung paano ito gawin.
 • Pag-iiba ng cookie settings sa antas ng may-ari ng web site. Maaaring mag-iba-iba ang mga opsyon ng settings na ito ayon sa may-ari ng web site.
 • Pag-opt out sa pagpapatalastas na batay sa interes sa pamamagitan ng “YourAdChoices” program ng Digital Advertising Alliance (DAA) para sa mga web environment, na available dito:
  – Para sa US – https://aboutcookies.orgaboutads.info/choices/
  – Para sa Canada – https://youradchoices.ca/en/tools
  – Para sa Europe at UK – https://youronlinechoices.com/ (by clicking the “Your ad choices” link after selecting where you are located)

Maaari mo ring limitahan ang ad tracking sa mobile at Over The Top (OTT) TV device app environment na nakakonekta sa iyong Advertising ID sa pamamagitan ng sumusunod na paraan:

 • Pagpunta sa privacy setting ng iyong mobile device at/o iyong OTT TV device at pagpili ng “Limit Ad Tracking” para itigil ang pagpapatalastas batay sa interes sa pamamagitan ng naaangkop na Advertising ID. Paalala: kailangan mong sumangguni sa mga tagubilin na ibinigay ng iyong device manufacturer para sa pinakamabisa at napapanahong paraan ng pag-opt out sa pagpapatalastas batay sa interes gamit ang iyong mga device.
 • Pag-opt out sa pagpapatalastas na batay sa interes sa pamamagitan ng “YourAdChoices” program ng Digital Advertising Alliance (DAA) para sa mga app environment, na available dito:
  – Para sa US – https://youradchoices.com/control
  – Para sa Canada – https://youradchoices.ca/en/tools

Mga Karapatan sa Pagkapribado ng mga indibidwal na nasa UK, EEA at Switzerland

Mayroon kang karapatan na i-access, i-update, baguhin, burahin, limitahan ang paggamit ng, o makakuha ng kopya ng iyong personal na impormasyon sa anyong madaling mabasa. Sa mga partikular na kalagayan, maaari mo ring hilingin na i-transfer ng Choreograph ang iyong personal na impormasyon sa isang third party, at may karapatan ka ring tumanggi na gamitin ito para sa mga layunin ng marketing. Kung saan ang pagpoproseso ng iyong personal na impormasyon ay batay sa iyong pahintulot, mayroon ka ring karapatan na bawiin ang pahintulot na ito anumang oras. Pakitandaan na hindi maaapektuhan ng pagbawi mo ng pahintulot ang pagiging naaayon sa batas ng aming pagpoproseso ng iyong personal na impormasyon bago ang pagbawi ng pahintulot.

Kung nais mong gamitin ang alinman sa mga karapatang ito, mangyaring gamitin ang aming Consumer Preference Portal o mag-email sa amin sa privacy@choreograph.com.

Mayroon ka ring karapatang magreklamo sa namumunong superbisor kung hindi ka masaya sa paraan ng pangangasiwa namin sa iyong personal na impormasyon.

Mga Karapatan sa Pagkapribado ng Mga Indibidwal na Nasa California

Tingnan dito.

Mga Karapatan sa Pagkapribado ng Mga Pandaigdigang User

Naglaan kami ng mekanismo para mapahintulutan ang lahat ng consumer, saan man ang iyong rehiyon, na mag-opt out sa pagpoproseso sa hinaharap at hilingin na burahin ang iyong personal na impormasyon sa pamamagitan ng aming Consumer Preference Portal. Kung mayroon kang anumang katanungan tungkol sa kung paano igiit ang mga karapatang ito, mangyaring makipag-ugnayan sa amin sa privacy@choreograph.com.

Paano magreklamo

Kung mayroon kang anumang reklamo o nais mong makipag-ugnayan sa amin, mangyaring gamitin ang seksyon ng Contact Us at gagawin namin ang aming makakaya para tugunan ang anumang reklamo o alalahaning mayroon ka tungkol sa paraan ng pangongolekta at pangangasiwa namin ng iyong Personal na impormasyon.

Kung, sa anumang dahilan, pakiramdam mo ay hindi naging sapat ang aming pagtugon sa iyong mga alalahanin, maaari kang makipag-ugnayan sa naaangkop na Data Protection Authority o Supervisory Authority sa inyong hurisdiksyon at gumawa ng pormal na reklamo.

Makipag-ugnayan sa Amin

Sinikap naming maging malinaw sa Patakaran sa Pagkapribado na ito sa abot ng aming makakaya, ngunit kung mayroon mang kahit anong hindi mo nauunawaan o gusto mo ng dagdag na impormasyon, mangyaring makipag-ugnayan sa amin sa privacy@choreograph.com, o maaari mong gamitin ang iyong mga karapatan sa pamamagitan ng Consumer Preference Portal.

Sa European Economic Area (EEA) at Switzerland ang Choreograph legal entity na responsable sa data na kinokolekta ng Choreograph ay ang Choreograph Limited. Sa labas ng EEA at Switzerland ang responsableng legal entity ay ang Choreograph LLC. Kung ikaw ay indibidwal na nakatira sa EEA o Switzerland dapat mong malaman na maaaring makontak ang aming DPO sa dpo@Choreograph.com.

Kung mayroon kang anumang katanungan, komento o alalahanin tungkol sa patakarang ito, maaari mo kaming ugnayan sa email o koreo sa:

Europe:
Choreograph Limited
DPO@choreograph.com
Choreograph, Sea Containers, 18 Upper Ground, London, SE1 9PT– Attn: Data Protection Officer

Sa Labas ng Europe:
Choreograph LLC
Privacy@choreograph.com
Choreograph, 3 World Trade Center, 175 Greenwich Street, New York, NY, 10007, USA – Attn: Director of Privacy

Mga pagbabago sa patakaran

Pakitandaan na dahil sa nagbabagong katangian ng mga batas at regulasyon sa pagkapribado, mga digital technology, at sa aming negosyo, maaari naming baguhin ang Patakaran sa Pagkapribado na ito paminsan-minsan. Mangyaring aralin ang Patakaran sa Pagkapribado na ito pana-panahon para malaman ang anumang pagbabago na maaaring nangyari (i-a-update namin ang petsa ng pagkakaroon ng bisa sa pinakaitaas ng page para makatulong sa pagpapaalam sa iyo kapag nagkaroon ng pagbabago).

Apendiks A Mga segment na may kaugnayan sa kalusugan

Paglalarawan ng Audience
Hindi maselan Maselan
Mga Pananakit at Kirot ADHD/ADD
Taghiyawat Mga Gamot sa ADHD/ADD
Mga Allergy Pinakamalamang Alzheimers
Allergy at Sinus Antidepressant
Mga Gamot sa Allergy Anxiety
Mga Nagdurusa sa Allergy Attention Deficit Disorder
Arteriosclerosis Bipolar
Arthritis Kanser sa Suso
Gamot sa Arthritis Kanser
Hika Kanser sa Bituka
Gamot sa Hika Depresyon
Alipunga Erectile Dysfunction
Pananakit ng Likod Kanser sa Prostate
Problema sa pantog
Borderline Diabetes
Pagsusuri sa Suso
Bronchitis
Caregiver sa Home
Carpal Tunnel
Katarata
Matagalang Bronchitis
Matagalang Pananakit
Cold Sores
Nagsusuot ng Corrective Lenses
Balakubak
Mga Sakit sa Ngipin
Mga Problema sa Ngipin
Pustiso
Diabetes
Diabetes – Gamutan sa Pamamagitan ng Diyeta/Ehersisyo
Diabetes – Paggagamot gamit ang Insulin
Diabetes – Mga Gamot na Iniinom
Diabetes – Iba Pang Paraan ng Paggagamot
Diabetes – Type2/Nag-umpisa Habang Matanda Na
Mga Kaugalian sa Pagkain
Mga Sakit sa Panunaw
Mga Kondisyon sa Panunaw
Nanunuyong Mata
Eczema
Ehersisyo
Bakuna sa Trangkaso
Mga Allergy sa Pagkain
Mga Sakit sa Paa
Madalas na Pagpapatingin sa Doktor
Kabag/Bloating
GERD/Acid Reflux
Gingivitis
Glaucoma
Paggagamot ng Glucophage
Paglalagas ng Buhok
Pananakit ng Ulo
Iskor ng Kalusugan – mababa
Magandang Pagbabago ng Pag-uugali – Malamang
Magandang Pagbabago ng Pag-uugali – Naipagpapatuloy
Mga Hearing Aid
Pagkawala ng Pandinig
Kondisyon ng Puso
Gamot sa Heartburn
Mga Nagdurusa sa Heartburn/Acid Indigestion
Almuranas
Mataas na Presyon ng Dugo
Mataas na BMI
Mataas na Kolesterol
Mataas na Kolesterol – Diyeta/Ehersisyo
Mataas na Kolesterol – Mga Inireresetang Gamot
Mataas na Kolesterol at Presyon ng Dugo
Paggagamot ng Imitrex
Insomnia o Hindi Makatulog
Mga Sakit sa Kasukasuan/Spine
Sakit sa Kidney
Mga Problema sa Kidney
Lactose Intolerant
Laser Vision Correction
Paggagamot ng Lipitor
Mammogram
Kahirapan sa Pagbabayad ng Pagpapagamot
Medicare Advantage
Medicare Supplement
Migraines
Mga Problema at Tulong sa Pagkilos
Bibig at Ngipin
Maraming Doktor
Fungus sa Kuko
Allergy sa Ilong
Walang Health Insurance
Walang Doktor
Walang Kamakailang Check Up
Obesity
Osteoarthritis
Osteoporosis
Kabuuang Kalusugan – mababa
Kirot
Pisikal na Kalusugan – Mahina
Bakuna sa Pulmonya
Mga Sakit sa Prostate
PSA Test
Psoriasis
Tumigil sa Paninigarilyo
Respiratoryo
Rheumatoid Arthritis
Mga Mapanganib na Kasanayan sa Kalusugan
Peklat
Mga Seatbelt
Sinusitis
Balat
Pagkairita ng Balat o Pantal
Tulog
Naninigarilyo
Pagsusuri ng Dumi
Turok para sa Tetano
Urinary/Bowel
Mga Sakit sa Paningin
Pangangalaga at Mga Kondisyon ng Paningin
Timbang
Pagbabawas ng Timbang
Wheelchair

Appendix B Mga bahaging nakabatay sa pulitikal na pagkakaugnay

Paglalarawan ng Audience
Pulitikal na Pagkakaugnay: Democrat
Pulitikal na Pagkakaugnay: Republican
Pulitikal na Pagkakaugnay: Independent

the forrester wave report – q2 2022